ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2021

Архив  IуэхущIапIэм къыдигъэкIа махуэгъэпс

2021-02-04

 • Республикэм и тхыдэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа цIыху цIэрыIуэхэмрэ жылагъуэ гъащIэр фIым хуэзыунэтIа къэхъукъащIэхэмрэ я тегъэщIапIэу, КъБР-м и Архив IуэхущIапIэм дызытехьа илъэсыщIэм и махуэгъэпс къыщыдагъэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Нэхъри зиужьын папщIэ

2021-02-04

 • КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ IущIащ ХьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ АфэщIыж Юрий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

ХьэрычэтыщIэ мащIэмрэ курытымрэ яхуэгъэзауэ

2021-02-04

 • 2020 къриубыдэу «Мэкъумэшбанкым» Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ хьэрычэтыщIэ мащIэмрэ курытымрэ яIэригъэхьащ сом мелуан 677-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Анэдэлъхубзэм хуиIащ лъагъуныгъэ  ин

2021-02-04

 • УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Адыгэ Республикэм и цIыхубэ тхакIуэ Куэшбей Пщымахуэ къызэралъхурэ мы махуэхэм илъэс 85-рэ ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Лъэужь  купщIафIэ  къэзыгъэна  Чэт Юрий

2021-02-04

 • Зи IуэхущIафэкIэ, цIыху хэтыкIэкIэ, зыпэрыта къулыкъум щызыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэмкIэ республикэм цIэрыIуэ щыхъуа, абы и зыужьы-ныгъэм псэемыблэжу хуэлэжьа цIыху щыпкъэщ Чэт Юрий Махъсидэ и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-02-04

Кулиев Къайсынрэ Вэрокъуэ Владимиррэ. 1982 гъэ Сурэтыр Толгуров Камал трихащ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

ЛIы иримыкъу

2021-02-04

 • Чэрим  Марианнэ
 • Роман. ЕтIуанэ-ещанэIыхьэ
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр 2020 гъэм и  №№ 125 — 130-хэм,
 • 2021 гъэм и №№2 — 4, 6, 8, 11-хэм итщ).
 • — Сыт хущхъуэ лIэужьыгъуэу пIэрэ мыпхуэдиз гупсысэр къэзыгъэхъейр? Щыхьым и щхьэр фIиубыдыкIри гурымащ. Залъагъу мыхъужу аращ а тIум, — нэсащ ирихужьа гупсысэм и кIэм. Езым и цIыхущхьэр зи фIэщ зыхуэмыщIыжым дунейр къутэхукIэ гунэс щыхъунукъым фIыуэ зэрыплъагъур. Аращ и къуэми и фызми дахэ щIахэмызагъэр. ЩIакъуэ баш зыкIэрыщIа ныкъуэдыкъуэм ещхьу, зылъэщIэмыхьэхэм зэракIэлъыуэн уз къыздралъэфэкI. Зыпэмылъэщхэм IурацIэлъын инагъ къалъыхъуэ. Щыхьым шынагъуэкъым. Щыхьым IурыцIэлъщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гужьгъэжь щремыIэ

2021-02-04

 • Ди къэралым и щIалэгъуалэм хэкум лъагъуныгъэ хуаIэу къэгъэхъуным теухуа псалъэмакъ аргуэру къежьэжащ, щIышылэ мазэм щыIа абыхэм ящыщ куэд зыхэта зэрыхьзэрийхэм яужькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Олимп илъэсым хуопабгъэ

2021-02-04

 • Японием и къалащхьэ Токио нэгъабэ щыIэн хуея Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр мы гъэм къагъэIэпхъуащ коронавирус уз зэрыцIалэм зыщахъумэн папщIэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы кIуэну шэч къытрамыхьэу я цIэ къраIуэ лъагэу дэлъеинымкIэ дуней псом щынэхъ лъэщхэм хабжэ Ласицкене (Кучинэ) Мариерэ Акименкэ Михаилрэ. Олимп зэпеуэхэм хуэпабгъэу абыхэм дызэрыт илъэсыр ирагъэжьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Псэущхьэ гъэр щыIэн хуейкъым

2021-02-04

 • Къэрал Думэм щыхоплъэ дельфинарий щыIэн хуэмейуэ зыубзыху хабзэм къыпэджэжахэм я Iуэху еплъыкIэм. КIэщIу къэбгъэлъагъуэмэ, ар мыпхуэдэщ: нэхъыбэр арэзыщ псэущхьэ губзыгъэр залымыгъэкIэ ягъэсэну, абы ахъшэ кърыралэжьыну хуит пщIы зэрымыхъунумкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей