ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2021

КIуэкIуэ Казбек: «ФокIадэм и 1-м къыщыщIэдзауэ екIуэкIыну Iуэху нэхъыщхьэ псори Къэбэрдей-Балъкъэрыр илъэсищэ щрикъум ехьэлIауэ щытын хуейщ»

2021-06-24

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным зыхуэгъэхьэзырынымрэ махуэшхуэм пыщIа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр егъэкIуэкIынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЗауэлIым и щIыхьыр

2021-06-24

 • Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ управленэм иригъэкIуэкI «Фэеплъым и хъумакIуэ» къэралпсо акцэм къриубыдэу, Май щIыналъэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Хэку зауэшхуэм хэта, хъыбарыншэу кIуэдауэ къалъытэхэм ящыщ совет зауэлIищым я къупщхьэлъапщхьэ къагъуэтыжахэр щIэлъхьэжыным епха Iуэхухэр. Ахэр зэфIагъэкIащ апхуэдэ къэлъыхъуэныгъэхэр езыгъэкIуэкI «Кавказ гъунапкъэ» гупым хэтхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Илъэс 80 дэкIами…

2021-06-24

 • Мы махуэхэм ди къэралым и щIыналъэ псоми ягу къыщагъэкIыж 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и япэ махуэр. Абы теухуа фэеплъ пэкIухэр щызэхэтащ ди республикэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

ЩIыр зи гъащIэ лъынтхуэ

2021-06-24

 • Иджыпсту къэпхутэжыну гугъущ агроном ныбжьыщIэм щхьэкIэ мыпхуэдэу жызыIауэ щыта унафэщI жыжьаплъэр: «Суфян губзыгъэщ икIи гумызагъэщи, лэжьакIуэшхуэ къыхэкIынущ».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сабийхэм я нэгу зрагъэужь

2021-06-24

 • Ди щIыналъэм щолIалIэ сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр гъэщIэгъуэну, гукъинэжу ирахьэкIыным. Апхуэдэу Урысейпсо цIыхубэ фронтым (ОНФ) Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм хэт щIалэгъуалэм жэрдэм ящIащ «ДыгъафIэ къалэм» зыщызыгъэпсэху сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ КъБР-м и Макъамэ театрым зыщрагъэплъыхьыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Сытым щыгъуэ, мынобэмэ…

2021-06-24

 • Бзэхэм гъащIэ яIэщ, цIыхум хуэдэ къабзэу. ЦIыхур и узыншагъэм здихьым нэс, бзэр зей лъэпкъым Iурылъыху мэпсэу. КIуэдыжынкIэ шынагъуэ зыщхьэщыт бзэуэ дунейм тетым я атлас зэхигъэуващ ЮНЕСКО-м. Абы бзэр щыхупIэм зэрыхуэблагъэ лъэбакъуэхэр 6 хъууэ къихутащ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Мыщэхупщей

2021-06-24

 • ЕкIуэкIыу:1. МэракIуэ лIэужьыгъуэ. 6. Мастэ лIэужьыгъуэ. 12. Литературэм и жанр. 15. Нэм къыщIидзэ. 16. Купкъ зиIэ мэз пхъэщхьэмыщхьэ. 18. Есэпым и IыхьиплIым яз. 20. ЖыпкIэ кърахьэкI, зэрыпаупщI. 22. Бгырыпхым щыщ Iыхьэ. 24. Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу лъэпкъ. 26. Псэуалъэ. 27. Уэтэр Анатолэ жиIэ уэрэдхэм ящыщ зым хэт цIыхубзыцIэ. 28. Iэпкълъэпкъыр щIэзышэ узыфэ. 30. США-м и штат Айдахо щежэх псы. 31. Шым игъэIу макъ. 32. Анэкъилъху. 33. ГъэшхэкI. 34. МахуэцIэ. 37. Муслъымэным и фарзхэм ящыщ. 39. Тхылъым тебза. 41. ХадэхэкI. 42. Шым и кIуэкIэ. 43. Шыр зымыгъэцIантхъуэ. 45. Псэущхьэ псори зыгъашхэ. 46. ХьэщIэ ежьэжыгъуэм Iэнэм къытралъхьэ ерыскъы. 49. ЩэкI къызыхащIыкI къэкIыгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Урысейм щынэхъыфIхэм халъытэ

2021-06-24

 • Хабзэ хъуауэ, Урысей Федерацэм Тхылъ къыщыдэзыгъэкIхэм я зэгухьэныгъэм гъэ къэс ирегъэкIуэкI «Илъэсым и тхылъ нэхъыфIхэр» къэралпсо зэпеуэр. Абы дапщэщи жыджэру хэтщ ди республикэм и тхылъ тедзапIэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ФыкъакIуэ къудей

2021-06-24

 • Италием щыпсэухэм илъэс мин бжыгъэхэр зи ныбжь щIэинышхуэ яхъумэ, музей, архитектурэ и лъэныкъуэкIэ мыхьэнэ зиIэ ухуэныгъэхэр, нэгъуэщIхэри. Абыхэмрэ къэралым фIыуэ зыщызыужьа промышленность псынщIэмрэ иджыри къэс тыншу къигъэгъуэгурыкIуащ щIэблэхэр. АдэкIи апхуэдэу екIуэкIыну къыщIэкIынущ, ауэ зэкIэ пандемиер зэран яхуохъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

Дызэригугъамрэ къызэрыщIэкIамрэ

2021-06-24

 • Европэм футболымкIэ и зи чэзу чемпионатыр куэдрэ дызыпагъэплъа къэхъукъащIэ телъыджэщ. Дызэрыщыгъуазэщи, дуней псор иджыри къэс зыгъэгулэз коронавариус уз зэрыцIалэм и зэранкIэ нэгъабэ ягъэIэпхъуащ Iуэху щхьэпэ зыбжанэ. Абыхэм ящыщщ спорт зэхьэзэхуэ инхэу зэхэтын хуея Европэм футболымкIэ и чемпионатым и кIэух зэIущIэхэмрэ Токио щыIэну зытраухуа Гъэмахуэ Олимп джэгухэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ШыкIуртIымщэхухэм  я гуэл

2021-06-24

 • Анапэ (адыгэхэр БыгъуркъалэкIэ зэджэу щытам) пэгъунэгъу Сыкъуэ псыхъуэм щыIэщ ШыкIуртIымщэхухэм (кипарисхэм) я гуэл. Ар сурэт тезыхыну зыфIэфIхэр щызэблэкI щIыпIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха