ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Урысей щIэныгъэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2021-02-09

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэлIхэ, IэнатIэм и лэжьакIуэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ! Урысей щIэныгъэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
  • ЦIыхум и акъылыр зи лъабжьэ творческэ лэжьыгъэр сыт хуэдэ зэмани щытащ гъащIэр япэкIэ зыгъэкIуатэ, къэралым зезыгъэужь къару лъэщу.

  • Ди республикэр лъабжьэфI зиIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ IуэхущIапIэхэмкIэ къулейщ, абы и фIыгъэкIэ зэфIэха мэхъу гъащIэм и лъэныкъуэ куэдым къыщыув къалэнхэр, технологие лъагэхэм хуэгъэпса IэнатIэми лэжьыгъэщIэхэр щрагъэкIуэкIыф. Дэ дрогушхуэ хэкум а и IэнатIэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэфI хуэзыщI ди щIэныгъэлIхэм.
  • ФIыщIэшхуэ фхузощI хьэлэлу фи IэнатIэхэм фызэрыпэрытым, фи мурадхэр ерыщу зэрызэвгъэхъулIэм, фи лэжьыгъэм, щIэныгъэм фазэрыхуэпэжым папщIэ.
  • ЩIэныгъэм ди зэманым жэуаплыныгъэ зыпылъ къалэнышхуэхэр къыпэщытщ. IэнатIэм и лэжьыгъэм кърикIуэм куэдкIэ елъытащ ди Президент Путин Владимир Владимир и къуэм Урысейм щIэгъэхуэбжьауэ зегъэужьыным теухуауэ къыхилъхьа жэрдэмыр гъэзэщIа зэрыхъунур.
  • Шэч къытесхьэркъым Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэ лэжьакIуэхэм а мурадыфIхэм далъэIэсыным хэлъхьэныгъэфI зэрыхуащIынум, республикэмрэ къэралымрэ я щIэныгъэ IэнатIэм нэхъри зегъэужьыным, технологие и лъэныкъуэкIэ къэув къалэн нэхъ гугъу дыдэхэр зэфIэгъэкIыным жыджэру зэрелэжьынум.
  • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу узыншагъэ быдэ, ехъулIэныгъэ фиIэну, фи Iуэхухэр сыт и лъэныкъуэкIи зэпэщу щытыну. ЩIэныгъэмрэ технологиехэмрэ я илъэсу ягъэува мы гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ ди зэхуэдэ Хэкумрэ яфI зыхэлъ Iуэхушхуэхэм фытригъэгушхуэну си гуапэщ.