ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сабиигъуэм  къыпызыщэ

2021-03-27

  • Шэджэм къалэм и «Псынэ цIыкIу» сабий гъэсапIэм Театрхэм я дуней-псо махуэм ирихьэлIэу щагъэлъэгъуащ «Дыгъужьымрэ чыцIиблымрэ» теплъэгъуэр.

  • Гуащэ театрыр IуэхущIапIэм и гъащIэм щыщ Iыхьэ хъуащ. Гуп   нэхъыщIэхэм я гъэсакIуэхэу Гуанэ   Заремэрэ Нэзрэн ХьэIишэтрэ сабийхэр а махуэм ирагъэплъащ «Дыгъужьымрэ чыцIиблымрэ» спектаклым. Театрым и дунейр къызыхузэIуаха сабийхэм, дауи, ар щIэщыгъуэ ящыхъуащ. Гуащэхэр IэкIуэлъакIуэу зэрызэрагъакIуэмрэ абы щIалъхьа макъамэмрэ цIыкIухэр таурыхъым и дуней телъыджэм хашащ икIи гъэщIэгъуэн ящыхъуащ я гур зыхьэхуа теплъэгъуэр.
  • — ЦIыкIухэр артистхэм ягъэзащIэ НэжьгъущIыдзэм, мыщэм, нэгъуэщI лIыхъужьхэм хуэдэхэм ящышынэн- кIэ хъунщ, ауэ абыхэм я теплъэхэр къыщыгъэлъэгъуа я хьэпшыпхэм ириджэгуну яфIэфI дыдэщ. Сабийхэр темыпыIэжу къыдэплъащ, фIыуэ ялъагъу лIыхъужьхэм я телъхьэу, — жеIэ Гуанэ Заремэ.
  • Къыхэгъэщыпхъэщ, спектаклыр щагъэлъагъуэм сценэр екIуу къы-                 зэрызэрагъэпэщар. Макъамэри куэду               хагъэхьащ. КъищынэмыщIауэ, спектаклым хэт лIыхъужьхэр — гуащэхэр — езыхэм ящIащ, фащэхэр хуадащ, зэрагъэкIуащ, уэрэд цIыкIухэр жрагъэIащ, къагъэфащ.
  • Къызэрыхэдгъэщащи, IуэхущIапIэм и гъэсэнхэр нэхъапэIуэкIи театрым и дунейм хагъэгъуэзащ. Апхуэдэу ягъэлъэгъуащ «Уардэунэ цIыкIу», «Балыджэ цIыкIу» «Адакъэ хахуэ», «ШыкъумцIий», нэгъуэщI теплъэгъуэ хьэлэмэтхэр. Гуащэ театрым цIыкIухэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ. Псом хуэмыдэу фIыр ем зэрытекIуэр зи лъабжьэ теплъэгъуэхэм гъэсэныгъэ купщIэ яхэлъщ. А лэжьыгъэхэм сабийхэр къыхураджэ гъащIэм  захуагъэмрэ пэжыгъэмрэ тетыну.
  • Республикэм и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ я школхэм, сабий гъэсапIэхэм, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ гъэмахуэ лагерхэм, школ-интернатхэм, сабий унэхэм  теплъэгъуэ  щIэщыгъуэхэр щызыгъэлъагъуэ Гуащэ театрыр иджыпсту зэрагъэпэщыж.   Ар мылэжьэху, IуэхущIапIэхэм сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ гулъытэ зэрыхуащIыр  уасэншэщ.
  • Гуащэ театрым и къалэн нэхъыщхьэр сабийхэм, ныбжьыщIэхэм ягу дыхьэ, ахэр фIым хуэзыгъэуш, гъэсэныгъэ яхэзылъхьэ спектаклхэр ягъэлъэгъуэнырщи, ар къехъулIэу жыпIэ хъунущ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.