ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэпкъым   и  къарур

2021-02-09

 • ЦIыху щэджащэхэм я гупсысэхэр
 • ЩIэныгъэ зыбгъэдэлъ цIыхур щIэнгъуазэ пэлъытэщ.
 • ГЁТЕ  Иоганн.

 • ЩIэныгъэ куумрэ цIыху зэчиймрэ дэтхэнэ къэралри къарууфIэ зыщI, абы ехъулIэныгъэ къыхуэзыхь хэкIыпIэхэщ.
 • БРЕЖНЕВ Леонид.
 •  
 • ЩIэныгъэм хуэдэу цIыхур зыгъэлъапIэрэ абы хуитыныгъэ къезытрэ нэгъуэщI зыри щыIэкъым.
 • ПИСАРЕВ Дмитрий.
 •  
 • ЩIэныгъэм гъунэ иIэкъым: сыт хуэдиз   ехъулIэныгъэм цIыхубэм абы щызыIэрамыгъэхьэми, къэкIуэну щIэблэхэм Iэмал яIэнущ  абы и гъунапкъэщIэхэр къызэIуахыну.
 • ГОНЧАРОВ  Иван.
 •  
 • ЦIыхур сыт щыгъуи щIэныгъэщIэхэм хуэпабгъэу щытын хуейщ. А хьэл-щэныр IэщIыб зыщIыр цIыху нэсуи къалъытэжыркъым.
 • НАНСЕН  Фритьоф.
 •  
 • ЩIэныгъэ нэсыр пэжу, щызу, гурыIуэгъуэу икIи лъабжьэ быдэ иIэу щытын хуейщ.
 • КОМЕНСКИЙ Ян.
 •  
 • ЩIэныгъэ нэс къэугъуеиным гурыфIы-    гъуэ къезыт щIэблэ зыгъасэ егъэджакIуэм хуэмыфащэ фIыгъуэ щыIэкъым.
 • ХАББАРД Элберт.
 •  
 • ЩIэныгъэ гугъу щыIэкъым — щыIэр ар гугъуу къыббгъэдэзылъхьэ егъэджакIуэщ.
 • ГЕРЦЕН Александр.