ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-06-02

 • Мэкъуауэгъуэм и 2, гъубж
 • Къэуат зыщIэлъ ерыскъымрэ шхынкIэ емыгъэлеинымрэ я махуэщ
 • Италием егъэлъапIэ Республикэ щыхъуа махуэр (1946 гъэм)
 • Азербайджаным и граждан авиацэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • 1920 гъэм РСФСР-мрэ Тыркумрэ дипломатие зэхущытыкIэ зэхуаIэ хъуащ.
 • 1924 гъэм США-м щыпсэу индейцхэр а къэралым и цIыхуу къызэралъытэ унафэм Iэ щIадзащ.

 • 1928 гъэм Налшык тхылъ тедзапIэ къыщызэIуахащ.
 • 1931 гъэм Лондон (Инджылыз) щызэхэтащ Газым елэжьхэм я дунейпсо зэгухьэныгъэ къызэгъэпэщыным теухуа унафэ къыщащта конференцэ.
 • 1953 гъэм Елизаветэ ЕтIуанэр Инджылызым и пащтыхь гуащэ хъуащ.
 • 1955 гъэм Байконур космодромыр ухуэн щIадзащ.
 • 1962 гъэм Новочеркасск щызэтраукIащ уасэхэр зэрыдрагъэуеямкIэ зэрымыарэзыр жаIэну уэрамым къыдыхьа цIыху мамырхэр. Абы щыгъуэ цIыху 24-рэ хэкIуэдащ, 39-рэ уIэгъэ хъуащ. Къэралым къыпэувауэ ягъэкъуаншэри, суд унафэкIэ цIыхуибл яукIащ, 114-рэ ягъэтIысащ.
 • 1976 гъэм СССР-мрэ Филиппины Республикэмрэ  дипломатие зэхущытыкIэхэр яку дэлъ хъуащ.
 • Совет тхакIуэ, драматург цIэрыIуэ Тренёв Константин къызэралъхурэ илъэси 144-рэ ирокъу.
 • Адыгэ сурэтыщI ЛъапцIэрыщэ Нурбий и ныбжьыр илъэс 83-рэ ирокъу.
 • УсакIуэ, журналист Хьэту Пётр и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.
 • Урысей актрисэ, УФ-м и цIыхубэ артисткэ Яковлевэ Алёнэ (Еленэ) и ныбжьыр илъэс 59-рэ ирокъу.
 • Теннисист цIэрыIуэ, УФ-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, Дэвис и Кубокыр къэзыхьа Давыденкэ Николай и ныбжьыр илъэс 39-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 23 — 25-рэ, жэщым градус 15 — 18 щыхъунущ.
 • Мэкъуауэгъуэм и 3, бэрэжьей
 • Лъакъуэрыгъажэм и дунейпсо махуэщ
 • Черногорием егъэлъапIэ къэрал щхьэхуит щыхъуа махуэр. Абы и парламентым 2006 гъэм мэкъуауэгъуэм и 3-м унафэ къищтащ, Сербием къыгуэкIыу, Черногориер зыми и унафэ щIэмыт щIыналъэ щхьэхуэ зэрыхъум теухуауэ икIи ар дунейм и къэрал псоми къанэ щымыIэу къалъытауэ щытащ. А гъэ дыдэм мэкъуауэгъуэм и 28-м ар хагъэхьауэ щытащ Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм.
 • 1571 гъэм кърым хъан Долэт-Джэрий и дзэм Москва игъэсащ.
 • 1864 гъэм Урысейм япэ зоологие хадэр къыщызэIуахащ.
 • 1869 гъэм Курск — Харьков — Азов гъущI гъуэгум мафIэгухэр ирикIуэу щIадзащ.
 • 1907 гъэм ЕтIуанэ Къэрал Думэр зэбграутIыпщыкIыжащ.
 • 1917 гъэм Советхэм я япэ съездыр къызэIуахащ.
 • 1918 гъэм ЦIыхубэ комиссархэм я советым унафэ къищтащ «Третьяковым и галереер къэрал мылъкуу къэлъытэным теухуауэ».
 • 1930 гъэм къэралым Лэжьыгъэмрэ зыхъумэжынымкIэ и советым унафэ къищтащ Беломор-Балтие кIэнауэр щIыным теухуауэ.
 • 1943 гъэм Франджым къыщызэрагъэпэщащ лъэпкъыр нэмыцэ фашистхэм ящыхъумэным хуэгъэпса комитет.
 • 1943 гъэм яухащ зауэ зэманым зэхакъутауэ щыта Налшык лы комбинатыр зэфIэгъэувэжын.
 • 1992 гъэм Урысей Федерацэм ШынагъуэншагъэмкIэ совет къыщызэрагъэпэщащ.
 • Совет нейрохирург цIэрыIуэ, СССР-м медидинэ щIэныгъэхэмкIэ и академием и япэ президенту, абы и академику щыта, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Бурденкэ Николай къызэралъхурэ илъэси 144-рэ ирокъу.
 • Революционер, Урысейм и ГъэзэщIакIуэ комитет нэхъыщхьэм и унафэщIу щыта Свердлов Яков къызэралъхурэ илъэси 135-рэ ирокъу.
 • Совет режиссёр, СССР-м и цIыхубэ артист, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Герасимов Сергей къызэралъхурэ илъэси 114-рэ ирокъу. Абы и цIэр зэрехьэ КинематографиемкIэ урысейпсо къэрал университетым.
 • Кубэм и Къэрал советымрэ и Министрхэм я советымрэ я унафэщI, Кубэм и компартым и ЦК-м и япэ секретарь Кастрэ Рауль и ныбжьыр илъэс 89-рэ ирокъу.
 • Биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, сабийхэм папщIэ тхылъ куэд къыдэзыгъэкIа тхакIуэ Тамбий Александр и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу.
 • Публицист, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист, «Адыгэ псалъэ» газетым и обозреватель Шал Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • Радиожурналист, Урысей артиадэм и лауреат Багъэтыр Нинэ къыщалъхуа махуэщ
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и ухуакIуэ Ещтрэч СулътIан и ныбжьыр илъэс 62-рэ ирокъу.
 • Кубаным и къэрал, политикэ лэжьакIуэ, Успенскэ районымрэ Армавир къалэмрэ я Iэтащхьэу щыта, Краснодар крайм и губернаторым и япэ къуэдзэу щыта, УФ-м мэкъумэшым и министрым и япэ къуэдзэ Хьэту Жамболэт и ныбжьыр илъэс 58-рэ ирокъу.
 • Атлетикэ псынщIэм щиIэ зэфIэкIхэмкIэ дуней псом цIэрыIуэ щыхъуа, Олимп Джэгухэм тIэунейрэ щытекIуа Исинбаевэ Еленэ и ныбжьыр илъэс 38-рэ ирокъу.
 • Испанием щыщ теннисист, Олимп чемпион, а спорт лIэужьыгъуэмкIэ 2008 — 2011 гъэхэм дуней псом бжьыпэр щызыIыгъа Надаль Рафаэль и ныбжьыр илъэс 34-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 20 — 22-рэ, жэщым градус 14 — 15 щыхъунущ.