ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2021

Къалэр ягъэдахэ

2021-02-09

  • «Иджырей дунейпсо мардэхэм тету къалэхэр зэIузэпэщ щIын» проектым и лъэныкъуэкIэ Налшык лэжьыгъэшхуэ къыщрахьэлIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

„Нарт“ эпосыр

2021-02-09

ЛIыхъужьхэм я санэхуафэщ.

Зыхыхьэхэр: Хэха