ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-06-27

 • 1 КъБР * «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Спектр». Театрымрэ киномрэ я режиссёр, актрисэ Жэман Аминэ (12+)
 • 7.05 «Кърухэм къагъэзэжынущ». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Отаров Керим (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 8.15 «Зы вагъуэ, зы лъагъуэ, зы лъагъуныгъэ». УсакIуэ, журналист ГъущIо Зариф и фэеплъу (адыгэбзэкIэ) (12+)

 • 9.00 «Пхъэр зыгъэпсалъэу псалъэкIэ Iэзэ». УсакIуэ ХьэцIыкIу Хьэсэн и творчествэм теухуауэ
 • 17.00 «ЕджэкIэ нэгузыужь». «Шагъдий» ансамблыр (6+)
 • 17.40 «Бгыхэмрэ бгырысхэмрэ». Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Ульбашевэ Зулейхэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Iэрсэрыжь». Скульптор ГъущIапщэ Арсен (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.30 Апэнэс Астемыр и концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 ТхакIуэ ныбжьыщIэхэм я творчествэм теухуауэ
 • 20.30 «ГушыIалъэ». ГушыIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «И гъащIэр къафэм епхауэ». Анахаев Мурат (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мэкъуауэгъуэм и 30
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 ТхакIуэ ныбжьыщIэхэм я творчествэм теухуауэ
 • 7.00 «ГушыIалъэ». ГушыIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «И гъащIэр къафэм епхауэ». Анахаев Мурат (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Iэрсэрыжь». Скульптор ГъущIапщэ Арсен (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «ЕджэкIэ нэгузыужь». «Шагъдий» ансамблыр (6+)
 • 17.00 «Сабийхэм я дуней» (6+)
 • 17.30 «Гупсысэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.30 Апэнэс Астемыр и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Лъэхъэнэгъу». Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и актёр Iусейн Олег (12+)
 • 20.15 «ГъащIэ». УсакIуэ, публицист Какушев Хъусейн (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Сценэм къыхуигъэщIа». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Балъкъэр Тамарэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 1
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Лъэхъэнэгъу». Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и актер Iусейн Олег (12+)
 • 6.45 «Сценэм къыхуигъэщIа». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Балъкъэр Тамарэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «ГъащIэ». УсакIуэ, публицист Какушев Хъусейн (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Гупсысэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «Сабийхэм я дуней» (6+)
 • 17.00 Мультфильм
 • 17.10 «Гум имыхуж сатырхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Спортым дихьэххэр». БодибилдингымкIэ спортым и мастер Кърымыкъуэ Рустам (12+)
 • 17.55 «Телестудио»: адыгэбзэ. 69-нэ дерс (12+)
 • 18.25 Адыгэ макъамэм и концерт. «Бзэрабзэ» ансамблыр. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Дэтхэнэ зыми щхьэкIэ» (12+)
 • 20.20 «ГъащIэ гъуэгу». Джэрыджэ Хьэсанш (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «ЩIэныгъэмрэ бзылъхугъэмрэ». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Биттировэ Тамарэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 2
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Дэтхэнэ зыми щхьэкIэ» (12+)
 • 6.50 «ЩIэныгъэмрэ бзылъхугъэмрэ». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Биттировэ Тамарэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «ГъащIэ гъуэгу». Джэрыджэ Хьэсанш (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Телестудио»: адыгэбзэ. 69-нэ дерс (12+)
 • 8.55 «Спортым дихьэххэр». БодибилдингымкIэ спортым и мастер Кърымыкъуэ Рустам (12+)
 • 9.20 «Анэшхуэм и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Щытхъу зиIэ дохутыр» (12+)
 • 17.35 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 67-нэ дерс (12+)
 • 18.00 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.25 Адыгэ макъамэм и концерт. «Бзэрабзэ» ансамблыр. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 20.05 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Бахъсэн нейтриннэ обсерваторэм и лабораторэм и унафэщI Гуэнгъэпщ Артур (12+)
 • 20.35 «IэщIагъэлI». Чэгъэду Бэрзэдж (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.15 «Чэзу». Дохутыр Мусуков Рустам (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 3
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Бахъсэн нейтриннэ обсерваторэм и лабораторэм и унафэщI Гуэнгъэпщ Артур (12+)
 • 6.45 «IэщIагъэлI». Чэгъэду Бэрзэдж (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 67-нэ дерс (12+)
 • 8.25 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Щытхъу зиIэ дохутыр» (12+)
 • 9.15 «Хъуромэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Ди лъэхъэнэгъу сабийхэр». Ди зэманым щIэблэр зэрагъасэ щIыкIэм теухуауэ (12+)
 • 17.30 «Жыг щIагъым». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 Саратов къэрал консерваторэм, Собиновым и цIэр зезыхьэм, и симфоние оркестрым и концерт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 20.15 «ЦIыху Iущхэм зэрыжаIауэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Унагъуэ». Сомгъурхэ я унагъуэр. Налшык къалэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Къущхьэбий Анзор (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 4
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 6.45 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Къущхьэбий Анзор (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 «ЦIыху Iущхэм зэрыжаIауэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Унагъуэ». Сомгъурхэ я унагъуэр. Налшык къалэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Жыг щIагъым». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «Ди лъэхъэнэгъу сабийхэр». Ди зэманым щIэблэр зэрагъасэ щIыкIэм теухуауэ (12+)
 • 9.15 «Таурыхъым фрегъэблагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.30 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.55 «Псалъэм и къарур». Усыгъэм и пшыхьхэр (12+)
 • 18.25 «ЩIыпIэ жыжьэхэм щыслъэгъуахэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.55 «Утыку». Актёр IэщIагъэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.35 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 19.55 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». РСФСР-м и цIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэу Шэт Джульеттэрэ МэщэкIуащэ Маринеттэрэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 «ПщIэну ухуеймэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 «Жьыщхьэ махуэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «Республикэм щыхъыбархэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 5
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.20 «ЩIыпIэ жыжьэхэм щыслъэгъуахэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». РСФСР-м и цIыхубэ Iэп-щIэлъапщIэхэу Шэт Джульеттэрэ МэщэкIуащэ Маринеттэрэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 «ПщIэну ухуеймэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.05 «Республикэм щыхъыбархэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 «Жьыщхьэ махуэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 Мультфильм (0+)
 • 16.10 «Адэжь лъапсэ». Iэщынхэ я унагъуэр (12+)
 • 16.45 «НыбжьыщIэ зэчиифIэхэр». Журналист Аккаевэ Залинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.10 Мурат Чапай. «КъулыкъущIэкъухэр». ЩоджэнцIыкIу Алий цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и спектакль (12+)
 • 19.30 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр, УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и отличник Урысмамбэт Гъумар (12+)
 • 20.00 «Ди хъуэпсапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 Пхъэм елэжь IэпщIэлъапщIэ Кудаев Исса (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.55 «ЛIэщIыгъуэхэм я джэрпэджэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • ОТР Общественное Телевидение России
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ТВ-галерея». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Асановэ КIулинэ (12+)
 • 7.00 «Курыт лIэщIыгъуэхэм адыгэхэм зэрахьа Iэщэхэр» (12+)
 • 7.30 «Щытхъу зиIэ дохутыр» (12+)
 • 8.00 Голубецкий Д. «Алладин и уэздыгъэ телъыджэр» (12+)
 • 17.00 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 17.20 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 17.40 «ГъащIэр зы махуэ нэхуу кIуащ». ЩIэныгъэлI Бэлэтокъуэ В. и фэеплъу (12+)
 • 18.10 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIагъэ». Пхъэм елэжь Евдокимов Андрей (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мэкъуауэгъуэм и 30
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ГъащIэр зы махуэ нэхуу кIуащ». ЩIэныгъэлI Бэлэтокъуэ В. и фэеплъу (12+)
 • 6.50 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIагъэ». Пхъэм елэжь Евдокимов Андрей (12+)
 • 7.25 «Кавказ Ищхъэрэм и кинематографием и тхыдэм щыщщ» (12+)
 • 8.00 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 8.20 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 8.35 «Музыкальный микс» (12+)
 • 17.00 115-нэ шуудзэм хэта Къанщауэ Мусэбий теухуауэ (12+)
 • 17.20 «Ракурс». Къэбэрдей-Балъкъэрым и художникхэр усакIуэ икIи прозаик, СССР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Евтушенкэ Евгений зэрыIущIар (12+)
 • 17.45 «Дэтхэнэ зыми щхьэкIэ» (12+)
 • 18.15 «Адэжь лъапсэ». Къунашхэ я унагъуэр (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 1
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Александрия» литературэ клубыр (12+)
 • 7.00 «Дэтхэнэ зыми щхьэкIэ» (12+)
 • 7.30 «Адэжь лъапсэ». Къунашхэ я унагъуэр (12+)
 • 8.00 115-нэ шуудзэм хэта Къанщауэ Мусэбий теухуауэ (12+)
 • 8.20 «ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр» (12+)
 • 17.00 «Хабзэм къезэгъ упщIэ» (12+)
 • 17.30 СССР-м и цIыхубэ артист Темыркъан Юрэ (6+)
 • 18.10 «Си щIалэгъуэм и къалэ». Налшык и тхыдэм щыщщ. Котляров Виктор (6+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 2
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.25 «Трио им. Рахманинова». Симфоние макъамэм и еянэ дунейпсо фестивалым, Темыркъан Юрэ и цIэр зезыхьэм. Концерт (12+)
 • 7.25 «Хабзэм къезэгъ упщIэ» (12+)
 • 7.55 СССР-м и цIыхубэ артист Темыркъан Юрэ (6+)
 • 8.35 «Си щIалэгъуэм и къалэ». Налшык и тхыдэм щыщ. Котляров Виктор (6+)
 • 17.00 «Лъэхъэнэгъу». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Лосэн Тимур (12+)
 • 17.45 СурэтыщI Уянаев Аслъэн (12+)
 • 18.15 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Хьэршыдзэхэм я генерал-майор Довгань Вячеслав (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 3
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 6.45 СурэтыщI Уянаев Аслъэн (12+)
 • 7.15 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Хьэршыдзэхэм я генерал-майор Довгань Вячеслав (12+)
 • 7.45 «Лъэхъэнэгъу». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Лосэн Тимур (12+)
 • 8.25 Чехов Антон. «Мыщэ». Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль (12+)
 • 17.00 «Узыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 17.15 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». КъШР-м и цIыхубэ артист Шумахуэ ХьэзрэIил (12+)
 • 17.45 «Журналист». Мэрем Задин (12+)
 • 18.15 КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Бырсекъуэ Зое (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 4
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Журналист». Мэрем Задин (12+)
 • 6.50 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». КъШР-м и цIыхубэ артист Шумахуэ ХьэзрэIил (12+)
 • 7.20 КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Бырсекъуэ Зое (12+)
 • 7.50 «Амазонкэхэр». Телефильм (12+)
 • 8.45 «Узыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 17.00 «Лъэхъэнэгъу». ХъуэкIуэн Алим (12+)
 • 17.30 «ТВ-галерея». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Жырыкъ Заур (12+)
 • 18.10 «МафIэсым пэщIэтхэр» (12+)
 • 18.40 «Дыщэ бжьамий». Кулиев Къайсынрэ Мечиев Кязимрэ (6+)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 5
 • 6.00 Гаджибеков Узеир. «Аршин мал алан». Опереттэ (12+)
 • 7.40 «МафIэсым пэщIэтхэр» (12+)
 • 8.10 «Лъэхъэнэгъу». ХъуэкIуэн Алим (12+)
 • 8.40 «Дыщэ бжьамий». Кулиев Къайсынрэ Мечиев Кязимрэ (6+)
 • 17.00 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 17.25 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIагъэ». Абджым елэжь Боттаев Михаил (12+)
 • 18.00 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Франджым адыгэш щызыгъэхъухэм я зэгухьэныгъэм и президент Дебер Джули (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 29
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.30 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Тщымыгъупщэн папщIэ». Хэку зауэшхуэм и ветеран ФызыкIэ Мухьэрбий и фэеплъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «НатIэм къритхар». Композитор, КъБАССР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Балэ Мухьэдин              теухуа телевизионнэ фильм. Япэ     Iыхьэ (12+)
 • 18.15 Биологие щIэныгъэхэм я кандидат Хьэтыхъу Iэубэчыр (12+)
 • Гъубж, мэкъуауэгъуэм и 30
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.30 «Гъуазджэм и дуней». Хаджиев Даниял теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Тщымыгъупщэн папщIэ». Хэку зауэшхуэм и ветеран Пщынокъуэ Хьэбас (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «Спортым и дуней». «Белая Речка» спорт комплексыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Онлайн». УэрэджыIакIуэ Мэремыкъуэ Резуан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 1
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.30 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм тылым щылэжьахэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 2
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.30 «Ди щIэинхэр». КъБР-м и Лъэпкъ музейм и гъэлъэгъуэныгъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Iуащхьэмахуэ япэу дэкIа Хьэшыр Чылар (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Литературэ зэIущIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Зи сабиигъуэр зауэм хиубыдахэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 3
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.30 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм тылым щылэжьахэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Тщыгъупщэ хъунукъым» (12+)
 • 17.50 «Социальнэ IэнатIэ» (12+)
 • 18.15 «Лъагъуныгъэм теухуа ди уэрэдыжьхэр» (12+)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 4
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Зауэм и джэрпэджэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 5
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 29
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.35 «Театрымрэ театреп-лъымрэ». Балъкъэр Юрий (адыгэбзэкIэ)
 • 8.35 — 9.00 «Чамхана» циклым щыщщ. Спектаклхэм щыщ пычыгъуэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Ди хъугъуэфIыгъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 14.00 «Шэджагъуэ хуабэм»
 • 15.25 — 15.50 «Театрым дыщызопсалъэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.50 — 16.00 Лъэпкъ прозэм и напэкIуэцIхэр. КIэщт Мухьэз (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Дигу имыхужхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.35 «Псоми тедгъэкIуэдэнур дакъикъитхущ»
 • 18.35 — 19.00 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «115-нэ шуудзэр. Дивизэм и унафэщI Скороход А. Ф.»
 • Гъубж, мэкъуауэгъуэм и 30
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «ЛIэщIыгъуэхэм къапхыкIыу». IуэрыIуатэдж Холаев А. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.30 — 8.40 «Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я илъэс» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 «Адыгэ макъамэр псэкIэ зыхэзыщIа». ПщыхьэщIэ Мухьэжыр  (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Таурыхъхэм я ауз» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Зи чэзу Iуэхум теухуа интервью»
 • 13.45 — 14.00 «Нэхъ пасэу радиом къитахэм щыщщ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.25 — 16.00 «Зэчий уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Дигу имыхужхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.45 Ди радиотеатрыр. «Уардэунэ цIыкIу»
 • 18.45 — 19.00 «Псоми ятеухуауэ»
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 1
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «Iуащхьэмахуэм» и махуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.30 — 8.40 Лъэпкъ Iэмэпсымэхэм кърагъэкI макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 Таумурзаев Далхат «Аузхэм щауса уэрэдхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «КъежьапIэр». Балъкъэр драмэ театрыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 — 14.00  «ГъащIэм и лъагъуэхэр». Ткаченкэ А. Л.
 • 15.25 — 15.45 «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ»
 • 15.45 — 16.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Дигу имыхужхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.40 «ТекIуэныгъэм и лIыхъужьхэр»
 • 18.40 — 19.00 «Винил-кафе»
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 2
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «Унагъуэ хъугъуэфIыгъуэхэр»  (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.30 — 8.40 Шахмурзаев Сэхьид. «Бгырысхэм я махуэгъэпс»  (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 «Зауэм къимыкIыжахэм папщIэ». Тумэ М. (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 Дудар Хьэутий. «Мэзым къыщыхъуар» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45  «Си дунейм ухэзышэ лъэбакъуэ»
 • 13.45 — 14.00 «ХХ лIэщIыгъуэм и антологиер» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.25 — 15.45 «И чэзу дыдэщ» 
 • 15.45 — 16.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Дигу имыхужхэр»
 • 18.30 — 18.50 «Школ пщIантIэм»
 • 18.50 — 18.55 «Командная строка»
 • 18.55 — 19.00 «Макъамэ антракт»
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 3
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 7.10, 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.25 — 7.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.45 — 8.00 «70 — 80 гъэхэм радиом къитахэм щыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «Жьэгу пащхьэ». Жангуразов Б. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.30 — 8.50 «Адыгэхэр: тхыдэмрэ хабзэмрэ». Гъут Iэдэм (адыгэбзэкIэ)
 • 8.50 — 9.00 «Адыгэ пшынэжь» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00  Узденов Альберт. «Къурш псыIэрышэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Портал»
 • 13.45 — 14.00 Маммеев Ибрэхьим. «Интермедиеу тIу» радиоспектаклыр  (балъкъэрыбзэкIэ) 
 • 15.25 — 15.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.45 — 16.00 «Ууаз» (диным теухуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Дигу имыхужхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.30 – 18.45 «Спорт щхьэл»
 • 18.45 — 19.00 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр» (адыгэбзэкIэ)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 4
 • 10.10 — 11.00 «Кавказым и  пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 11.10 — 11.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.25 — 11.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.40 — 12.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 5
 • 10.10 — 10.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.25 — 11.00 Шаваевэ М. «Фэ сыт флъэгъуар?» радиоинсценировкэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.10 — 11.45 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. Василенкэ И. «Пхъуантэ щхъуантIэ цIыкIу» (ады-гэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 Думэн Мурадин. «Вагъуэ щхьэзакъуэ»
 • КъБР-м и РАДИО
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 29
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ) 
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 — 7.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр»  (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 – «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 – «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ) 
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — 24.00 «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Гъубж, мэкъуауэгъуэм и 30
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.00 — 7.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр»  (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Таурухланы дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 — 24.00 «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 1
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.00 — 7.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр»  (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.30 — 24.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 2
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.00 — 7.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр»  (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 — 24.00  «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 3
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.00 — 7.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр»  (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 — 24.00  «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 4
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.00 — 7.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус -99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус -99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.30 — 24.00  «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 5
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.44 — 7.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэ-кIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 — 24.00  «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)