ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2020

Мы махуэхэм

2020-06-27

 • Мэкъуауэгъуэм и 27, щэбэт
 •  Бдзэжьей ещэным и дунейпсо махуэщ
 •  Урысейм и щIалэгъуалэм я махуэщ
 •  Осетие Ипщэм и щIалэгъуалэм я махуэщ
 •  Таджикистаным и лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и махуэщ
 •  Узбекистаным щагъэлъапIэ печатымрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмрэ я лэжьакIуэхэм я махуэр

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хэкупсэ  нэс  Абеикъуэ  Шухьэиб

2020-06-27

 • Адыгэ лъэпкъым и нэхъыжьыфIхэм ящыщ, Бахъсэн къалэм щыпсэу Абеикъуэ Шухьэиб Мизан и къуэм и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 84-рэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-06-27

 • 1 КъБР * «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Спектр». Театрымрэ киномрэ я режиссёр, актрисэ Жэман Аминэ (12+)
 • 7.05 «Кърухэм къагъэзэжынущ». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Отаров Керим (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 8.15 «Зы вагъуэ, зы лъагъуэ, зы лъагъуныгъэ». УсакIуэ, журналист ГъущIо Зариф и фэеплъу (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Ислъамым и нур

2020-06-27

 • Джихьадыр зищIысыр
 • Ди газетым и щIэджыкIакIуэхэр зэрылъэIуам ипкъ иткIэ, нэхъ ипэIуэкIэ дызытепсэлъыхьауэ щыта, «Джихьадым» теухуа тхыгъэм иджыри зэ къытыдогъэзэж.
 • Нобэ ар нэхъ гъэкIэщIауэ фи пащхьэ идолъхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-06-27

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Гъуджэ иплъэ псоми залъагъужыркъым
 • Акъылыншэ тхьэмыщкIэщи, ныбжьэгъуншэ къулейсызщ.
 • Ахъшэ зи куэдым дыгъур щошынэ.
 • Бзэгу зыхуахьри бзэгузехьэм къыкIэрыхуркъым.
 • Губзыгъэр и акъылкIэ йогупсысри, делэм нэгъуэщIым жаIэм трещIыхь.
 • Гужьгъэжьыр яжьэкIэ щIэхъума дэп Iэтэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыми хуэмыдэ лъапIэныгъэ

2020-06-26

 • 1945 гъэм мэкъуауэгъуэм и 24-м, Москва и Утыку Плъыжьым ТекIуэныгъэм и парад щекIуэкIауэ щытащ, нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэр Хэкум ирахужу совет лъэпкъыр Хэку зауэшхуэм зэрыщытекIуам и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

КъБР-м и Iэтащхьэм удз гъэгъахэр трилъхьащ «ЩIыхьым и МафIэ мыужьых»  фэеплъым

2020-06-26

 • Мэкъуауэгъуэм и 24-м, 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ къызэрыщахьрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ ТекIуэныгъэм и Парадыр щрагъэкIуэкI махуэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, цIыхубэм я щхьэхуитыныгъэм зи псэр щIэзытахэм пщIэшхуэ зэрахуищIыр къигъэлъагъуэу, удз гъэгъахэр трилъхьащ «ЩIыхьым и МафIэ мыужьых» фэеплъу Налшык къалэм дэтым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2020-06-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм курортхэмрэ
 • туризмэмкIэ и министрым теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм курортхэмрэ туризмэмкIэ и министру гъэувын ЩоджэнцIыкIу Мурат Лиуан и къуэр.
 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ              КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 22-м
 • №71-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

КIуэкIуэ Казбек еплъащ Налшык къалэм Къуэныкъуейм и цIэр зезыхьэ и уэрамым зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр зэрыщрагъэкIуэкIым

2020-06-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек мэкъуауэгъуэм и 24-м зригъэлъэгъуащ Налшык къалэм Къуэныкъуейм и цIэр зезыхьэ и уэрамым и Iыхьэхэр — Лениным и цIэр зезыхьэ уэрамым къыщыщIэдзауэ ЩоджэнцIыкIум и уэрамым нэсу — сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей хуэзэу зэгъэпэщыжыным хуэунэтIауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр. Ахэр ирагъэкIуэкI «ФIагъ лъагэ зиIэ автомобиль гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым хыхьэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ТекIуэныгъэм и парадыр — 2020 гъэ, мэкъуауэгъуэм и 24-м

2020-06-26

 • Катюшэ
 •  («Катюша».
 • Псалъэхэр Исаковский Михаил,
 • макъамэр Блантер Матвей яйщ, 1938 гъ.)
 • Къэгъэгъахэщ мыIэрыси кхъужьи,
 • Пшагъуэ Iувхэр псым къыщхьэщыхьащ.
 • Пщащэ закъуэ къыпхуолъагъур жыжьэу:
 • Ар Катюшэ бжьэпэм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Нобэ

2020-06-26

 •  Наркоманиемрэ наркотикхэр щэнымрэ ебэныным и дунейпсо махуэщ
 •  Залымыгъэ зыкIэлъызэрахьахэм къащхьэщыжыным и дунейпсо махуэщ
 •  Азербайджаным IэщэкIэ зэщIэузэда и къарухэм я махуэщ
 •  Беларусь Республикэм, Туркменистаным я прокуратурэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м коронавирусым кIэлъыплъынымкIэ и Оперативнэ штабым къет

2020-06-26

 • 2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 25-м ирихьэлIэу
 • Узыр япкърытрэ япкърымытрэ къахутэну тест зрагъэтахэм я бжыгъэр — 82.246-рэ
 • Сымаджэ хъуауэ ятхахэр — 4.726-рэ
 • Иужьрей жэщ-махуэм къриубыдэу къахутахэр — 0-рэ
 • Сымаджэщхэм щIэлъхэр — 1374-рэ
 • Реанимацэм щIэлъхэр — 57-рэ
 • Хъужахэр — 2945-рэ
 • Вирусым и зэранкIэ дунейм ехыжахэр — 49-рэ
 • Я унэхэм щIэсу зыкIэлъыплъхэр — 1610-рэ
 • Амбулаторнэу ягъэхъужхэр — 1562-рэ

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЕхъулIэныгъэр я плъапIэу

2020-06-26

 • Иджыблагъэ дэ дыщыIащ Къущхьэхъу хъупIэхэм языхэз Хьэма-щэ щIыпIэм къегъэщIылIа хэщIапIэ нэхъыщхьэм. Абдежым дэ упщIэ зыбжанэкIэ зыщыхуэдгъэзащ республикэм и бгыщхьэ тафэхэм щыIэ штабхэм я Iэтащхьэ, КъБР-м и Iэщ дохутырхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Иуан Аскэрбий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

Уафэбгыкъу  и нэлат

2020-06-26

 • МэшбащIэ Исхьэкъ
 •  Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№37 — 39, 41 — 48,
 • 50 — 51, 54 — 57, 62, 65 — 68, 70 — 72 -хэм итщ).
 • «Акъыл зиIэр си щIыб ису къезыухьэкI» — жиIащ пасэрейм. ЛIыжьыгъэ — щIалагъэкъым цIыхупсэм и Iущыр. Илъэс тIощIрэ тхурэ фIэкIа къимыгъэщIарэ пэт, Къэзанокъуэ Жэбагъы емычэнджэщрэ абы и жыIэм зыдэзымыгъэшрэ яхэттэкъым къэбэрдей адыгэхэм. Езы Къэзанокъуэр-щэ? Адыгэхэм ящыщу хэту пIэрэт а щIалэм езым и акъыл пщалъэр? Иджыпсту Къэбэрдейр зыIухьэну зауэ шынагъуэм егупсысурэ Жэбагъы игъэщIагъуэрт и лъэпкъэгъухэм я хьэл-щэн зэхуэмыдэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нарт лIыхъужьхэм хуагъадэрт

2020-06-26

 • БлагъагъэкIи дызэрыубыду икIи дызэныбжьэгъуу гъэ кIуам щIалиплI Абхъаз щIыналъэм зыгъэпсэхуакIуэ дыкIуат. ДыкъыщыувыIа унагъуэм сэ япэу сихьэу арат, ауэ си гъусэхэм ар илъэс зыбжанэ хъуауэ я бысымт. Унагъуэм и тхьэмадэ Сакание Славэ я щIыпIэм и цIыху нэхъ цIэрыIуэ дыдэхэм ящыщщ, жыпIэмэ ущыуэнутэкъым. Абхъазым щIыхь зиIэ и журналистщ. Куржы-абхъаз зауэр щекIуэкIым зи лъэпкъым и хуитыныгъэм щIэзэуахэм яхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха