ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2021

Адыгэхэр: дунейм нэхъыжь дыдэу тет лъэпкъхэм яз

2021-03-27

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и нэIэ щIэту иджыблагъэ «Принт-Центр» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэм» и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ а газетым и обозреватель, тхакIуэ Чэрим Марианнэрэ ягъэхьэзыра «Адыгэхэр: дунейм нэхъыжь дыдэу тет лъэпкъхэм яз» тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ХьэфIыцIэ Мухьэмэд:    Лъэпкъым   IэщIэкIар  зы  сщIыжынырщ сызыщIэхъуэпсыр

2021-03-27

 • ХьэфIыцIэ Мухьэмэд Мусэбий и къуэр Бахъсэн щIыналъэм щыщ Зеикъуэ (ХьэтIохъущыкъуей Ипщэ) къуажэм 1946 гъэм гъатхэпэм и 30-м къыщалъхуащ. КъБКъУ-м и адыгэбзэ-урысыбзэ къудамэр къиухащ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэщ, «Хэхэс адыгэхэр», «Нарт», «Хасэ» газетхэр къыдегъэкI. Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм, Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэтщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Сабиигъуэм  къыпызыщэ

2021-03-27

 • Шэджэм къалэм и «Псынэ цIыкIу» сабий гъэсапIэм Театрхэм я дуней-псо махуэм ирихьэлIэу щагъэлъэгъуащ «Дыгъужьымрэ чыцIиблымрэ» теплъэгъуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIым  и  сыхьэт

2021-03-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэрыр мы гъэми хэтынущ ЦIыхуIэ зылъэмыIэса щIыуэпсым и дунейпсо фондым (World Wildlife Fund — WWF) къыхилъхьа «ЩIым и сыхьэт» зыфIаща къэрал зэхуаку Iуэхугъуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ

2021-03-27

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэ махуэм ирихьэлIэу. «Азаплыкъдан-азатлыкъгъа» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Псори дяпэкIэщ». ДыщэкI Элитэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-03-27

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Унэгуащэ  хахуэм  мащIэри  куэд  ещIыф
 • Лъэпкъ лIыгъэншэм ущIебгъэрыкIуэн щхьэусыгъуэ гъуэтыгъуафIэщ.
 • НэхъыжьыфI зиIэ лъэпкъым хъуэпсэгъуэ куэд дыболъагъу.
 • Узыхэсым и лъабжьэ къэптIыныр уи мащэ къэптIыж пэлъытэщ.
 • Уи адэшхуэм и пщIэр уи напщIэ телъ къудейкIэ уи фIыщIэм хэхъуэнукъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис