ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КуэдкIэ  зэщхьэщокI джэгугъуитIым  къарикIуар

2021-03-30

 • ДыщэкIым Павловскэм дыкъыщыхегъащIэ
 • «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (1:0). Павловскэ. «Урожай» стадион. Гъатхэпэм и 24-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

 • Судьяхэр: Шишкин (Тамбов), Агальцов (Мэзкуу область), Беляев (Мэзкуу).
 • «Кубань-Холдинг»: Габлия, Бугаев, Сергеев, Хрипков, Крамаренкэ (Чиканчи, 85), Заикин (Вагидов, 79), ДыщэкI, Гиголаев, Цимбал, Синявский (Белобаев, 66), Лысенкэ (Бронников, 80).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Уэрэзей (Ольмезов, 75), КIэдыкIуей, Тебэрды, Шумахуэ, Мэкъуауэ, Хьэшыр, Iэпщацэ, Пащты, ХъутIэ (Багъэтыр, 79), Гугуев (Ашу, 24).
 • Топыр дигъэкIащ: ДыщэкIым, 32 (1:0).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Хрипковым, Мэкъуауэм, Хьэшырым, Ашум, Чикачини, Iэпщацэм.
 • Джэгум къыхахуащ: Мэкъуауэр, КIэбышэр («Спартак-Налшыкым» и тренер нэхъыщхьэр).
 • Пенальтир яхудэгъэкIакъым: ДыщэкIым, Пащтым.
 • Егъэжьэжыгъуей хъуа щIымахуэм зыщиIэжьащ Кавказ Ищхъэрэми. Бэрэжьей кIуам Павловскэ станицэм щекIуэкIа зэIущIэр абы и зэранкIэ футболистхэм хуабжьу къайхьэлъэкIащ: уэс къэткIужам джэгупIэ губгъуэр апхуэдизу хьэлъэ ищIати, топыр псы инам щIэх-щIэхыурэ хэнэрт, щIалэхэр увыIэгъуэ имыIэу цIантхъуэрт. А щытыкIэм нэхъ псынщIэу есащ хэгъэрейхэр. Ахэр Iэмал имыIэу мы зэIущIэм щытекIуэн хуейт, блэкIа джэгугъуэм турнир таблицэм бжьыпэр зэращыIэщIэкIар ягъэзэкIуэжын папщIэ.
 • ЕтIощIанэ дакъикъэм ирихьэлIэу «Кубань-Холдинг»-м и тепщэныгъэр хуабжьу ин хъуащ. Абы и ебгъэрыкIуэныгъэхэр зым нэхърэ адрейр нэхъ шынагъуэжт. Къапщтэмэ, Бугаевыр зымащIэкIэщ топым зэрылъэмыIэсар ди гъуэм къыдигъэкIын папщIэ. КъыкIэлъыкIуэу Крамаренкэ штангэм техуащ. А псом иужькIэ ди щIалэхэм футбол хабзэр я гъуэм пэмыжыжьэу къызэпаудащ. Пенальти. Ар игъэзэщIэну бгъэдыхьащ мы зэIущIэм нэхъ жыджэр дыдэу хэгъэрейхэм яхэт ДыщэкI Аслъэн. Метр пщыкIузым и деж щагъэтIылъа топым еуэн папщIэ губгъуэ псыфым ди лъахэгъум тэмэму щызричыфакъым икIи абы и удыным Антипов Антон къригъэгъэзащ. АрщхьэкIэ къэлъеижа топым япэу нэсар Аслъэнщ икIи бжыгъэр къызэIуихыну хузэфIэкIащ.
 • «Спартак-Налшыкым» хуэфэщэн жэуап занщIэу игъэхьэзырыну хузэфIэкIакъым. Абы и гъуащхьауэхэм ящыщ Гугуев Магомед цIантхъуэу, нэхъ пасэIуэу фэбжь зэригъуэтам зыкъомрэ зыкъригъэщIащ. Загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэщ ар къащехъулIар.
 • Джэгум и етIуанэ Iыхьэр ди щIалэхэм апхуэдизу лъэщу ирагъэжьати, гугъэфIхэр дагъэщIат. 53-нэ дакъикъэм ахэр нэхуапIэ хъуным зымащIэ дыдэщ иIэжар. «Кубань-Холдинг»-м и футболистхэм ящыщ зыр Хьэшыр Алан зэуа топым я гъуэм пэмыжыжьэу IэкIэ еIусащ. Аргуэру пенальти! Иджы хэгъэрейхэм я гъуэм. Ар игъэзэщIэну бгъэдыхьащ апхуэдэ Iуэхугъуэхэр хъарзынэу къызэхъулIэ Пащты Руслан. Зэрихабзэу, «Спартак-Налшыкым» и капитаныр лъэщу еуащ. АрщхьэкIэ хэгъэрейхэм я гъуащхьэтетым абы къригъэгъэзэфащ.
 • ИужькIи Iэмал хъарзынэ зыбжанэ ди командэм иIащ, нэхъ мыхъуми бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжын хуэдэу. Ди жэгъуэ зэрыхъунщи, Пащты Русланрэ Iэпщацэ Маратрэ зэуа топхэми «Кубань-Холдинг»-м и гъуащхьэтетыр пэлъэщащ.
 • Я Iуэхур щымыхъум налшыкдэсхэр къэлыбащ. Ахэр игъэупщIыIужын папщIэ зэIущIэм и судья нэхъыщхьэм джэгум зэкIэлъхьэужьу къыхихун хуей хъуащ Мэкъуауэ Залымрэ «Спартак-Налшыкым» и тренер нэхъыщхьэ КIэбышэ Зауррэ. А псом иужькIэ зы очко нэхъ мыхъуми ущIэхъуэпсыныр щхьэгъэпцIэжт.
 • Багъэтырым
 • дыкъыдехыж
 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — 1:0 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 28-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр: Шипков (Белореченск), Типикин (Тихорецк), Богданавичус (Мэзкуу).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Ольмезов, КIэдыкIуей, Тебэрды, Шумахуэ, Дэхъу (Багъэтыр, 46), Хьэшыр (ХъутIэ, 61), Iэпщацэ, Пащты, Джатэрывэ, Бахъсэнокъуэ (Жангуразов, 55).
 • «ЕсэнтIыгу»: Зорников, Николаев, Гречкин, Магомедов, Бадоев, Забродин, Винниченкэ, Митренкэ, Турик, Павлов, Маргоев.
 • Топыр дигъэкIащ: Багъэтырым, 80 (1:0).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Дэхъум, Пащтым, Маргоевым, Павловым, Митренкэ.
 • Джэгум къыхахуащ: Пащтыр.
 • Сыхьэтым щIигъукIэ «Спартак-Налшыкыр» хущIэкъуащ ихъуреягъкIэ зыкъезыгъэбыдэкIа есэнтIыгудэсхэм я            гъуэм и бгъэдыхьэпIэр зрагъэщIэну. Ди гъуащхьауэхэм ар щахузэфIэмыкIым, Iуэхум къыхыхьащ гъуащхьэхъумэхэри. Шумахуэ Заур лъэщу зэуа топым ерагъкIэщ зэрыпэлъэщар хьэщIэхэм я гъуащхьэтетыр.
 • Багъэтыр Альбертрэ ХъутIэ Анзоррэ джэгум къыхыхьа иужькIэ налшыкдэсхэм я тепщэныгъэр нэхъ иныж хъуащ. ЕсэнтIыгу къикIахэм иджы захъумэжыф къудейуэ арат. 80-нэ дакъикъэм ди щIалэхэм я ебгъэрыкIуэныгъэ къомым хъер къихьащ: гъуащхьэхъумэ зыбжанэ къыкIэрыщIауэ ХъутIэр хьэщIэхэм я гъуэм яфIэбгъэдыхьащ икIи зыкъыпэщIэзыдза Зорниковым къигъэлъеижа топым япэу нэсар Багъэтырырщ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ къызэпыуда хъуащ джэгугъуэ ещанэ хъуауэ «Спартак-Налшыкыр» къызэрыхэмыжаныкIыфыр.
 • Абдежми къыщызэтеувыIакъым ди щIалэхэр. Ахэр адэкIи ерыщу ебгъэрыкIуэрт, бжыгъэр нэхъ иныж ящIын я мураду. Къапщтэмэ, Iэпщацэ Марат зэуа топым къригъэгъэгъэзэн папщIэ «ЕсэнтIыгум» и гъуащхьэтетым хуабжьу гугъу зригъэхьын хуей хъуащ.
 • 87-нэ дакъикъэм «Спартак-Налшыкым» и капитан Пащты Руслан хьэщIэхэм я гъуэм пэмыжыжьэу ираудащ. Куэд щыгугъащ судьям метр пщыкIузым и деж игъэлъэгъуэну. АрщхьэкIэ езым зигъэджэлауэ абы къилъытэри, ди щIалэм дагъуэ къыхуищIащ. Ар мы зэIущIэм щыетIуанэти, Пащтым джэгупIэ губгъуэр ирагъэбгынащ.
 • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ иужьу зэхэта зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм: етIощIанэ джэгугъуэ«Дружба» (Мейкъуапэ) — «Кубань» (Краснодар) — 0:2, «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:0, «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 1:1, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «ТIуапсы» (ТIуапсы) — 4:1, СКА (Дон Iус Ростов) — «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — 1:0, «Краснодар-3» (Краснодар) — «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — 1:1, «Форте» (Таганрог) — «Интер» (Черкесск) — 4:0; тIощIрэ езанэ джэгугъуэ«Мэхъэчкъалэ» — «Легион Динамо» — 1:1, «Кубань» — СКА — 2:0, «Черноморец» — «Биолог-Новокубанск» — 1:0, « «Интер» — «Дружба» — 0:0. ЯгъэIэпхъуащ «Динамо-Ставрополь» — «Краснодар-3», ТIуапсы» — «Форте», «Анжи» — «Кубань-Холдинг» зэIущIэхэр.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр мэлыжьыхьым и 4-м зэхэтынущ. «Спартак-Налшыкыр» Прогрессым щыIущIэнущ абы и «Биолог-Новокубанск»-м.
 • Жыласэ  Заурбэч.