ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2021

Налшык къалэм и мэжджытышхуэм и кIуэцIыр нэхъ нэху, нэхъ хуабэ мэхъу

2021-02-13

 • КIуэкIуэ Казбек мазаем и 10-м щыIащ Налшык къалэм и мэжджыт нэхъыщхьэм, мы зэманым зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр щекIуэкIым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЦIыху кIуапIэщ Аушыджэр псы хущхъуэхэр

2021-02-13

 • Урысейм и псы хуабэ къыщIэжыпIэхэм ящыщу цIыху нэхъыбэ здэкIуэхэр зэхагъэкIын мурадкIэ TVIL.RU компаниер социальнэ сетхэр къэзыгъэсэбэпхэм яхэупщIыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Илъэсибл хъуауэ дуней псом щагъэлъапIэ  Тхылъыр тыгъэ щIыным и дунейпсо махуэр.

2021-02-13

 • Мазаем  и  14-р  Тхылъыр  тыгъэ щIыным  и  дунейпсо  махуэщ
 • Тхылъыр зи Iэпэгъухэмрэ ар зыгъэныбжьэгъухэмрэ зэкъуэгъэувэным, тхылъ еджэным щIэблэм лъагъуныгъэ хуегъэщIыным хуигъэушу къалъытэ мы махуэр къызэрыунэхуам тхыдэ иIэщ. Америкэм щыщ щIалэ цIыкIу гуэр махуэгъэпсым хэплъа нэужь зыхуей махуэщIыр щримыгъуатэм: «Ди анэ, сыт тхылъыр тыгъэ пщIы щыхъуну зы махуэ хэхауэ щIыщымыIэр?» — жиIэри и анэм еупщIауэ яIуэтэж. Анэр сабий тхылъхэр зрагъэувэ сайтым и унафэщI, литературэ псысэ тхынымкIэ цIэрыIуэ Бродмур Эмми жыхуаIэрати, быныр зыщIэупщIам игъэгупсысэри, Фейсбукым щиIэ напэкIуэцIым кIэлъыплъ и ныбжьэгъухэм захуигъэзат апхуэдэ махуэ щыIэн хуеймэ зригъэщIэну. ЦIыхухэм гупсысэр къыдаIыгъащ, сабийм апхуэдэ упщIэкIэ анэм зыщыхуигъэза махуэри Тхылъыр тыгъэ щIыным и дунейпсо махуэу ягъэуващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нарт  пшыналъэхэм ящIэлъ  макъамэр

2021-02-13

 • «Принт-центр» тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ гъуазджэ щIэныгъэхэм я доктор, Урысейм и композиторхэм я зэгухьэныгъэмрэ ЩIДАА-мрэ хэт, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Ащхъуэт Беслъэн и «Музыкальная нартиада» тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIыхуэ  птелъмэ  къащIэ

2021-02-13

 • «Уи щIыхуэхэр къащIэ» Iуэхум хыхьэу, Урысейм и УФССП-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм и унафэщI — КъБР-м и суд пристав нэхъыщхьэ Бауаев Ахъмэт мазаем и 9-м республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм яIущIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Я  хьэрхуэрэгъухэр ЕсэнтIыгу  щыхагъащIэ

2021-02-13

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021 гъэхэм щыIэ зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэм Нартсанэ (Кисловодск) зыщыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» зэныбжьэгъугъэ зэIущIитI зэкIэлъхьэужьу мазаем и 10-м ЕсэнтIыгу щригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Мазаем и 11-м ди газетым  тета «Дэрэжэгъуэ» псалъэзэблэдзым и жэуапхэр

2021-02-13

 • ЕкIуэкIыу:3. Алэрыбгъу 5. УIа. 7. Купкъ 10. IумпIэ 11. Шыпс 14. Лъэпсылъэ 15. Бгы 16. Лъапэнэф 17. ЛэжьапIэншэ 19. Сурэтыджэжь 22. Бгъэн 24. НэкъыфIэщI 27. Лэгъуп 29. ПсыIу 30. Жьэкуэ. 31. ПыIэпхъэ 33. Жьэгъу 35. Дэджэгуэгъу 37. Хьэлъэ 38. Дыщэ 39. ЦIырмагуу 42. Хъушэ 44. Балъкъдэс 46. Бжыхь 48. ЕкIущэ 49. Хасэ 50. Лъэпкъынэ 51. Хъурзэ 54. Куэтэншэрхъ 57. Хьэщхьэвылъэ 59. Жэмыхьэт 61. Риш 62. БгъуэнщIагъ 63. Лыуз 64. ТIыгъуэ 65. Лъэч 66. Бей 67. КуэнсапIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2021-02-13

 •   1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 15
 • Сыхьэтыр 9-рэ дакъикъэ
 • 30 пщIондэ лажьэркъым
 • 17.00 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.25 «Спорт утыку цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

ЩIалэгъуэ

2021-02-13

 • Хьэрычэт Iуэху
 • ГъащIэм  декIуу  мэпсэу
 • Шэджэм, Бахъсэн къалэхэм сабийхэм я зыужьыныгъэм тегъэщIауэ щылажьэ «IKALAND» клубхэр къызэрызэIуахрэ куэд мыщIами, я Iуэхутхьэбзэхэм адэ-анэхэр арэзы ещI, цIыкIухэри дехьэх.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-02-13

 • ГушыIэ
 • Хъуэжэ езым зыкъигъэпцIэжащ
 • Хъуэжэ пIащIэу унэм кIуэжырт. Уэрамым щызэхэт цIыху гупым щаблэкIым, зыгуэр къеупщIащ:
 • — СлIожь, Хъуэжэ, уи кIэм мафIэ щIэна, дэнэ апхуэдизу упIащIэу уздэжэр? — жиIэри.
 • Хъуэжэ и кIэм еплъыжри:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис