ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2021

КъБР-м  и  Iэтащхьэр  хэтащ  Къэрал советым  COVID-19  узыфэм земыгъэубгъуным  хуэгъэза  Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ  и  лэжьакIуэ  гупым иригъэкIуэкIа  селекторнэ  зэIущIэм

2021-02-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Къэрал советым COVID-19 узыфэм земыгъэубгъуным хуэгъэза Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ и лэжьакIуэ гупым хэтхэм я селекторнэ зэIущIэу Москва къалэм и Iэтащхьэ Собянин Сергей иригъэкIуэкIам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Псапэр  куэд  хъуркъым

2021-02-06

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ псапащIэ гъэлъэгъуэныгъэ къыщызэIуахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«Адыгэ псалъэр» къезыгъэхьхэм  папщIэ

2021-02-06

 • 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щыщIадз зэманыр иухащ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетыр зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ — гъатхэпэм (мартым) къыщыщIэдзауэ ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ Урысей пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми.
 • Мази 4-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэр сом 486-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъэхутэныгъэщIэхэр лъабжьэ мэхъу

2021-02-06

 • КъБКъУ-м и щIэныгъэлIхэм ирагъэкIуэкIа иужьрей къэхутэныгъэхэр зэман кIэщIым къриубыдэу гъащIэм хапщэн хуей технологиехэм ящыщу къалъытащ. Ахэр ехьэлIащ мы зэманым цIыху куэдым зэрахьэ нэкIуIупхъуэхэр фIей хъуа нэужь, адэкIэ къызэрыбгъэсэбэпыну щIыкIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

ЩIыуэпсыр  хъумэным къыхураджэ

2021-02-06

 • Дыкъэзыухъуреихь дуней дахэр Къытщхьэщытыр къызэрытхуэупса хъугъуэфIыгъуэу, ар хъумэныр дэтхэнэми ди къалэну зэрыщытыр сабийхэм къагурыIуэу къэгъэтэджыныр мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэщ. «Урысеймэкъумэшбанк» (РСХБ) IэнатIэм и IэщIагъэлIхэм гулъытэ хэха хуащI абы. Банкым и лэжьакIуэхэр иджыблагъэ хэтащ «Дызэгъусэу щIыуэпсыр тхъумэнщ» социально-экологие акцэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

Iэмал закъуэу щыIэри

2021-02-06

 • Астрономхэм иджыщ япэ дыдэу къыщалъэгъуар «мащэ кIыфIым» (чёрная дыра) гъунэгъу зыхуэзыщIа вагъуэм и зэпкърыхукIэр зыхуэ-дэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Жэуапыншэу топищ

2021-02-06

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021 гъэхэм щыIэ зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм зыщыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» щIышылэм и 29-м етIуанэ зэныбжьэгъугъэ зэIущIэр «ДыгъафIэ къалэм» и стадионым щригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Жыжьэ — гъунэгъу

2021-02-06

Америкэм къикIа Къардэн Мухьэмэдрэ КъБР-м щыщ уэрэджыIакIуэ Тхьэгъэлэдж Светланэрэ къызэдофэ. 2000 гъэ, Налшык

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2021-02-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм, Спортым и ветеранхэм я советым, Къуэдзокъуэ лъэпкъым и нэхъыжьхэм я хасэм гущIыхьэ ящыхъуауэ хъыбар фагъащIэ Урысей Федерацэм боксымкIэ щIыхь зиIэ и тренер Къуэдзокъуэ Анатолий Аскэрбий и къуэр дунейм зэрехыжар икIи абы и благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ яхуогузавэ.    

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2021-02-06

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 8
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ЛIэщIыгъуэхэм я джэрпэджэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ЩоджэнцIыкIу Алийрэ тхыдэ-литературэ Iуэхугъуэхэмрэ».  (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Ди псэлъэгъухэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2021-02-06

 • УсакIуэ Мыкъуэжь Анатолэ Хьэбалэ и къуэр Советскэ (иджы Шэрэдж) районым щыщ Аушыджэр къуажэм 1956 гъэм июным и 21-м къыщалъхуащ. 1973 гъэм къуажэ школыр, 1978 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и филологие факультетыр къиухащ. 1979 — 1995 гъэхэм «Адыгэ псалъэ» газетым корреспонденту, 1995 — 2013 гъэхэм «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм художественнэ литературэмкIэ редактору, адыгэ литературэмкIэ редакцэм и унафэщIу щылэжьащ. Мы зэманым «Iуащхьэмахуэ» журналым и редактор нэхъыщхьэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-02-06

 • Тхыдэ
 • Адыгэ шу
 • Балигъ хъууэ шырэ Iэщэрэ зэригъэпэща нэужь, нартыр зекIуэ йожьэ. ЗекIуэм къыщонахуэ нартым и лIыгъэр: зекIуэ щIежьэ хабзэр бийр хагъэщIэн, ялъ ящIэжын щхьэкIэщ е шыбз гуартэ къахун папщIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс