ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

И бюджетыр зыхущыщIэхэр иригъэкъужын папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къратынущ сом мелуани 180-м щIигъу

2020-06-02

  • Урысей Федерацэм и Правительствэм щIыналъэхэм яридэIэпыкъуным хухихащ сом меларди 100. Абы теухуа унафэм Iэ щIидзащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил. Субсидиехэр республикэ бюджетхэм хуаутIыпщынущ, 2020 гъэм накъыгъэм и 1-м ирихьэлIэу абыхэм къаIэрыхьа налогхэр, налогыу щымыт мылъкухэр илъэситI блэкIам яIа хэхъуэхэм нэхърэ нэхъ мащIэ хъуащи, ахэр ирагъэкъужын папщIэ.

  • Унафэм ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым хухах сом мелуани 180-м щIигъу. Ар тращIыхьащ республикэ бюджетым и хэщI нэхъыщхьэхэм.
  • Федеральнэ дэIэпыкъуныгъэм хэпщIыкIыу игъэмэщIэнущ коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зыщиубгъу лъэхъэнэм щIыналъэр зыхэхуа гугъуехьхэр.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.