ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ

2021-03-27

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэ махуэм ирихьэлIэу. «Азаплыкъдан-азатлыкъгъа» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Псори дяпэкIэщ». ДыщэкI Элитэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

 • 8.20 Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэ махуэм ирихьэлIэу. «Фэеплъ напэкIуэцIхэр» (12+)
 • 8.50 «Анэшхуэм и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.05 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Спорт утыку цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.25 «Дыгъэщыгъэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.45УФ-м щIыхь зиIэ и артист Ташло Алий и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Ди щIэинхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Щэнхабзэм и жьэгу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «Ди къежьапIэ». Къэхъун къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Парламентым и сыхьэт» (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, гъатхэпэм и 30
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Спорт утыку цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.40 «Ди къежьапIэ». Къэхъун къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Парламентым и сыхьэт» (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Ди щIэинхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.05 «Дыгъэщыгъэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.35 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «Усэ къыщеджэ пщIантIэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 «ДощIэж. Дропагэ». Хэку зауэшхуэм и зэманым Малкэ къуажэр зэрыщытар (12+)
 • 21.00 «Ди псэлъэгъухэр». «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 75-рэ щрикъм ирихьэлIэу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 31
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «ДощIэж. Дропагэ». Хэку зауэшхуэм и зэманым Малкэ къуажэр зэрыщытар (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Ди псэлъэгъухэр». «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 75-рэ щрикъм ирихьэлIэу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Сабиигъуэм и дуней» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.20 «Телестудио: адыгэбзэ». 105-нэ дерс (12+)
 • 17.50 «Спектр». «Ритмы Кавказа» ансамблым и унафэщI Качлаев Дмитрий (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Утыку». КъШР-м и цIыхубэ артисткэ Батчаевэ Тамарэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 Гидролог IэщIагъэм теухуауэ (12+)
 • 20.55 «Си гукъэкIыжхэр». УФ-м ЭнергетикэмкIэ и министерствэм и къудамэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Тхьэзэплъыж Мухьэмэд (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 1
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Утыку». КъШР-м и цIыхубэ артисткэ Батчаевэ Тамарэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 Гидролог IэщIагъэм теухуауэ (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Спектр». «Ритмы Кавказа» ансамблым и унафэщI Качлаев Дмитрий (12+)
 • 8.50 «Си гукъэкIыжхэр». УФ-м ЭнергетикэмкIэ и министерствэм и къудамэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Тхьэзэплъыж Мухьэмэд (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Телестудио: балъкъэрыбзэ». 104-нэ дерс (12+)
 • 17.35 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 20.00 Мэлыжьыхьым и 1-р ГушыIэм и махуэщ. «Чамхана». ГушыIэ нэтын. Япэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 «Удыхьэшхынумэ, къеблагъэ!» ГушыIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 «Мыхъур. Черкесикэ». «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 2
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Мыхъур. Черкесикэ». «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд (12+)
 • 6.50 «Удыхьэшхынумэ, къеблагъэ!» ГушыIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 Мэлыжьыхьым и 1-р ГушыIэм и махуэщ. «Чамхана». ГушыIэ нэтын. Япэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «Жаншэрхъ». Спорт нэтын (12+)
 • 9.05 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мэлыжьыхьым и 1-р ГушыIэм и махуэщ. «Чамхана». ГушыIэ нэтын. ЕтIуанэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.25 «Адэ-анэхэр щIоупщIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 Диным ятеухуауэ (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Жаншэрхъ». Спорт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.05 «ЩIыуэпс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «КъыкIэлъыкIуэнущ…». Режиссёр Атмурзаев Расул (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Лъэхъэнэгъу». Мокаев Тенгиз (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 3
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «КъыкIэлъыкIуэнущ…». Режиссёр Атмурзаев Расул (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «ЩIыуэпс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 Мэлыжьыхьым и 1-р ГушыIэм и махуэщ. «Чамхана». ГушыIэ нэтын. ЕтIуанэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.20 «Лъэхъэнэгъу». Мокаев Тенгиз (12+)
 • 8.50 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 9.05 «Адэ-анэхэр щIоупщIэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 «ЕджэкIэ нэгузыужь» (6+)
 • 17.00 «Партитура» (12+)
 • 17.25 «ЕхъулIэныгъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «ЩIалэгъуэ». ЩIалэгъуалэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 «ЛIэщIыгъуэхэм я джэрпэджэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «Си къуажэ». Ташлы-Тала къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.55 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 20.15 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Бахъсэн нейтриннэ обсерваторэм и лабораторэм и унафэщI Гуэнгъэпщ Артур (12+)
 • 20.45 «IэщIагъэм хуэпэжу». Врач-гастроэнтеролог Албот Аскэрбий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.15 КъБР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу. «Лъэхъэнэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 4
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.15 «Си къуажэ». Ташлы-Тала къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Бахъсэн нейтриннэ обсерваторэм и лабораторэм и унафэщI Гуэнгъэпщ Артур (12+)
 • 7.15 «IэщIагъэм хуэпэжу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.45 КъБР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу. «Лъэхъэнэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.10 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 «Партитура» (12+)
 • 8.50 «Сабийхэм папщIэ таурыхъ». Биссет Дональд. «Денди пкIауэ цIыкIур» (6+)
 • 16.00 «Псэуащ-щыIащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.20 «Сэ фIыуэ слъагъу уэрэд» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.50 «Нанэ и псэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.15 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «Зэманым и шэрхъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «ТВ-галерея». УФ-м щIыхь зиIэ и артист Хъупсырджэн Албэч (12+)
 • 20.50 «Сценэм къыхуигъэщIа». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Тхьэщыгъуей Жаннэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • ОТР
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэ махуэм ирихьэлIэу. «Тщымыгъупщэн папщIэ» (12+)
 • 7.00 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 7.30 «Лъэхъэнэгъу». УсакIуэ, журналист Чэнджэщауэ Артур (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Александрия» клубыр. УсакIуэ, прозаик Куэшбей Жамболэт (12+)
 • 17.00 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.20 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гусман Юлий (12+)
 • 17.45 «Зэманымрэ цIыхумрэ». ЦIыхум и хуитыныгъэ-хэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Зумакулов Борис (12+)
 • 18.15 «ТВ-галерея». ЩIыхь зиIэ сурэтыщI Баккуев Владимир (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, гъатхэпэм и 30
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ТВ-галерея». ЩIыхь зиIэ сурэтыщI Баккуев Владимир (12+)
 • 6.45 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гусман Юлий (12+)
 • 7.05 «Зэманымрэ цIыхумрэ». ЦIыхум и хуитыныгъэ-   хэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Зумакулов Борис (12+)
 • 7.35 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». Фэм елэжь IэпщIэлъапщIэ Хьэпэ Владимир (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Концерт». Кавказ Ищхъэрэм и пшынауэхэм я зэпеуэ. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 2021 гъэр щIэныгъэмрэ IэмэпсымэщIэхэмрэ я илъэсщ. «Ракурс». Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр институтым къыдигъэкIа тхылъыщIэхэр (12+)
 • 17.15 «Щытхъу зиIэ дохутыр» (12+)
 • 17.40 «Журналист». Мэрем Задин (12+)
 • 18.10 «ТВ-галерея». УФ-м щIыхь зиIэ и артист Хъупсырджэн Албэч (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 31
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 2021 гъэр щIэныгъэмрэ IэмэпсымэщIэхэмрэ я илъэсщ. «Ракурс». Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр институтым къыдигъэкIа тхылъыщIэхэр (12+)
 • 6.30 «Щытхъу зиIэ дохутыр» (12+)
 • 7.00 «Журналист». Мэрем Задин (12+)
 • 7.30 «Спектр». Дигора къэрал драмэ театрым и режиссёр нэхъыщхьэ Джелиев Казбек (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Концерт». Кавказ Ищхъэрэм и пшынауэхэм я зэпеуэ. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 Кавказ эстрадэм и уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэхэр зыхэт концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.35 «Чемпионхэр». СССР-м бэнэнымкIэ спортым и мастер, КъБР-м спортым и ветеранхэм я зэгухьэ-ныгъэм и унафэщI Къуэдзокъуэ Анатолэ (12+)
 • 17.55 «ТВ-Галерея». Тхыдэдж, прозаик Бейтыгъуэн Сафарбий (12+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 1
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.25 Кавказ эстрадэм и уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэхэр зыхэт концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 7.00 «Чемпионхэр». СССР-м бэнэнымкIэ спортым и мастер, КъБР-м спортым и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Къуэдзокъуэ Анатолэ (12+)
 • 7.20 «ТВ-Галерея». Тхыдэдж, прозаик Бейтыгъуэн Сафарбий (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Дыщэ джэджьей цIыкIу». Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль (12+)
 • 17.00 Кавказ эстрадэм и уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэхэр зыхэт концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.35 «ЩIэплъыпIэ» (12+)
 • 18.00 «ГъащIэ гъуэгу». Культурологие щIэныгъэхэм я доктор Урусбиевэ ФатIимэт (12+)
 • 18.35 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 2
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 6.25 «ГъащIэ гъуэгу». Культурологие щIэныгъэхэм я доктор Урусбиевэ ФатIимэт (12+)
 • 7.00 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». IэпщIэлъапщIэ Къаскъул Мухьэмэд (12+)
 • 7.30 «Партитура» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 Чехов Антон. «Размазня». Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль (12+)
 • 8.25 Кавказ эстрадэм и уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэхэр зыхэт концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Сурэтхэм къаIуатэ» (12+)
 • 17.10 «Щэныр и пэм щегъэжьауэ и кIэм нэс» (12+)
 • 17.40 «Зэчийр и Iэпэгъуу». Мокаев В. (12+)
 • 18.15 «Тхыдэмрэ иджырей зэманымрэ». Сирием щыпсэу адыгэхэр (12+)
 • 18.25 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 3
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Щэныр и пэм щегъэжьауэ и кIэм нэс» (12+)
 • 6.45 «Зэчийр и Iэпэгъуу». Мокаев В. (12+)
 • 7.25 «Дунейм и цIыху». Хирург Бей Хьэсэн (12+)
 • 7.55 «Тхыдэмрэ иджырей зэманымрэ». Сирием щыпсэу адыгэхэр (12+)
 • 8.25 «Усэхэр зэрыт дэфтэр» (12+)
 • 8.35 Теппеев Алим. «Прунж Iэбжьыб цIыкIуищ». Литературэ къеджэныгъэхэр (12+)
 • 17.00 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ щрикъум ирихьэ-   лIэу. «ТекIуэныгъэм и цIэкIэ» (12+)
 • 17.35 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Гвердцители Тамарэ (12+)
 • 18.00 «ЛъэщапIэ». КъуэщыныщI (12+)
 • 18.25 «КъежьапIэ». Адыгэхэм я псэукIэ хабзэхэр (12+)
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 4
 • 6.00 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 6.35 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 7.00 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «ТекIуэныгъэм и цIэкIэ» (12+)
 • 7.30 «КъежьапIэ». Адыгэхэм я псэукIэ хабзэхэр (12+)
 • 8.05 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Гвердцители Тамарэ (12+)
 • 8.30 «ЛъэщапIэ». КъуэщыныщI (12+)
 • 17.00 Макъамэ нэтын (12+)
 • 17.25 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр, УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и отличник Урысмамбэт Гъумар (12+)
 • 17.55 «ЦIыхум тхыдэм щиубыд увыпIэр». Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Кокиев Георгий (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • „Къэбэрдей-Балъкъэр“ ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 29
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэ махуэм и щIыхькIэ концерт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Анэм и лIыхъужьыгъэ». Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэ махуэм ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (12+)
 • Гъубж, гъатхэпэм и 30
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 «Тщыгъупщэ хъунукъым». Хэку зауэшхуэм и ветеран Куэт Цуцэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «ГъащIэм и алыфбей». Сабийхэм эстетикэ гъэсэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ центру Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Ди щIэинхэр». IуэрыIуатэдж КIэмыргуей Хь. (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, гъатхэпэм и 31
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 «Гупсысэхэр псалъэкIэ». КъБР-м и цIыхубэ артист Къуныжь Алим (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Агроном Адэмокъуэ Нурхьэлий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 1
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 «Тхыдэм щыщ напэкIуэцIхэр». Мечиев Кязим къыщалъхуа къуажэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Тщымыгъупщэн папщIэ». Шэрэдж щIыналъэм и ветеранхэм я зэгухьэныгъэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «IэщIагъэлIхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 2
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 9.15 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.35 КъБР-м и цIыхубэ артист Къуэдз Iэбу-               бэчыр и пшыхь (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Пэшым екIу сурэт». СурэтыщI-модельер Шайдэ Маринэ (12+)
 • 17.35 «Зэманым и лъэужьхэр». Пщы Инал (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (12+)
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 3
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20IутIыж Борис и цIэр зезыхьэ цIыхубэ театрыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 4
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»