ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дунейр — сабийхэм я нэкIэ

2021-02-09

  • Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ «Сабиигъуэм и плъыфэ щхъуэкIэплъыкIэхэр» выставкэр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ «Тхыдэ, щэнхабзэ фэеплъхэр хъумэнымкIэ урысейпсо зэгухьэныгъэ» IуэхущIапIэм и республикэ къудамэмрэ.

  • Гъэлъэгъуэныгъэр иригъэкIуэкIащ Лъэпкъ музейм и къудамэм и унафэщI Къантемыр Ларисэ. Ар игъэхьэзыращ Тхыдэ, щэнхабзэ фэеплъхэр хъумэнымкIэ урысейпсо зэгухьэныгъэм и республикэ къудамэм и IэщIагъэлI нэхъыщхьэ Мамхэгъ Эммэ. Выставкэм хагъэхьащ Светловодскэ къуажэм сурэт щIынымкIэ щылажьэ «Творчествэ дэкIуеипIэ» студием, Налшык и курыт еджапIэ №12-м, Дзэлыкъуэкъуажэ и райцентрым творчествэмкIэ щиIэ гупжьейм екIуалIэхэм я Iэдакъэ къыщIэкIа сурэтхэмрэ декоративно-прикладной гъуазджэ хьэпшыпхэмрэ. НыбжьыщIэхэм я лэжьыгъэхэм къытещ удз гъэгъахэм, жыгхэм, псэущхьэхэм нэрылъагъу пщащIырт абыхэм дунейр плъыфэбэу зэралъагъур, щхъуэкIэплъыкIэу зэхэлъ гъэм и зэман зэблэхъугъуэхэм, псом хуэмыдэу щIыуэпсым и къулеигъэмрэ дахагъэмрэ нэхъри зэрытелъыджэр.
  • — Зэдгъэпэщыжу ди IуэхущIапIэр къызэрызэIутхыжрэ куэд щIакъым. ИкIи гъэлъэгъуэныгъэм зыкърезыгъэхьэлIа псоми фIэхъус гуапэ фызох. Сабийхэм я лэжьыгъэхэм къыщагъэлъэгъуащ дахагъэр зэрызыхащIэр. Зи сурэтхэр утыку къизыхьа ныбжьыщIэхэм фи Iэзагъым дяпэкIи хэвгъэхъуэну, ехъулIэныгъэхэр фиIэну сынывохъуэхъу, — жиIащ Лъэпкъ музейм и унафэщI Накуэ Феликс, выставкэр къыщызэIуихым.
  • Налшык къалэм и курыт еджапIэ №12-м и унафэщIым гъэсэныгъэ IуэхухэмкIэ и къуэдзэ Джаппуевэ Джамилэ и псалъэм къыхигъэщащ республикэм и гъуазджэ зэхыхьэм я еджакIуэхэр зэрыхэтым мыхьэнэшхуэ зэриIэр, выставкэм и фIыгъэкIэ зэфIэкI зиIэ ныбжьыщIэхэм я лэжьыгъэхэр ягъэлъэгъуэну Iэмал къазэрыхукъуэкIам, гъэсэныгъэ мыхьэнэ зэригъуэтым къыдэкIуэу, сабийхэр дахагъэм нэхъри пэгъунэгъу зэрыхъур.
  • Тхыдэ, щэнхабзэ фэеплъхэр хъумэнымкIэ урысейпсо зэгухьэныгъэм и республикэ къудамэм и унафэщI Созаев Ахъмэт и гуапэу жиIащ хабзэ дахэ хъуауэ гъэ къэс къызэрагъэпэщ выставкэм дяпэкIи пащэну зэрамурадыр.
  • Гъэлъэгъуэныгъэр гъатхэпэм и 1 пщIондэ екIуэкIынущ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.
  •  Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.