ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2021

Налохэ я лъэпкъ унэтIакIуэхэм я пщIэр ягъуэтыж

2021-06-09

  • «Адыгэ дуней» лъэпкъ фондым и жэрдэмкIэ Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Хьэтуей къуажэм къыщызэIуахащ Налохэ къахэкIа лъэпкъ унэтIакIуэхэу Жансэхъу, Ахьмэдхъан, Заур, Евгение сымэ я цIэр зезыхьэ щIэныгъэ узэщIакIуэ центр. Iуэху щхьэпэм иращIэкI зэхыхьэм хэтащ щIыналъэ, къуажэ унафэщIхэр, Нало лъэпкъым и лIыкIуэхэр, цIыху щэджащэхэм я творчествэм дихьэххэр, абыхэм я ныбжьэгъуу щытахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Налшык къалэ гъэлъэгъуэныгъэ щокIуэкI

2021-06-09

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым сурэт гъуазджэмкIэ и музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, иджыблагъэ щекIуэкIащ «Псыхъуэ ныджэ» зи фIэщыгъэ урысейпсо зэхьэзэхуэм къагъэхьа сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Бекъан Чыланий Машэ и къуэм и лъэужь дахэр

2021-06-09

  • ЩIыхь лъагэм и  дамыгъэ
  • Бекъан Чыланий Машэ и къуэр Нартан (Къылышбийхьэблэ) къуажэм 1926 гъэм мэкъуауэгъуэм и 5-м къыщалъхуащ. И къэжэпхъыгъуэр Хэку зауэшхуэм и зэманым ирихьэлIэри, и ныбжьым ит нэгъуэщI куэдми хуэдэу, а лъэхъэнэ хьэлъэр игъэващ: фашистхэм я танкхэр щIыналъэм кърамыгъэхьэн папщIэ щIыр къуэм хуэдэу дэзытIыкIахэм, я къарум дэмыхуэн лэжьыгъэхэм зрапщыту колхоз губгъуэхэм итахэм яхэтащ, бийм зэтрикъута цIыхубэ хозяйствэр зэфIэгъэувэжыным и гуащIэ хилъхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

УсакIуэхэмрэ тхакIуэхэмрэ Налшык зэхуешэс

2021-06-09

  • Налшык дэт «Акрополь» шхапIэ-IуэхущIапIэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм ис тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ я фестиваль. Ар теухуауэ щытащ иджырей лъэпкъ литературэхэм я щытыкIэм, яхэлъ щхьэхуэныгъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Удз гъэгъа Iэрамэ

2021-06-09

  • Илъэс 20-м нэблэгъащ гукъинэ сщыхъуауэ фхуэсIуэтэж мы Iуэхугъуэр къызэрыхъу лъандэрэ, атIэми псори си нэгу щыщIэкIар дыгъуасэ хуэдэщ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Ислъамрэ  Хьэчимрэ  я  хьэрхуэрэгъухэр  ягъэгулэз

2021-06-09

  • 1995 гъэм мазаем (февралым) и 22-м Мэшыкъуэ Iэмырхъан и унагъуэм зэтIолъхуэныкъуэу щIалитI къихъуащ. Абы щыгъуэм хэт ищIэнт а тIум топджэгу цIэрыIуэхэр къахэкIыну?!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол