ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2021

Адыгэхэм я къуэ щэджащэ

2021-03-30

 • Нобэ и илъэс 75-р егъэлъапIэ жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, публицист, литературовед, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и вице-президент, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд Мусэбий и къуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ДАХ-м и Хасащхьэм и лэжьыгъэр къепщытэж

2021-03-30

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэтхэм я зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ АР-м, КъБР-м, КъШР-м, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм, Осетие Ищхъэрэ — Аланием щылажьэ Хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. КъримыхьэлIэфахэм папщIэ видео зэпыщIэныгъэ къызэрагъэпэщри, зэIущIэм щекIуэкI лэжьыгъэм щыгъуэзахэщ Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Европэм хыхьэ къэралхэм я хасэхэм я тхьэмадэхэр. ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэщI Къуэжей Артём, КъБР-м жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор, Урысей Федерацэм и Президентым и лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм щыIэм и чэнджэщэгъу Гъудэ Залым, ДАХ-м и къэпщытакIуэ гупым хэтхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЖьэкIэмыхъу Маринэ  ягъэлъапIэ

2021-03-30

 • Зи ныбжьыр нобэ илъэс бжыгъэ дахэ ирикъу ЖьэкIэмыхъу Маринэ теухуа хъыбар гуапэ къытIэрыхьащ. Ди лэжьэгъу щыпкъэм къыхуагъэфэщащ адыгэу дунейм тетым я жылагъуэ зэгухьэныгъэ нэхъыщхьэм — Дунейпсо Адыгэ Хасэм — и дамыгъэ нэхъ лъапIэ дыдэр: ДАХ-м и ЩIыхь тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Сыт  хуэдэ  зэманми едгъэкIуэкIыпхъэщ

2021-03-30

 • Гъатхэпэм и 30-р ЩIыр хъумэным и махуэу дуней псом къыщалъытащ. Сыт, атIэ, ар дэ, къызэрыгуэкI цIыхухэм, къызэрыдэгъэщIылIар?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

ФIы  зыщIэу  фIыщIи  къэзымылъыхъуэ  Маринэ

2021-03-30

 • УнафэщIым и псалъэ
 • Лъэпкъым  и  къэкIуэнум  йогупсыс
 • ЖьэкIэмыхъу Маринэ лэжьэн щыщIидзари, нобэм къэсыху щылажьэри «Адыгэ псалъэращ». Корректорым и дэIэпыкъуэгъу IэнатIэм къыщригъэжьащ абы. Маринэ щытащ корректоруи, жэуап зыхь секретарым и къуэдзэуи, жэуап зыхь секретаруи, иджы редактор нэхъыщхьэм и япэ къуэдзэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Театр  утыкурщ къызыхуигъэщIар

2021-03-30

 • КъБР-м и Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист Хъупсырджэн Албэч и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу. Республикэм и макъамэ гъуазджэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэфIхэр хуэзыщI, классикэ макъамэхэр зи псэм хэлъу зыгъэзащIэ, илъэс 30-м щIигъуауэ утыкур зыгъэбжьыфIэ артист Iэзэр ящыщщ республикэр зэрыгушхуэ, цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ, Хэха

КуэдкIэ  зэщхьэщокI джэгугъуитIым  къарикIуар

2021-03-30

 • ДыщэкIым Павловскэм дыкъыщыхегъащIэ
 • «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (1:0). Павловскэ. «Урожай» стадион. Гъатхэпэм и 24-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Хьэщыкъуей Руслан и япэ  ехъулIэныгъэ

2021-03-30

 • ТхэквондомкIэ (ВТФ) ЕсэнтIыгу и кубокыр къэхьыным теухуа щIыналъэ зэхьэзэхуэ гъатхэпэм и 25 — 26-м а къалэм щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ Кавказ Ишхъэрэ, Ипщэ федеральнэ щIыналъэхэм, Самарэ областым и Тольятти къалэм я командэхэм хэта спортсмен 200-м щIигъу, 2010 — 2013 гъэхэм къалъхуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Адыгэхэр: дунейм нэхъыжь дыдэу тет лъэпкъхэм яз

2021-03-27

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и нэIэ щIэту иджыблагъэ «Принт-Центр» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэм» и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ а газетым и обозреватель, тхакIуэ Чэрим Марианнэрэ ягъэхьэзыра «Адыгэхэр: дунейм нэхъыжь дыдэу тет лъэпкъхэм яз» тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ХьэфIыцIэ Мухьэмэд:    Лъэпкъым   IэщIэкIар  зы  сщIыжынырщ сызыщIэхъуэпсыр

2021-03-27

 • ХьэфIыцIэ Мухьэмэд Мусэбий и къуэр Бахъсэн щIыналъэм щыщ Зеикъуэ (ХьэтIохъущыкъуей Ипщэ) къуажэм 1946 гъэм гъатхэпэм и 30-м къыщалъхуащ. КъБКъУ-м и адыгэбзэ-урысыбзэ къудамэр къиухащ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэщ, «Хэхэс адыгэхэр», «Нарт», «Хасэ» газетхэр къыдегъэкI. Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм, Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэтщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Сабиигъуэм  къыпызыщэ

2021-03-27

 • Шэджэм къалэм и «Псынэ цIыкIу» сабий гъэсапIэм Театрхэм я дуней-псо махуэм ирихьэлIэу щагъэлъэгъуащ «Дыгъужьымрэ чыцIиблымрэ» теплъэгъуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIым  и  сыхьэт

2021-03-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэрыр мы гъэми хэтынущ ЦIыхуIэ зылъэмыIэса щIыуэпсым и дунейпсо фондым (World Wildlife Fund — WWF) къыхилъхьа «ЩIым и сыхьэт» зыфIаща къэрал зэхуаку Iуэхугъуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ

2021-03-27

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэ махуэм ирихьэлIэу. «Азаплыкъдан-азатлыкъгъа» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Псори дяпэкIэщ». ДыщэкI Элитэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-03-27

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Унэгуащэ  хахуэм  мащIэри  куэд  ещIыф
 • Лъэпкъ лIыгъэншэм ущIебгъэрыкIуэн щхьэусыгъуэ гъуэтыгъуафIэщ.
 • НэхъыжьыфI зиIэ лъэпкъым хъуэпсэгъуэ куэд дыболъагъу.
 • Узыхэсым и лъабжьэ къэптIыныр уи мащэ къэптIыж пэлъытэщ.
 • Уи адэшхуэм и пщIэр уи напщIэ телъ къудейкIэ уи фIыщIэм хэхъуэнукъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

ХьэфIыцIэ  Мухьэмэд:  Хьэгъапхъэхэм  закъедвмыгъэгъапцIэ. Адыгэ гъащIэр ипэкIэ зыгъэкIуэтэнум  девгъэгупсыс

2021-03-25

 • Иужьрей зэманым цIыхубэр зыгъэпIейтея Iуэхугъуэхэм язщ Урысейм и Президент Путин Владимир пэщIэува Навальный Алексей и хъуреягъкIэ екIуэкIа псалъэмакъхэр. «Оппозицэм и пашэу» зыкъэзыгъэлъагъуэ политикым Кавказым акъылэгъу зэрыщимыIэр ди нэкIэ тлъэгъуащ, абы и къыщхьэщыжакIуэхэм цIыхухэр уэрамым къыдэкIыну къыщыхураджэм. Ауэ, зэрыхъу хабзэу, Iуэхум щыгъуазэ зимыщI щIыкIэ щIэпхъуэ закъуэтIакъуэхэри къытхокI. Навальнэмрэ адыгэ Iуэхумрэ зэрызэпха щIыкIэр зыгурыдгъэIуэну зыхуэдгъэзащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей