ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2021

Къэралым хуищI гулъытэм хохъуэ

2021-06-01

 • Гъэмахуэм и япэ махуэр сабийуэ дунейм тетым нэхъыфI дыдэу ялъагъу. Абы и щхьэусыгъуэхэм ящыщщ цIыкIухэм я зыгъэпсэхугъуэ лъэхъэнэм щыщIидзэмрэ Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэр щагъэлъапIэмрэ зэрызэтехуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кадетхэр  ягъэгушхуэ

2021-06-01

 • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ Павлов Василий кадетхэмрэ абыхэм я егъэджакIуэхэмрэ ехъуэхъуащ гъэ еджэгъуэр къызэраухамкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэкъуауэгъуэм  и  1-р  Сабийхэр  хъумэным  и  дунейпсо  махуэщ

2021-06-01

 • Гъуазджэ
 • Дунейр  цIыкIухэм я  нэмкIэ
 • Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым гъуазджэмкIэ и музейм къыщызэIуахынущ КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Ткаченкэ Андрей и фэеплъу ирагъэкIуэкI, сабий сурэт гъуазджэм и XIII Кавказ Ищхъэрэ зэхьэзэхуэр. «Дунейр сабийхэм я нэмкIэ» — аращ зэреджэр ди щIыналъэм илъэс пщыкIущ хъуауэ щызэхашэ а зэпеуэр. Кавказым хыхьэ щIыналъэм къищынэмыщIауэ, абы хэтыну Iэмал яIэщ Урысейм и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я сурэтыщI ныбжьыщIэхэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ПщылIынрэ кIыфIыгъэрэ

2021-06-01

 • Апхуэдэ  гъащIэт  къапэплъэр  зэрыпхъуакIуэхэм
 • яубыда  щIыналъэхэм щыпсэухэм
 • Иджыблагъэ Киев щекIуэкIащ Украинэр щхьэхуит къэщIыжынымкIэ зэгухьэныгъэм (ОУН) хэтахэм я щIэблэхэмрэ абыхэм я хуэмэбжьымэхэмрэ я пэкIу. Свастикэм и жьауэм щIэту уэрамхэм къыдыхьащ фашизмэр къэгъэщIэрэщIэжыным и телъхьэхэр, националистхэр. СС-м и «Галичина» украин дивизэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 75-рэ щрикъум ирырагъэхьэлIэри, къыдагъэкIат абы и унафэщIу щытахэм я сурэтхэр зытегъэуа пощт маркэхэр. Апхуэдэ дыдэу зыкъом щIауэ Гитлер хейуэ къыщIегъэдзыныр, СССР-мрэ абы и пIэ иува Урысеймрэ гъэулъииныр къэрал политикэ щыхъуащ Латвиеми, Литвами, Эстониеми (зэкIэ нэхъ жыжьэ дыIэбэнкъым).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ  лъэпкъым  хьэлэлу хуэлэжьа  Елбэд  Хьэсэн

2021-06-01

 • «Си псалъэр зыхуэгъэзар фэращ, си ныбжьэгъухэ, сыкъэзылъхуа си лъэпкъ!
 • Си гъащIэ псор, си хъуэпсапIэри си къарури, псэемыблэжу зэстар фэращ. Сэ илъэс 80 къэзгъэщIамэ, ар къыщIэзгъэщIари фэ сывигъусэт, фэ сыфхуэпсэурт, фигухэм сагъэхуабэрти аращ. Иджы… сызыщыгугъыр зыщ — адыгэлIт къысхужыфIэнырщ; сигу къеуэми, къеуэр — дунейм сехыжа нэужь, фэ сыфхуэлэжьэну, къулыкъу фхуэсщIэну зэрыслъэмыкIыжынуращ. Насыпышхуэ къыслъысауэ къызолъытэ бгырысхэм тхыбзэ яIэу си нэкIэ зэрыслъэгъуар — илъэс къиин IэджэкIэ сыщIэбэнат сэ абы!» — гумрэ псэмрэ къабгъэдэкI а псалъэхэмкIэ фIыщэу илъагъу и лъэпкъым дунейм ехыжыным куэд имыIэжу зыхуигъэзауэ щытащ адыгэ узэщIакIуэ Iущ, еджагъэшхуэ, тхакIуэ, усакIуэ хьэлэмэт, хэкупсэ нэсу псэуа Елбэд Хьэсэн Увжыкъуэ и къуэм (1886 — 1967). Адыгэ махуэгъэпсым зи цIэр къыщыхэгъэбелджылыкIа лъэпкъ еджагъэшхуэр къызэралъхурэ иджыблагъэ илъэси 135-рэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ДыщэкI КIунэ и цIэр зэрехьэ

2021-06-01

 • Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм накъыгъэм и 26-м пшыхь гуапэ щекIуэкIащ. Ар иращIэкIащ РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ, Совет ЩIэнгъуазэ Иным  иратха, зи гуащIэр къалъыта ДыщэкI КIунэ и цIэр IуэхущIапIэм зэрыфIащым. Зэхыхьэр ирагъэкIуэкIащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Хьэмырзэ Ахьмэдрэ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисткэ ХьэхъупащIэ ФатIимэрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр