ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Налшык щхъуантIагъэм щIигъэнащ. 2020 гъэ, мэкъуауэгъуэм и 1 Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

2020-06-03