ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2021

Путин Владимир «Урысей зэкъуэтым» и ХХ съездым къыщыпсэлъащ

2021-06-22

 • «Урысей зэкъуэт» партым Москва къалэм дыгъуасэ щригъэкIуэкIа ХХ съездым хэтащ КIуэкIуэ Казбек и пашэу Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа делегацэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Узыншагъэм и хъумакIуэхэр ягъэлъапIэ

2021-06-22

 • Мэкъуауэгъуэм и 20-м Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм и Унэм щагъэлъэпIащ медицинэм и лэжьакIуэ 30 хуэдиз. ФIы и лъэныкъуэкIэ зыкъэзыгъэлъэгъуа дохутырхэм, фельдшерхэм, медсестрахэм, лаборантхэм хуагъэфэща къэрал дамыгъэхэр яритащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. Урысей Федерацэм и Президентым и унафэкIэ, коронавирусым пэщIэтыным хуащIа хэлъхьэныгъэм, я къалэныр щагъэзащIэм къызыкъуаха жэуаплыныгъэ иным папщIэ, Пироговым и орденыр хуагъэфэщащ цIыхуи 9-м, Крымский Лука и медалыр цIыхуи 8-м иратащ. Гулъытэ зыхуащIахэм ящыщщ КъБР-м къабзагъэм кIэлъыплъынымрэ эпидемиологиемкIэ и центрым, «Роспотребнадзор»-м КъБР-м щиIэ IуэхущIапIэм я лэжьакIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ  Казбек журналистхэм  яIущIащ

2021-06-22

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ яхуэзащ къэралым, республикэм, щIыналъэхэм я хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Хэкум папщIэ

2021-06-22

 • Ди къэралым и тхыдэ напэкIуэцIхэм къыхэнащ лIэщIыгъуэкIэрэ хэмыгъуэщэжын къэхъукъащIэхэм я лъэужьхэр. Абыхэм я нэхъ хьэлъэхэм, гуащIэхэм, цIыхубэм гуауэ куэдрэ бэлыхь мымащIэрэ къахуэзыхьахэм ящыщщ 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр. Гъэунэхуныгъэ ин дыдэу щытащ а зауэр совет къэралыгъуэми абы щыпсэу цIыхухэми я дежкIэ. Ар зэриухынум елъытат къэралым и къэкIуэнури, цIыхухэм яIэну псэукIэри. ЩытыкIэр фIыуэ къызыгурыIуэ совет цIыхухэр а зауэм хэтащ, я гуащIи я гъащIи щымысхьыжу. ТекIуэныгъэм мылъкурэ цIыху гъащIэу халъхьари жыпIэ пэтми пхуэмыIуэтэжыным хуэдиз мэхъу. Нобэ илъэс 80 ирокъу Хэку зауэшхуэр къызэрыхъейрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Зауэр зи IэщIагъэ, мамырыгъэр  зи гуащIэдэкI Чым Тембот

2021-06-22

 • Хэку зауэшхуэм и тхы-дэм дызыщымыгъуазэ напэкIуэцIхэр къызыкъуихыжын иджыри зэпигъэуакъым. Апхуэдэ гъэтIылъыгъэхэм яхыубжэну хуэфащэщ «япэ адыгэ полковник» цIэ лейр зыкIэрыпщIа Чым Тембот и гъащIэ гъуэгур. Зауэр нэмыщIамэ, лъэпкъым и щэнхабзэр фIыкIэ зыщыгугъ ныбжьыщIэхэм язу щыта Темботи нэхъыбэ щыхузэфIэкIыну къыщIэкIынт лъэбакъуэ зыбжанэ щича адыгэ литературэм. Ауэ и натIэм итыр топгъауэ IэщIагъэрт. Иджыблагъэ Чым Тембот и Iыхьлыхэм къыдахьэлIащ я благъэ цIэрыIуэм и ехъулIэныгъэхэр нэхъ нэгъэсауэ къызыхэщ архив тхыгъэхэр. Ди гуапэу ахэр фи пащхьэ ныдолъхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэтIысхьэгъуэм зыхуагъэхьэзыр

2021-06-22

 • Мэкъуауэгъуэм и 20-м щегъэжьауэ Урысейм еджапIэ нэхъыщхьэу итым зэрыщIагъэтIысхьэ Iуэхугъуэхэм щIэгъэхуэбжьауэ щIадзащ. А лэжьыгъэр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетми мы махуэхэм ехьэжьауэ щокIуэкI. Абитуриентхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ университетым и лэжьэкIэм щагъэгъуэзэн, къыхаха унэтIыныгъэмкIэ щыIэ гурыIуэныгъэхэр зэхрагъэщIыкIын, еджапIэм зэрыщIэтIысхьэну къэрал хабзэхэр хузэпкърахын щхьэкIэ адэ-анэхэм я университет зэIуха иджыблагъэ къызэрагъэпэщащ. «Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университет-2021: зэрыщIэтIысхьэ хабзэхэм хэлъ щхьэхуэныгъэхэр» — аращ зэреджэр зэпымыууэ лэжьэну зэхуэсым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Сэлэтым и гупсысэхэр

2021-06-22

 • ЗыщIэжыр хэт, хэт япэу кIакхъу щIичами?
 • УкIыгъэ дапщэ ЩIым и нэгу щIэкIа!
 • Лъыгъажэр хъунти цIыхум тIэкIу щIичами,
 • ИмыщIми Iэщэ хъунти афIэкIа!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыху 1200-м щIигъум зэрахьэ

2021-06-22

 • Иужьрей илъэсхэм ди республикэм и гъэмахуэ хъупIэхэм Iэщ щызезыхуэхэм я бжыгъэм хэхъуэ зэпытщ. Ар, шэч хэмылъу, дызыгъэгуфIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

ПсэукIэ  узыншэр зи гъащIэ мардэ

2021-06-22

 • Узыншагъэр — ар цIыхур псом нэхърэ нэхъ зыхуэныкъуэ,  къулеигъэу щыIэм япэ иригъэщ хъугъуэфIыгъуэщ. Аращ зыкъомкIэ зэпхар ди Iэпкълъэпкъым бгъэдэлъ зэфIэкIхэри, ди акъылым и жанагъри, дунейм худиIэ еплъыкIэхэри, гъащIэм щыдубыдыфыну увыпIэри. Ди республикэм щыщ физиолог цIэрыIуэ, КъБКъУ-м и егъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ кафедрэм и унафэщI, профессор, биологие щIэныгъэхэм я доктор КъуэщIысокъуэ Александр БетIал и къуэр ящыщщ псэукIэ узыншэр зи гъащIэ мардэ, апхуэдэ дуней тетыкIэм цIыхухэр къыхуезыджэ лъэпкъ еджагъэшхуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Лъэпкъ  лъапIэныгъэхэм Бэрбэч Зубер и усэхэм щаубыд  увыпIэр

2021-06-22

 • Художественнэ тхыгъэм хэлъ гупсысэ нэхъыщхьэм сытым щыгъуи ар зи IэдакъэщIэкIым и дуней еплъыкIэм, и хьэл-щэным щыщ гуэрхэр (псалъэм папщIэ, пхъашагъэ-щабагъэ, гу хуабагъэ-гу щIыIагъэ, фIэрафIагъэ, н.) хэплъагъуэу щытщ. НэгъуэщIу жыпIэмэ, тхыгъэм и эстетикэр куэдкIэ елъытащ ар зейм и цIыху щIыкIэм, апхуэдэу    и псэм къыпкърыкI дахагъэмрэ и гум къыщыуш гурыщIэмрэ щIэ-джыкIакIуэм зэрызыхригъэщIэфым. ИкIэм-икIэжым аращ зи пэ-жагъэр ягъэунэхуа щапхъэхэм фIэкIа къизымыдзэ щIэныгъэм гъуазджэр къыщхьэщызыгъэкIыр. Ауэ авторым и Iуэху еплъыкIэр, къэкIуэнум, къэхъункIэ хъунум ехьэлIа и гупсысэхэр япэ щищ щыIэщ щIэныгъэм и къэхутэныгъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дыщалъхуа щIанылъэм

2021-06-22

Налшык щхъуантIагъэм и къалэщ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

АфIэунэ Лиуан и фэеплъу  екIуэкIащ

2021-06-22

 • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм и лэжьыгъэм дунейм мы зэманым щыIэ щытыкIэм елъытауэ зызэблимыхъуу хъуакъым. Анэдэлъхубзэм, адыгэ литературэм, лъэпкъ тхыдэм теухуауэ къызэригъэпэщ Iуэхугъуэхэр щIэмыужьыхэн папщIэ, щIэблэм пэIудзауэ, интернет Iэмалхэр хилъхьэу иригъэкIуэкIащ. Гуапэ зэрыхъущи, щытыкIэр егъэджакIуэхэми ныбжьыщIэхэми къагурыIуащ икIи игъэдзыхакъым, уеблэмэ нэхъ жыджэру Iуэхухэм къыхыхьащ. Апхуэдэу, зэгъэпэщауэ икIи зыхуей хуэзэу екIуэкIащ адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ АфIэунэ Лиуан и фэеплъу иджыблагъэ зэхаша «Усэпсэ» зи фIэщыгъэ хэгъэгупсо зэпеуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

ТекIуэныгъэр я Iэрылъхьэу  пасэIуэу къалъытат

2021-06-22

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – СКА (Дон Iус Ростов) – 2:2 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Мэкъуауэгъуэм и 15-м. ЦIыху 500 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол