ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2021

УФ-м Хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и министерствэм и лIыкIуэ Захаровэ Марие адыгэхэм къащхьэщож

2021-05-29

 • Накъыгъэм и 21-м УФ-м Хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и министерствэм и лэжьакIуэ Захаровэ Марие иригъэкIуэкIа брифингым адыгэхэм я гугъу щищIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

НэхъыфIхэр ягъэбелджылы

2021-05-29

 • Республикэм и къалащхьэ Налшык иджыблагъэ щекIуэкIащ «Илъэсым и егъэджакIуэ-2021» къэралпсо зэпеуэм и щIыналъэ зэхьэзэхуэр. IыхьитIу зэщхьэщыхауэ къызэрагъэпэща зэпеуэм и зэхыхьэхэр щекIуэкIащ ЕгъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ республикэ центрым, КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Налшык дэт курыт школ №33-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Дызыщымыгъуазэ зауэшхуэ

2021-05-29

 • «Урысей цIыхубэ фронт» урысейпсо зэщIэхъееныгъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм къыхалъхьэри, щIэуэ къыкъуэкIа архив тхылъымпIэхэмрэ тхыдэ къэхутэныгъэхэмрэ тегъэщIапIэ зыхуэхъуа «Дызыщымыгъуазэ зауэшхуэ» фильмыр Налшык къалэ щыщ студентхэмрэ еджакIуэхэмрэ ирагъэлъэгъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Хуэфащэ пщIэ егъуэт

2021-05-29

 • Канадэм щылажьэ Адыгэ Хасэм иригъэкIуэкIа Iуэху дахэм ипкъ иткIэ, Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым сенатору хэт, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и президент Къанокъуэ Арсен иджыблагъэ «2020 гъэм и ЦIыху» хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

СывдогуфIэ икIи сынывохъуэхъу

2021-05-29

 • Къэрэшей-Шэрджэсым щыщу адыгэ лъэпкъым къытхэкIа цIыхуищ Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм иджыблагъэ хагъэхьащ. Мы си тхыгъэмкIи газетым и щIэджыкIакIуэхэм садэгуашэмэ сфIэфIт, сызэрыгушхуа IуэхумкIэ, хъыбарыфIым сигу къигъэкIыжахэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КБР-м и ТВ

2021-05-29

 •  1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 31
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Ди щIэинхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ТВ-галерея». Театрымрэ киномрэ я режиссёр Понаровский Антон. Москва къалэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Ди псэлъэгъухэр». Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий       (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Ислъамым и нур

2021-05-29

 • Уаз
 • ХьэжыщIым ехьэлIа Iуэхугъуэхэр
 • Мазэ нэхъ лъапIэ дыдэхэм ящыщу къалъытэ, хьэж щащI мазэр къызэрыблэгъам ипкъ иткIэ, абы ехьэлIа Iуэхугъуэхэр иджыри зэ фигу къэдгъэкIыжынщ, ар къызыхуэтыншэу гъэзэщIа хъун папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-05-29

 • Псалъэжьхэр
 • Дахагъэм гур егъэгушхуэ
 •  Жьыр здепщэмкIэ зегъазэ.
 •  Жьыр щхьэукъуэрейщи, щIалэр джэгурейщ.
 •  ЗэрымыщIэу щIалищ егъэудж.
 •  ЗызыгъэщIалэ лIыжьыр щIэнэкIалъэщ.
 •  АдакъэщIэрэ хущIэ пIастэрэ.
 •  Бгым джэдыкIэкIэ еуэ.
 •  Бжьыхьэ бадзэ дзэкъэрейщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Лъэпкъым и шу пашэ МэшбащIэ Исхьэкъ

2021-05-28

 • Адыгейми, Къэбэрдей-Балъкъэрми, Къэрэшей-Шэрджэсми я цІыхубэ тхакІуэ, СССР-м, Урысей Федерацэм, Адыгэ Республикэм я къэрал саугъэтхэм, Шолохов Михаил и цІэкІэ щыІэ, ДАХ-м я дунейпсо саугъэтхэм, Островский Николай и цІэкІэ щыІэ саугъэтым я лауреат МэшбащІэ Исхьэкъ и ныбжьыр нобэ илъэс 91-рэ ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Лъэпкъ  газетхэм  я  гукъеуэхэр

2021-05-28

 • Вэсэмахуэ Владикавказ щекIуэкIащ лъэпкъ газетхэр нобэ зыIууэ гугъуехьхэмрэ ахэр къызэнэкIынымкIэ лэжьыпхъэхэмрэ ятеухуа етIуанэ дунейпсо щIэныгъэ-практикэ конференц. Абы жыджэру хэтащ икIи купщIафIэу къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Зи хабзэм бзыпхъэ трах Хьэтуей жылэ

2021-05-28

 • Генерал-майор Анзор Хьэту и къуажэр ТэрчкIэ къиIэпхъукIыу нобэ здэщыс щIыпIэм, Урыху псым и Iуфэм къызэрытIысрэ илъэси 170-рэ ирикъуащ. Тхыдэ къулейкIэ гъэнщIа гъуэгуанэ купщIафIэ къикIуащ Хьэтуей жылэм. Къуажэм и цIэр фIыкIэ Iунуми IейкIэ жаIэнуми зэлъытыжар абы и цIыхухэрщ. Шэч зыхэмылъыжращи, гуащIафIэщ хьэтуейдэсхэр. Сыт хуэдэ зэманми сыт хуэдэ щытыкIэ къихутами, ахэр къыщыщIэхуа къуажэм и тхыдэм къыхэхуакъым. Я пщIэр лъагэрэ я щIыхьыр яIыгъыжу илъэси 170 гъуэгуанэр къызэранэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIалэгъуэ

2021-05-28

 • ХьэрычэтыщIэ Iуэху
 • ЩIэупщIэшхуэ зыгъуэта  IэщIагъэ
 • Фэилъхьэгъуэхэр, цIыхубзхэм зэрызагъэщIэращIэ хьэпшыпхэр къэзыгупсысхэм хуэдэ дыдэу, ди зэманым щIэупщIэшхуэ яIэщ пэшкIуэцIхэр зыгъэдахэхэми. А псоми я лэжьыгъэр къызэщIэзыубыдэ дизайнер IэщIагъэрщ Хъуран Лиани илъэси 8 хъуауэ зыхэтыр. А Iуэхум зэрыдихьэхам, щIэныгъэ зэрызригъэгъуэтам, япэу къехъулIа лэжьыгъэм, нэгъуэщIхэми хъыджэбзыр къытхутепсэлъыхьащи, ди гуапэу фыщыдогъэгъуазэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шэрджэс-урысей зэхущытыкIэр  1552 — 1829 гъэхэм

2021-05-28

 • Бытырбыху дэт «Нестор-История» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ адыгэ тхыдэ щIэныгъэм куэд щIауэ зи цIэ щыIуа, КъШР-м щыщ щIэныгъэрылажьэ Уэз ФатIимэ и тхылъыщIэ: «Анэмэт Iуэхугъуэм шэрджэс-урысей зэхущытыкIэм щиубыд увыпIэр: 1552 — 1829 гъгъ.» («Институт аманатства в черкесско-российских отношениях 1552 — 1829 гг.»). Лэжьыгъэм тегъэщIапIэ хуэхъуащ бзылъхугъэ зэчиифIэм и доктор диссертацэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Мэремыкъуэ Хъусен Билал и къуэр

2021-05-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ — куэдрэ сымэджа нэужь, и ныбжьыр илъэс 74-м иту дунейм ехыжащ КъБР-мрэ КъШР-мрэ я цIыхубэ артист Мэремыкъуэ Хъусен Билал и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэшым и ехъулIэныгъэщIэ

2021-05-28

 • Италием хыхьэ Пизэ къалэм шыгъажэ кIыхьхэмкIэ дунейпсо чемпионат щекIуэкIащ накъыгъэм и 22-м. Шу 81-рэ щызэпеуа а зэхьэзэхуэм адыгэши зэрыхэтынум щыгъуазэ фытщIауэ щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ