ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2021

Илъэсым  кърикIуахэмрэ къапэщылъхэмрэ

2021-03-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин Правительствэм и Унэм пресс-конференц щригъэкIуэкIащ, щэнхабзэм ехьэлIа лъэпкъ проектхэм теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ЦIыхубэр зыхуей зэрыхуагъэзапхъэ Iэмалхэр ирагъэфIакIуэ

2021-03-11

 • Республикэм и хабзэубзыху IуэхущIапIэ нэхъыщхьэм и УнафэщI Егоровэ Татьянэ КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зи чэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. «Правительствэм и сыхьэт» жыпхъэм къриубыдэу, къызэхуэсахэр едэIуащ КъБР-м транспортымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министр ДыщэкI Аслъэн и къэпсэлъэныгъэм. Министрым КъБР-м ис цIыхухэр зэрызекIуэ транспортыр зыхуей зэрыхуагъазэ Iэмалхэмрэ гъуэгухэм шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщыным хуэунэтIауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэмрэ тепсэлъыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Илъэс щэщI гъуэгуанэ

2021-03-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым адыгэбзэкIэ къыщыдэкI газет закъуэм и ныбжьыр мыгувэу илъэсищэ ирикъунущ. А зэманым къриубыдэу, щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр иIэу, газетым и цIэр зыбжанэрэ ихъуэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Узым упэщIэтыфынущ, узыкIэлъыплъыжмэ

2021-03-11

 • Жьэжьейм и дунейпсо махуэр мы гъэм гъатхэпэм и 11-м ягъэлъапIэ. Нефрологхэм я дунейпсо зэгухьэныгъэмрэ Жьэжьей фондым и дунейпсо федерацэмрэ я жэрдэмкIэ, 2006 гъэ лъандэрэ махуэ щхьэхуэ хухахауэ къокIуэкI. И къалэн нэхъыщхьэр узыншагъэр хъумэнымкIэ дунейпсо, къэрал IуэхущIапIэхэм, апхуэдэуи политикэ IэнатIэхэм, а унэтIыныгъэм зегъэужьыным зи гуащIэ хэзылъхьэфынухэм, жьэжьей узыфэр зиIэ сымаджэхэм я бжыгъэм зэрыхэхъуэм гу лъегъэтэнырщ. Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и унафэщIхэм къагурыIуэн хуейщ жьэжьей узыфэ хэтIэсам лIэхэм я бжыгъэм хэпщIыкIыу зэрыхигъахъуэр. 2011 гъэм ООН-мрэ ВОЗ-мрэ зэгъусэу ирагъэкIуэкIа зэхыхьэм, гу-лъынтхуэ, лышх, тхьэмбыл, фошыгъу узыфэхэм къакIэлъыкIуэу, цIыху нэхъыбэ зэрылIыкIхэм ящыщу къыщалъытащ жьэжьей узыр. 2015 гъэм «The Lancet» журналым къытрадзауэ щытащ иужьрей илъэс 25-м жьэжьей узыфэ хэтIэсам илIыкIхэм я бжыгъэм проценти 140-кIэ зэрыхэхъуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

IэщIагъэлI,  адыгэлI, цIыху  щыпкъэ

2021-03-11

 • Республикэм и мэкъумэш IэнатIэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 85-м иту дунейм ехыжащ Лэскэн районым хыхьэ Урыху къуажэм къыщалъхуа, щапIа Чэгъэду Владимир.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Къуажэдэсхэр ягъэгуфIэ

2021-03-11

 • ПсыкIэху щыпсэу унагъуэ 15-р унэщIэхэм ягъэIэпхъуащ. Жьы хъуа псэупIэ унэхэм гугъуехь щхьэхуэхэр къахудэкIуэрт псом хуэмыдэу сабий зиIэхэм. Иджы щытыкIэм зэуэ зихъуэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

БзэмкIи лъэмыж яухуэ

2021-03-11

 • СССР-м хэта къэралхэм яку къыдэхъуа экономикэ, политикэ Iуэхухэм я нэхъ гуащIэу щытар бзэм епхаращ. ЗэрытщIэжщи, Прибалтикэм къыщежьащ а къэралищым щыпсэу урысхэм я бзэр паубыдыныр, абыкIэ щIэныгъэ зрагъэгъуэту ямыдэныр. Иужьрейуэ ди нэгу щIэкIаращи, Украинэм и къэралкъутэр къызыхэкIари аращ. Донецкрэ Луганскрэ щыпсэу урысхэм я пщIыхьэпIи къыхэхуагъэнкъым я бзэмкIэ псэлъэну, еджэну зэрыхуейм зауэ къикIыну, къулейсызыгъэм хуишэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху щхьэпэ

Сабий ныкъуэдыкъуэ  зиIэхэм  яхуэгъэзауэ

2021-03-11

 • Ныкъуэдыкъуэу къалъхуа, зыщIыпIи щымылэжьэфыну бын зиIэхэм я пенсэм хущIагъунущ. Ар захуагъэщ, сабий ныкъуэдыкъуэ зиIэр лэжьапIэ Iутыну, и къулыкъукIэ дэкIуеину Iэмал зэримыIэр къэплъытэмэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Нартсанэ  и  хьэуа  къабзэр

2021-03-11

 • Ди къэралым щыщу Кисловодскщ (адыгэхэм Нартсанэ жыхуаIэр) япэу хыхьар ООН-мрэ ВОЗ-мрэ къызэдащта «Вдохнём жизнь» программэм, щIыуэпсым и къабзагъымкIэ щапхъэ хъуным теухуам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

КъБР-м и ТВ

2021-03-11

 • 1 КъБР „Мир” канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 15
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Си гукъэкIыжхэр». Лъэпкъ балетым и къэфакIуэу щыта Амщыкъуэ Хьэужан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ГъащIэм и гъуэгукIэ». Кобанов Мурадин (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр