ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2021

ХьэфIыцIэ  Мухьэмэд:  Хьэгъапхъэхэм  закъедвмыгъэгъапцIэ. Адыгэ гъащIэр ипэкIэ зыгъэкIуэтэнум  девгъэгупсыс

2021-03-25

 • Иужьрей зэманым цIыхубэр зыгъэпIейтея Iуэхугъуэхэм язщ Урысейм и Президент Путин Владимир пэщIэува Навальный Алексей и хъуреягъкIэ екIуэкIа псалъэмакъхэр. «Оппозицэм и пашэу» зыкъэзыгъэлъагъуэ политикым Кавказым акъылэгъу зэрыщимыIэр ди нэкIэ тлъэгъуащ, абы и къыщхьэщыжакIуэхэм цIыхухэр уэрамым къыдэкIыну къыщыхураджэм. Ауэ, зэрыхъу хабзэу, Iуэхум щыгъуазэ зимыщI щIыкIэ щIэпхъуэ закъуэтIакъуэхэри къытхокI. Навальнэмрэ адыгэ Iуэхумрэ зэрызэпха щIыкIэр зыгурыдгъэIуэну зыхуэдгъэзащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ДЗЭМЫХЬ  Къасболэт: МыкIуэдыжынщ Нэгумэ Шорэ  и  щIэин  лъапIэр

2021-03-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэ гъащIэм узыщыгуфIыкI хъун, гулъытэ хэхаи зыхуэщIыпхъэ Iуэхугъуэ къыщыхьащ. адыгэ узэщIакIуэ, еджагъэшхуэ, ди щIыналъэм щызэтеува тхыдэ, филологие щIэныгъэхэм я лъабжьэр зыгъэтIылъа Нэгумэ Шорэ Бэчмырзэ и къуэм и тхыгъэхэр къыщызэщIэкъуэжа, томи 4 хъу, «Ногмов Ш.Б. Исторические и филологические труды» фIэщыгъэр зиIэ къыдэкIыгъуэ хьэлэмэт иджыблагъэ дунейм къытехьащ. Ар игъэхьэзыращ тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м щIэныгъэмрэ техникэмкIэ и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик, РАН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр ЩIэныгъэ Центрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и унафэщI Дзэмыхь Къасболэт. ЩIэныгъэм и илъэсу ди къэралым щагъэува дызэрыт 2021 гъэм къыдэкIа тхылъыщIэм тедгъэпсэлъыхьыну иджыблагъэ зыхуэдгъэзащ абы.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Гукъыдэжыр  къэзыIэтхэр

2021-03-25

 • Щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэр гъэлъэпIэныр къыхэзылъхьар, ар федеральнэ махуэшхуэ щIын хуейуэ япэу жызыIар УФ-м щэнхабзэмкIэ и министру щыта Соколов Александрщ. 2007 гъэм и гъатхэпэм зэIущIэ иригъэкIуэкIыу абы къыхигъэщауэ щытащ щэнхабзэм и къудамэ хэхахэм ехьэлIа махуэхэр (Фэеплъхэр хъумэным и махуэр, Театрым и махуэр, Печатым и махуэр, н.) ягъэлъапIэми, щэнхабзэ IуэхущIапIэхэм щылажьэхэми щхьэхуэу гулъытэ яхуэщIын зэрыхуейр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Ислъамым и нур

2021-03-25

 • Уаз
 • Мазэу  щыIэм  я  нэхъ лъапIэ
 • ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, мы гъэм нэщI дохьэ мэлыжьыхьым (апрелым) и 13-м. ЗэхъуэкIыныгъэ гуэр иIэ хъумэ, хъыбар фэдгъэщIэнщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

ЩIэныгъэмрэ  адыгагъэмрэ  и  Iэпэгъущ

2021-03-25

 • Адыгэ лъэпкъым къыхожаныкI щIэныгъэ зыбгъэдэлъ, зи гупсысэхэр бзыгъэ, зи мурадхэр дахэ щIалэгъуалэ. Абыхэм уащыкIэлъыплъкIэ, уигу хохъуэ, уогугъэ. Лъэпкъым къуэпс узыншэу къыкъуожыж ахэр. Нобэ фэдгъэцIыху Мырзэкъан Ася абыхэм я зы щапхъэщ. Пщащэр ныбжькIэ щIалэщ, унагъуэ хъуагъащIэщ. Узыхьэху гупсысэ куухэмкIэ ар къыддогуашэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

2021-03-25

 • Лэскэн щIыналъэм хиубыдэ Арщыдан къуажэм щыщ
 • Бозий Жамболэт Алим и къуэм и ныбжьыр
 • нобэ илъэсипщI ирокъу
 •  
 • Жамболэт ехъулIэныгъэ хъарзынэхэр зиIэ щIалэ цIыкIущ. Курыт школым фIы дыдэу зэрыщеджэм къыдэкIуэу, ментальнэ есэпымкIэ Урысей зэхьэзэхуэм щытекIуащ, шахмат клубым и гъэсэнщ, усэ дахэ дыдэу къоджэ икIи етх.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ТхьэмахуэкIэ ягъэIэпхъуа чемпионыгъэ

2021-03-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2021 гъэм и чемпионыр наIуэщ. Нэгъаби хуэдэу, зэхьэзэхуэр иухыным джэгугъуэ зыбжанэ иIэжу ар зыIэригъэхьащ Бахъсэн и «Автозапчасть»-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол