ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2021

КъБР-м и Iэтащхьэр  щыIащ  ЩIыналъэм  унафэ хуэщIынымкIэ  центрым

2021-03-02

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ щыIащ ЩIыналъэм унафэ хуэщIынымкIэ центрым, илъэс кIуам и щэкIуэгъуэ мазэм къызэIуахам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Метр 2300-рэ зи лъагагъ щIыпIэм щаухуауэ

2021-03-02

 • Iуащхьэмахуэ щIыналъэм щыщ Терскол жылэм «Демографие» лъэпкъ проектым хыхьэу 2020 гъэм щызэфIэкIащ цIыкIу 40-м щадэлэжьэным тещIыхьа сабий яслъэ. Ар къэралым къигъэув мардэ псоми изагъэу ящIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхумрэ лъэхъэнэмрэ

2021-03-02

 • Джырандокъуэ  Михаил  и  гъащIэ   гъуэгуанэр
 • Ди тхыгъэр зытеухуа Джырандокъуэ Михаил Хьэмзэт и къуэр ди республикэми абы и адрыщIкIи фIыуэ къыщацIыху щIэныгъэлIщ, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэшхуэщ. Республикэм и щэнхабзэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа IэщIагъэлIхэм ящыщ, УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием, УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэт Джырандокъуэ Михаил гъуэгуанэ дахэ къикIуащ. И илъэсхэм ящыщ дэтхэнэри къипсэуащ, Iуэхугъуэ хьэлэмэтхэмкIэ икIи купщIафIэхэмкIэ гъэнщIауэ. А хьэлым ноби тетщ ар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди нэхъыжьыфIхэр

ЛIы   иримыкъу

2021-03-02

 • Чэрим   Марианнэ
 • Роман. Ещанэ  Iыхьэ
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр
 •  2020 гъэм и №№ 125 — 130-хэм, 2021 гъэм
 • и №№2 — 4, 6, 8, 11, 12, 17, 20-хэм итщ).
 • Отделым къэсыжа нэужь, Алим пцIы щызэтрилъхьэж тхыгъэ хьэзырыр къыIэщIалъхьэри Iэ щIрагъэдзащ. Губгъуэм щIэп щигъэкIым щыщ къишэжыну дэкIауэ арат. И жыпым хуралъхьахэр къыщрахыжым, къэуIэбжьа защIыну ящыгъупщакъым, и напэмрэ и Iэгухэмрэ щахуапхъэр щахуащ. Щыхьэт ящIа Хьэбас и гъусэ куржым нэмыщI, псори зэрыпсалъэр адыгэбзэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бзэр кIуэдыркъым, абы иримыпсалъэрщ кIуэдыр

2021-03-02

 • Дуней псор зэщIэзыщта пандемием цIыхухэр зэхэмыхьэу унэм зэрыриубыдам ещхьу, лъэпкъ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэми я лэжьыгъэр яхуемыгъэкIуэкIыу къызэтригъэувыIащ, шэщIауи къахузэмыгъэпэщ ищIащ. ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм утыку кърихьэ лэжьыгъэхэр, COVID-19 узыфэм и ягъэкIэ пэIудзауэ иригъэкIуэкIын хуей хъуами, щIэупщIэ яIэр нэхъ кIащхъэ хъуакъым, джэгурэшхэр, бэрэIущ зэныкъуэкъухэр, тхыгъэ зэпеуэхэр онлайн Iэмалхэр хэлъу зэхешэ. Апхуэдэу, Iуэтэж тхыным теухуауэ хамэщI щыпсэуа адыгэ тхакIуэ, гупсысакIуэ цIэрыIуэ Натхъуэ Къадыр и цIэкIэ къызэрагъэпэща зэпеуэр пэIудзауэ иригъэкIуэкIащ. Зэпеуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ я ГъэфIэж пшыхьыр иджыблагъэ Адыгэбзэ Хасэм и Унэм щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Дуней еплъыкIэщIэ

2021-03-02

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм,  иджыблагъэ къыщызэIуахащ «ЕплъыкIэщIэ» фIэщыгъэм щIэт гъэлъэгъуэныгъэ. Абы утыку къыщрахьащ зи Iэпкълъэпкъым сэкъат иIэ творческэ цIыхухэм я лэжьыгъэ плъыфэбэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ЩхьэщэхужыпщIэ

2021-03-02

 • Зыпщ, лIы зыбжанэ и гъусэу, щакIуэ кIуэри къигъэзэжакъым. ДэкIхэри лъыхъуахэщ, арщхьэкIэ езыри и гъусахэри къахуэмыгъуэтыжу, я кIуэдыкIэ хъуари зрамыгъэщIэфу къекIуэлIэжахэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха