ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2021

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 щрикъм ирихьэлIэу

2021-03-18

Ди хэкур иропагэ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужьхэу Тхьэкъуахъуэ Башир, Уммаевэ Фазика, Атэбий Мухьэмэт, Евтушенкэ Николай сымэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым и библиотекэ нэхъыщхьэм адыгэбзэмкIэ диктант щатх

2021-03-18

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэр иджы илъэс ещанэ хъуауэ хэтщ адыгэбзэкIэ диктант егъэтхыным теухуа дунейпсо акцэм. Адыгэ тхыбзэм и махуэм ирихьэлIэу ар гъэ къэс къызэрегъэпэщ Дунейпсо Адыгэ Хасэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ГукъэкIыжхэр псэуху

2021-03-18

 • Си егъэджакIуэ, си ущиякIуэ, си ныбжьэгъу нэхъыжьыфI Битокъу Владимир ТIиф и къуэм блэкIа зэманым иту сызэрытеп-сэлъыхьым щхьэкIэ си гур къоузыкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Зэхуэзэ купщIафIэхэм пащэ

2021-03-18

 • Хабзэ хъуауэ, «Урысеймэкъумэшбанкым» и лэжьакIуэхэр хьэщIэу яхуокIуэ ди республикэм и еджапIэхэм, сабий садхэм я гъэсэнхэм. НэхъапэIуэкIэ къыхалъхьауэ щыта «Дызэгъусэу щIыуэпсыр тхъумэнщ» социально-экологие акцэм хиубыдэу, РСХБ IэнатIэм и IэщIагъэлIхэм ныбжьыщIэхэм гу лърагъатэ дыкъэзыухъуреихь дуней дахэр зэрыхъугъуэфIыгъуэ иным, ар хъумэнри дэтхэнэми ди къалэну зэрыщытым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

«Пшы» — «Псы»

2021-03-18

 • Адыгэхэм я Хэкужьу щыт Ищхъэрэ-КъухьэпIэ Кавказым и псыежэххэм яхэтщ зэреджэм «пшы» псалъэпкъ зыхэухуэнахэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ПшэкIэплъ

2021-03-18

 • ЕкIуэкIыу: 1. Мывэ цIуугъэнэ лъапIэ. 7. Къуалэбзур зыIэт. 8. Быным и дежкIэ анэр къызыхэкIа унагъуэр. 10. Зилри зи дагъэри хущхъуэу ябж губгъуэ псэущхьэ. 11. Щхьэл мывэр зыфIадзэ, зыгъэджэрэз. 12. Сабийр зэрыхапхэ кIапсэ. 14. Зэрытхэ Iэмэпсымэ. 18. Щыгъын щIагъым щIадэ. 20. Сыхьэт е медальон зэрыкIэращIэ. 21. Шабзэм щыщ Iыхьэ. 22. Псы, гъэш зэрызэрахьэ. 23. Адыгэ усакIуэ. 25. Нысэр къызыхэкIа унагъуэ. 26. Iэщ зэрыIыгъ, гупышхуэ. 27. Америкэ Ипщэм щыIэ бгы. 29. ЩIакIуэ кIапэ зэдытеувахэм япэ уэгъуэр зылъысыр. 31. ХадэхэкI. 33. Тхьэвыр зэраху Iэмэпсымэ. 35. Пщэдджыжьыпэм нэмысыпа зэман. 36. Зыгуэрым ираухылIэ зэман. 39. Къыптралъхьэу уагъэпшын тезыр. 40. ЦIыхубзхэм хуабжьу зызрагъэлIалIэ. 41. Хьэлыуэ бзыгъэ. 43. ЦIыхухъуцIэ. 47. Щыгъын. 49. ЦIыхубзхэми цIыхухъухэми щатIагъэ щыгъыныгъуэ. 51. Германием и ипщэ лъэныкъуэм щыIэ къалэ. 54. Адыгэ шхыныгъуэ. 56. Пхъэ зэракъутэ Iэмэпсымэ. 57. Щхьэм и лъагапIэ дыдэ. 58. Бын зиIэ цIыхухъу. 59. Унагъуэ Iэщ. 60. Анэшхуэм сабийр зэреджэ. 62. ГъущIыкIэ лъапIэ цIуугъэнэ. 64. Уи гум фIэфI, умыужэгъу. 65. Шууейм къигъэсэбэп Iэмэпсымэ. 66. Шынэ зымыщIэ, къимыкIуэт. 71. Адыгэ театрым щыджэгуа артисткэ цIэрыIуэ. 74. Щхьэгъусэм и шыпхъу. 76. 3эманыр къэзыгъэлъагъуэ. 77. ЦIыхубз пшэрыхь… 78. ГуфIэгъуэ зиIэм хуашэ Iэщ. 79. Фочым щыщ Iыхьэ. 80. Жыг лIэужьыгъуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

IуэрыIуатэ — дыщэ пхъуантэ

2021-03-18

 • Гъэсэпэтхыдэ
 • Щхьэгъусэ зэрагъасэм  и хъыбар
 • Зы лIыжь гъуэгу здытетым зы щIалэ къылъэщIыхьащ.
 • — Гъуэгужь апщий, тхьэмадэ! — жиIэри лIыжьым бгъурыуващ щIалэр.
 • — Тхьэм и щIасэ ухъу, — жиIащ лIыжьым, абы къыфIигъэкIакъым, зы теуэгъуэ якIуху: щIалэр игъэунэхуну триубыдат.
 • — Дэнэ укъикIрэ, дэнэ укIуэрэ? — еупщIащ лIыжьыр щIалэм. КъыздикIыр жриIэри, здэкIуэр ибзыщIащ щIалэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щэнхабзэм игъуэтыну  гулъытэр

2021-03-18

 • «Правительствэм и сыхьэтым» хиубыдэу, ФедерацэмкIэ Советым къыщыпсэлъащ УФ-м щэнхабзэмкIэ и министр Романовэ Ольгэ. Ар тепсэлъыхьащ «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектыр гъэзэщIа зэрыхъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Къып Iэмырбий и рекордхэр

2021-03-18

 • Сэрмакъ къуажэращ къыщалъхуар икIи къыщыхъуар 1967 гъэм хьэлъэ къэIэтынымкIэ Совет Союзымрэ Европэмрэ я рекорд зыгъэува, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу япэ дыдэу атлетикэ хьэлъэмкIэ дунейпсо класс зиIэ спортым и мастер хъуа Къып Iэмырбий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Узыншагъэр саугъэтщ

2021-03-18

 • «Гладиатор» уардэунэм иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ республикэпсо зэпеуэ. Абы хэтащ илъэс 11, 12, 13 ныбжьым ит спортсмен цIыкIуи 100-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тыкуэнтет зыри хуеижкъым

2021-03-18

 • Швецием тыкуэнтети хъумакIуи зыщIэмыт тыкуэнхэр иIэ хъуащ. Компьютерымрэ видеокамерэхэмрэ псори зэфIагъэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку