ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТекIуэныгъэм и парадыр — 2020 гъэ, мэкъуауэгъуэм и 24-м

2020-06-26

 • Катюшэ
 •  («Катюша».
 • Псалъэхэр Исаковский Михаил,
 • макъамэр Блантер Матвей яйщ, 1938 гъ.)
 • Къэгъэгъахэщ мыIэрыси кхъужьи,
 • Пшагъуэ Iувхэр псым къыщхьэщыхьащ.
 • Пщащэ закъуэ къыпхуолъагъур жыжьэу:
 • Ар Катюшэ бжьэпэм къытехьащ.

 • Къытехьащи, щIедзэ и уэрэдым,
 • ЩIалэ хахуэм щхьэкIэ иусам, —
 • Зи письмохэр хуэсакъыу ихъумэу,
 • Гурэ псэкIэ фIыуэ илъэгъуам.
 •  
 • Лъатэ, лъатэ, си уэрэдыр лъатэ,
 • Дыгъэ гъуэгукIэ си псэр схунэхьэс,
 • Ди къэрал гъунапкъэхэр здахъумэм,
 • ЗауэлI щIалэм мыр схулъэгъэlэс:
 •  
 • Къыппежьэнщ Катюшэ, къэбгъэзэжмэ,
 • И гурылъхэр уэ къыбжиIэжынщ.
 • Уи IэнатIэр быдэу пхуэгъэпэжмэ,
 • Псалъэ ттахэр сэ схуэгъэпэжынщ.
 • Уи IэнатIэр быдэу пхуэгъэпэжмэ,
 • Псалъэ ттахэр сэ схуэгъэпэжынщ.
 •  
 • Къэгъэгъахэщ мыIэрыси кхъужьи,
 • Пшагъуэ Iувхэр псым къыщхьэщыхьащ.
 • Хэт мо нэпкъым къыщылъагъуэр жыжьэу?
 • Ар Катюшэ бжьэпэм къытехьащ.
 • Хэт мо нэпкъым къыщылъагъуэр жыжьэу?
 • Ар Катюшэ бжьэпэм къытехьащ.
 • Санкт-Петербург къалэ

 • Тула къалэ

 • Симферополь къалэ

 • ЩIыунэм
 • («В землянке».
 • Псалъэхэр Сурков Алексей,
 • макъамэр Листов Константин яйщ, 1942 гъ.)
 • Пэшхьэку цIыкIуу жьэражьэр ди жьэгущ,
 • Сагъыз ткIуэпсхэр уи нэпсу къысфIощI.
 • Сэлэт пшынэр щIыунэм щоджэгу,
 • Си гупсысэм макъамэр къыдощI.
 • Сэтей жьыбгъэм кIэщIэтщ уэ уи макъ,
 • Мэзкуу уэсым уи нэгур къыхощ,
 • Къыстеуащи уи зэшыр — сигу хощI,
 • Ди уэрэдым и макъыр хуит дощI.
 • Къыстеуащи уи зэшыр — сигу хощI,
 • Ди уэрэдым и макъыр хуит дощI.
 •  
 • Ди зэхуакур уэс кIэншэм есей,
 • Борэн макъщ щызэхэпхыр мыбдей.
 • Сынэсыну уи деж — ар гъуэгу кIыхьщ,
 • СыкIуэдынум — лъэбакъуэ къудейщ.
 • ЗегъэшэщIи уи пшынэм, си къуэш,
 • Си насып щхьэрыуар къысхуеджэж.
 • Ди щIыунэр щхьэ щIыIэу къэнэн,
 • Си гум илъ лъагъуныгъэм къегъэплъ.
 • Ди щIыунэр щхьэ щIыIэу къэнэн,
 • Си гум илъ лъагъуныгъэм къегъэплъ.
 •  
 • Пэшхьэку цIыкIуу жьэражьэр ди жьэгущ,
 • Сагъыз ткIуэпсхэр уи нэпсу къысфIощI.
 • Сэлэт пшынэр щIыунэм щоджэгу,
 • Си гупсысэм макъамэр къыдощI.
 • Сэтей жьыбгъэм кIэщIэтщ уэ уи макъ,
 • Мэзкуу уэсым уи нэгур къыхощ,
 • Къыстеуащи уи зэшыр — сигу хощI,
 • Ди уэрэдым и макъыр хуит дощI.
 • Къыстеуащи уи зэшыр — сигу хощI,
 • Ди уэрэдым и макъыр хуит дощI.
 •  

  Калининград къалэ

 • Владивосток къалэ

 • Волгоград къалэ

 • Адыгэбзэм къизыгъэзэгъар Хьэмыз Русланщ