ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2020-06-27

 • Мэкъуауэгъуэм и 27, щэбэт
 •  Бдзэжьей ещэным и дунейпсо махуэщ
 •  Урысейм и щIалэгъуалэм я махуэщ
 •  Осетие Ипщэм и щIалэгъуалэм я махуэщ
 •  Таджикистаным и лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и махуэщ
 •  Узбекистаным щагъэлъапIэ печатымрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмрэ я лэжьакIуэхэм я махуэр

 •  Туркменистаным щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лэжьакIуэхэм я махуэр щагъэлъапIэ
 •  1709 гъэм Пётр Езанэм дзэм и советыр зэхуишэсри унафэ ищIащ шведхэм Полтавэ деж лIэнкъэнэну щапэщIэтыну. А зауэм, зэрытщIэщи, урысеидзэр щытекIуащ.
 •  1754 гъэм Урысейм и императрицэ Елизаветэ Пётр и пхъур арэзы техъуащ ЩIымахуэ уардэунэм и проектым, Италием щыщ архитектор Растрелли игъэхьэзырам.
 •  1834 гъэм Киев университет къыщызэIуахащ.
 •  1865 гъэм Урысейм къыщызэрагъэпэщ гъуэгу зэпыщIэныгъэхэмкIэ министерствэ.
 •  1905 гъэм «Потёмкин» кхъухьым къулыкъу щызыщIэхэм зыкъаIэтащ.
 •  1910 гъэм III Къэрал Думэм къищтащ Министрхэм я советым и унафэщI Столыпин Пётр мэкъумэш IэнатIэм зэхъуэкIыныгъэхэр щегъэкIуэкIыным теухуауэ къыхилъхьа законыр.
 •  1919 гъэм Япэ дунейпсо зауэр зэриухам теухуа зэгурыIуэныгъэм Версаль Iэ щытрадзащ.
 •  1979 гъэм «КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ» цIэ лъапIэр ягъэуващ.
 • Совет актёр цIэрыIуэ, композитор, Урысейм и цIыхубэ артист Хмельницкий Борис къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу.
 •  Урысей политик, философие щIэныгъэхэм я кандидат Юшенков Сергей къызэралъхурэ илъэс 70 ирокъу.
 •  Урысей композитор, продюсер, УФ-м щIыхь зиIэ и артист Дробыш Виктор и ныбжьыр илъэс 54-рэ ирокъу.
 •  Урысей уэрэджыIакIуэ, Тэтэрстаным и цIыхубэ артисткэ, «Евровидение» зэпеуэм етIуанэ увыпIэр къыщызыхьа Алсу и ныбжьыр илъэс 37-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 25 — 26, жэщым градус 14 — 16 щыхъунущ.
 • Мэкъуауэгъуэм и 28, тхьэмахуэ
 •  Адыгэ Республикэм и къэрал суверенитетым теухуа Декларацэр къыщащта махуэщ
 •  Белоруссием и щIалэгъуалэм я махуэщ
 •  Украинэм и Конституцэм и махуэщ. 1996 гъэм Украинэм и Радэ Нэхъыщхьэм зы жэщым къриубыдэу къищтауэ щытащ къэралым и КонституцэщIэр.
 •  Къэзахъстаным щагъэлъапIэ связымрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ я лэжьакIуэхэм я махуэр
 •  1779 гъэм пащтыхь гуащэ Екатеринэ ЕтIуанэм къыдигъэкIащ Москва псы зэрыкIуэ бжьамийхэр укъуэдииным теухуа унафэ. А лэжьыгъэр илъэс 25-кIэ екIуэкIащ.
 •  1912 гъэм Урысейм къыщызэрагъэпэщыжащ зэзыгъэкIуж судыщIэхэм я къулыкъухэр. А IуэхущIапIэр 1889 гъэм зэхуащIыжауэ щытат.
 •  1919 гъэм Франджым щыIэ Версаль уардэунэм Iэ щытрадзащ Япэ дунейпсо зауэр зэриухам щыхьэт техъуэ дэфтэр нэхъыщхьэм — мамырыгъэ зэгурыIуэныгъэм.
 •  1919 гъэм Лъэпкъхэм я Лигэ къызэрагъэпэщащ.
 •  1933 гъэм Москва щыщIадзащ абы цыджанхэр дэгъэIэпхъукIыным пыщIа Iуэхум. Апхуэдэ щIыкIэкIэ, къалащхьэм дашауэ щытащ а лъэпкъым щыщ цIыху 5470-рэ.
 •  1941 гъэм нэмыцэ-фашистыдзэхэм Белоруссием и къалащхьэ Минск яубыдащ. Ар бийм иIыгъащ 1944 гъэм бадзэуэгъуэм и 3 пщIондэ.
 •  1944 гъэм фашистхэм къыIэщIагъэкIыжащ Петрозаводск къалэр — а зэманым Карело-Фин ССР-ру щытам и щыхьэрыр.
 •  1946 гъэм Горький къалэм дэт заводым къыщыщIагъэкIыу щIадзащ ГАЗ М-20 «Победа» автомобиль псынщIэр.
 •  1948 гъэм Архитекторхэм я дунейпсо зэгухьэныгъэр къызэрагъэпэщащ.
 •  1991 гъэм Будапешт щекIуэкIа зэIущIэм къыщащта унафэм ипкъ иткIэ зэбграутIыпщыкIыжащ Экономикэм щызэдэлэжьэнымкIэ советыр (СЭВ), 1949 гъэм къыщыщIэдзауэ лэжьар.
 •  Iуащхьэмахуэ япэ дыдэу дэкIа адыгэлI Хьэшыр Чылар къызэралъхурэ илъэс 222-рэ ирокъу.
 •  ТхакIуэ, щIэныгъэлI, генеалогиемкIэ дунейпсо академиеми (Париж) ЩIДАА-ми я член-корреспондент Махъсидэ Анатолий къызэралъхурэ илъэс 76-рэ ирокъу.
 •  ТхакIуэ, журналист, режиссёр, УФ-м и Къэрал саугъэтыр зрата Бодров Сергей и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 •  Урысей актёр, режиссёр, усакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ, УФ-м и цIыхубэ артист Панкратов-Черный Александр и ныбжьыр илъэс 71-рэ ирокъу.
 •  Совет спортсмен, Олимп Джэгухэм лыжэкIэ къызэдэжэнымкIэ плIэнейрэ я чемпион хъуа, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Зимятов Николай и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу.
 •  Урысей спортсменкэ, жылагъуэ лэжьакIуэ, художественнэ гимнастикэ спорт лIэужьыгъуэм щIыхь зиIэ и мастер, дунейпсо зэпеуэ куэдым щытекIуа Утяшевэ Ляйсан и ныбжьыр илъэс 35-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 27 — 28-рэ, жэщым градус 16 — 18-рэ щыхъунущ.
 • Мэкъуауэгъуэм и 29, блыщхьэ
 •  Тропикхэм я дунейпсо махуэщ
 •  Дунай псым и махуэщ
 •  Урысей Федерацэм щагъэлъапIэ партизанхэмрэ тылым щэхуу щылэжьахэмрэ я махуэр
 •  Урысей кхъухьухуэм и махуэщ
 •  1776 гъэм иджырей Сан-Францискэ (США) къалэр зыхуэзэ щIыпIэ нэщIыр псэупIэ ящIауэ щытащ испанхэм.
 •  1855 гъэм Лондон къыщыдэкIащ «Дейли Телеграф» газетым и япэ номерыр.
 •  1900 гъэм Одессэ щэхуу щекIуэкIащ студентхэм я урысейпсо съезд.
 •  1916 гъэм уэгум япэу ихьащ «Боинг» компанием и кхъухьлъатэр.
 •  1940 гъэм Луначарскэм и цIэр зезыхьэ Театральнэ институтыр адыгэ, балъкъэр студиехэм щеджахэм къаухащ.
 •  1958 гъэм Бразилиер футболымкIэ дунейпсо чемпион япэу хъуащ. Псори зэхэту ар дунейм и чемпион тхуэнейрэ хъуащ. Апхуэдэ зыхузэфIэкIар а къэралым и футболистхэм я закъуэщ.
 •  1957 гъэм КПСС-м и ЦК-м и Пленумым унафэ къыщащтащ партым и бийуэ къалъыта гупыр — Молотовыр, Маленковыр, Кагановичыр, нэгъуэщIхэри — я къулыкъум тегъэкIыным теухуауэ. Къуаншагъэу абыхэм ялэжьар Хрущёв Никитэ и Iуэху еплъыкIэр дамыIыгъыу къызэрыуварт.
 •  1964 гъэм къагупсысащ цIыхур къэмытэджу телевизорыр езыр зыхуей каналым зэрытриухуэ Iэмэпсымэр — пультыр.
 •  1976 гъэм Сейшелы хытIыгухэр къэрал щхьэхуит хъуащ.
 •  1984 гъэм Минск метром и япэ Iыхьэр лажьэу яутIыпщащ.
 •  1995 гъэм Москва и къалэ Думэм къэралым и щыхьэрым и уставыр къищтащ.
 •  2010 гъэм УФ-м и Суд нэхъыщхьэм унафэ къищтащ «Славянский союз» жылагъуэ-политикэ зэгухьэныгъэр лэжьэну хуит зэримыщIым теухуа унафэр. И щхьэусыгъуэр — абы экстремист мурадхэр зэриIэрщ.
 •  Франджы тхакIуэ Антуан де Сент-Экзюпери къызэралъхурэ илъэси 120-рэ ирокъу.
 •  КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Балъкъэр Юрий и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 •  Тыркумэным и президент Бердымухамедов Гурбангулы и ныбжьыр илъэс 63-рэ ирокъу.
 •  Урысей актрисэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Машная Ольгэ и ныбжьыр илъэс 56-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 29 — 30, жэщым градус 18 — 19 щыхъунущ.
 • Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
 • Лъэпкъ Iущыгъэ:
 • ЖьантIэм  ущIэмыкъу — пхуэфащэмэ,  къыплъысынщ.