ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хьэшыр Чылар теухуауэ

2020-06-02

 • Коллекционер цIэрыIуэ Тхьэкъуахъуэ Iэуес иджы дыдэ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдигъэкIащ «Предметы коллекционирования, посвящённые первовосходителю на Эльбрус Килару Хаширову» тхылъыр.

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым иужьрей зэманым щIэупщIэ щызиIэ хъуа фалеристикэ тхыдэ унэтIыныгъэм адэкIи коллекционерхэм зрагъэужьыну дыщогугъ. Филателием (пощт маркэхэр, конвертхэр, карточкэхэр е нэгъуэщI бланкхэр, тхылъхэр зэхуэхьэсыныр) и унэтIыныгъэ гъэщIэгъуэнхэм ящыщщ художественнэ маркэ зытелъ конверт-хэр зэхуэхьэсыныр. А Iуэхугъуэхэр къалъытэ къэухьым зезыгъэужьу икIи тхыдэм ухэзыгъэгъуазэу. Тхьэкъуахъуэ Iэуес къыдигъэкIа буклетхэм хигъэхьащ дыщэ, дыжьын зытебза медалхэр, художественнэ маркэ зытелъ конвертхэр, сурэтхэр зытет конвертхэр.
 • «Предметы коллекционирования, посвящённые первовосходителю на Эльбрус Килару Хаширову» тхылъым щызэхуэхьэсащ фалеристикэм хыхьэ, тхыдэ, коллекционер мыхьэнэ иIэу Брамтэ щыщ адыгэлI Хьэшыр Чылар теухуахэр. КъыдэкIыгъуэм хагъэхьахэм ящыщщ совет властыр Абхъазым зэрыщагъэуврэ илъэс 50 щрикъум ирихьэлIэу Чукбар Григорий и унафэм щIэту Iуащхьэмахуэ дэкIа гупым ирата медалыр, Чылар и сурэтыр япэу къыщыгъэлъэгъуар. 1979 гъэм КъБАССР-м АльпинизмымкIэ и федерацэм Iуащхьэмахуэ щригъэкIуэкIащ дунейпсо юбилей альпиниадэ, Кавказым и бгы нэхъ лъагэ дыдэр къызэрагъэIурыщIэрэ илъэси 150-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ. Юбилей Эльбрусиадэр иригъэкIуэкIащ СССР-м и Спорткомитетым, Ставрополь крайм АльпинизмымкIэ  и федерацэр дэщIыгъуу. А Iуэхугъуэхэм ирихьэлIэу ягъэхьэзыра значок гъэщIэгъуэнхэр тхылъым хагъэхьащ. Альпинист значокхэм ящыщщ «Первовосхождение. 1829 г. К. Хаширов. 1890 г. А. Пастухов» дамыгъэри.
 • Зэман зыбжанэ дэкIыжауэ, «Бум-Банк» ООО-м къыдигъэкIащ «Килар Хаширов. Первовосходитель на вершину Эльбруса в 1829 г.», «Знаменитые адыги (черкесы) серием хыхьэу. Дунейпсо Арткомитетым и хэлъхьэныгъэщ «Первый покоритель Эльбруса кабардинец Килар Хаширов» медалыр, Чылар Iуащхьэмахуэ зэрыдэкIрэ илъэси 180-рэ щрикъум ирихьэлIэу къыдагъэкIар. Апхуэдэщ Хьэшыр Чылар Iуащхьэмахуэ и щыгум дуней псом щыяпэу зэрыдэкIрэ илъэси 190-рэ щрикъум ирихьэлIэу Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд «Хьэшыр Чылар» медалыр зэрыригъэщIар. КъищынэмыщIауэ, Хьэшыр Чылар и щIэблэ Хьэшыр Аскэр и лъэIукIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэкIхэм ягъэхьэзыращ «190 лет первовосхождению        на Эльбрус кабардинца Килара Хаширова» дыжьын знакыр. Хьэшыр Чылар и сурэтыр пощт маркэхэми къытехуащ. Налшык щыщ коллекционерхэм, Тхьэкъуахъуэ Iэуе-си ящIыгъуу, значокхэр ягъэхьэзыращ. Апхуэдэу Чылар траухуащ ди республикэм нэмыщI нэгъуэщI щIыналъэхэми къыщыдагъэкIа значокхэр.
 • НэхъапэIуэкIэ Тхьэкъуахъуэ Iэуес и Iэдакъэ къыщIэкIащ «Кабардино-Балкария на почтовых марках мира» (2018), «Кабардино-Балкария на почтовых художественных маркированных конвертах» (2019), «Кабардино-Балкария на двусторонних художественных маркированных почтовых карточках» (2019) буклет-альбом щхъуэкIэплъыкIэхэр.
 • Пощт карточкэхэр лIэужьыгъуищу зэщхьэщокI: зи напэ узыIуплъэр къабзэ, тхыгъэ зэрыхуагъэхьынум хуэщIахэр; сурэтхэмкIэ гъэдэхахэр; зы Iуэху гуэрым хуэщIа къыдэкIыгъуэ щхьэхуэхэр. Тхьэкъуахъуэм и буклетым ихуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ дахэхэр, щIыуэпс къулейр, фэеплъхэр, цIыху цIэрыIуэхэр къызэщIабыдэу.
 • Буклетым традза карточкэхэр зэкIэлъахьащ ахэр къыщыдагъэкIа гъэм елъытауэ. Апхуэдэу къыщыхьащ карточкэм и уасэр, сурэтыщIым е сурэттехым и унэцIэр. 1961 гъэм щыщIэдзауэ карточки 105-рэ утыку кърахьащ.
 • Япэ художественнэ маркэ зытелъ конвертыр СССР-м СвязымкIэ и министерствэм 1953 гъэм щэкIуэгъуэм и 9-м къыдигъэкIащ. НэхъапэIуэкIэ, 1927 гъэм щыщIэдзауэ СССР-м къыщыдагъэкIыу щыта маркэ зытелъ  конвертхэм къащхьэщыкIыу, абыхэм къэрал гербыр къыщыхьатэкъым икIи конвертым и сэмэгурабгъу лъэныкъуэм сурэтхэр традзэрт. Япэ совет художественнэ маркэ зытелъ конвертым кхъухь тету къыдагъэкIауэ щытащ.
 • Мы буклетхэр яхуэщхьэпэнущ коллекционерхэмрэ республикэм и тхыдэр зыджхэмрэ.
 •  
 • ТЕКIУЖЬ Заретэ.