ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2021

КъБР-м и Iэтащхьэм шыгъэжапIэм и Iуэху зыIутым щыгъуазэ зещI

2021-02-16

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек тхьэмахуэ махуэ кIуам Налшык къалэм и ипподромым щыIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Шэджэм щIыналъэм

2021-02-16

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэбэт кIуам лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Шэджэм щIыналъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Дау  Хъусен  и  Iулыдж  лъагэр

2021-02-16

 • Илъэс блэкIам и кIэухым хэщIыныгъэшхуэ ягъуэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэмрэ спортымрэ. И ныбжьыр илъэс 85-м иту дунейм ехыжащ бжы дзынымкIэ 1961 гъэм дунейпсо рекорд зыгъэува, ди республикэм щыщу атлетикэ псынщIэмкIэ япэу спортым и мастер хъуа, КъБКъУ-м спорт дисциплинэмкIэ и кафедрэм и доцент, тренер Iэзэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Дау Хъусен.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Инарыкъуейрэ Курп Ипщэрэ хуэкIуэ  гъуэгухэр  зэрагъэпэщыж

2021-02-16

 • Тэрч щIыналъэм щыщIадзащ Дей — Курп Ищхъэрэ — Осетие Ищхъэрэ-Алание автомобиль гъуэгум щыщ Iыхьэу Курп Ипщэ, Ищхъэрэ жылэхэм хуэкIуэр зэгъэпэщыжын. Лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкIынущ километри 5,85-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ уафэ»

2021-02-16

 • «Япэ къэсым» — аращ зэреджэр Урысейм и Япэ каналым мы махуэхэм щIидзауэ игъэлъагъуэ, серие 12 хъу, мелодрамэ жанрым иту траха фильмым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ЛIы иримыкъу

2021-02-16

 • Чэрим   Марианнэ
 • Роман. ЕщанэIыхьэ
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр 2020 гъэм и №№ 125 — 130-хэм, 2021 гъэм и №№2 — 4, 6, 8, 11, 12-хэм итщ).
 • Хъыджэбзым и гулъытэр езыхьэжьэн гуэри къыIэщIэмылъагъуэу, телефоным итыр зэIепщIыкIри пIэм хэлъщ. СурэткIи, уэрэдкIи, макъкIи къемыхъуэхъуа къэнэжакъым, нэхъ зыпэплъэ дыдэм нэмыщI. Зыпэплъэм и адэр лIащ, мэщыгъуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыми  емыщхь

2021-02-16

 • УэрэджыIакIуэ  цIэрыIуэ  Къуныжь  Хьэждал  
 • къызэралъхурэ   илъэс  90  ирокъу
 • КъБР-м и цIыхубэ артист, уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Къуныжь Хьэждал къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сыт ар цIэрыIуэ зыщIар?

2021-02-16

 • Адыгэ уэрэдыжь жаIэу зэхэсхмэ, япэ дыдэу сигу къэкIыжыр Къуныжь Хьэждалщ. Нартан къыдэкIауэ Мэзан Мударрэ Хьэждалрэ сэ зыри  пэсщIынутэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЕджапIэм   зрагъэужь

2021-02-16

 • Ди республикэм шэщIауэ щолажьэ УФ-м и Президентым  и  жэрдэмкIэ  илъэс  зыбжанэ  ипэкIэ  къыхалъхьауэ щыта лъэпкъ проектхэр. Абыхэм ящыщ куэд хуэгъэпсащ ди щIыналъэм и егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ, щэнхабзэ IэнатIэхэм адэкIи зегъэужьыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ПсапащIэхэм я фIыщIэр

2021-02-16

 • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и унафэкIэ къыдагъэкIа «Дэ дызэкъуэтщ» урысейпсо зэщIэхъееныгъэм зэрызыщIигъэкъуам папщIэ    къэрал фэеплъ дамыгъэр иджыблагъэ хуагъэфэщащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. Ар иратащ еджапIэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Алътуд Юрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Къызытехьэлъэ  яхэт?

2021-02-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и етIуанэ Iыхьэм щIидзащ. Командэхэм къапэщылъыжыр иджыри къэс ирагъэкIуэкIам нэхърэ нэхъ мащIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Мэзхэр  къагъэщIэрэщIэж

2021-02-16

 • «ЩIыуэпс» лъэпкъ проектым хыхьэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэзэщIэнущ «Мэзхэр хъумэн»  щIыналъэ программэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха