ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2021

Узыншагъэм и плъырхэр ягъэпажэ

2021-06-19

 • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ Павлов Василий ведомствэм и медико-санитар частым и лэжьакIуэхэм яритащ Урысей Федерацэм и МВД-м, КъБР-м щыIэ МВД-м я фIыщIэ, щIыхь тхылъхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къагъэлъэгъуа  хахуагъэм  папщIэ

2021-06-19

 • Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и генерал-майор Надежин Михаил Урысейм и махуэм ирихьэлIэу зэIущIэ гуапэ иригъэкIуэкIащ, цIыхур мафIэсым къезыгъэлахэр гъэлъэпIэным теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сурэт щIыным дапщэщи зыхуэбгъасэ хъунущ

2021-06-19

 • КъБР-м и Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ Жылэ Къантемыр и «GOgen» студием и гъэсэнхэм я сурэтхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

КъБР-м и ТВ

2021-06-19

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 21
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 КъБАССР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу. «И гъащIэр къафэм епхауэ». КъБР-м и цIыхубэ артист Соттаев Къанщауэ теухуауэ. ЕтIуанэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Зэманымрэ цIыхумрэ». УзэщIакIуэ Меликовэ-Абаевэ Хьэнифэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Пщэдей Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэщ

2021-06-19

 • ЦIыхум нэхъ лъапIэу иIэр дзыхь зыхуищIхэр
 • Илъэс 30-м щIигъуауэ Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэр ди къэралым щагъэлъапIэ мэкъуауэгъуэм и ещанэ тхьэмахуэ махуэм. Ар цIыхухэм я узыншагъэр, гъащIэр хъумэнымкIэ IэнатIэм пэрытхэм я махуэшхуэщ. ЩыIэу къыщIэкIынкъым зэгуэр абыхэм я дэIэпыкъуныгъэ хуэмыныкъуа зы цIыхуи.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-06-19

 • ЖыIэгъуэхэр
 • УкIытэ  зымыщIэм  Iуэху  Iэджи  зэIещIэ
 • Псалъэ пэжым гъащIэшхуэ иIэщ.
 • ПIащIэу уи унэм къыщIыхьами, узыхуэмей псори елъагъу.
 • Лъагъуныгъэр гъащIитI зэпыщIэщ.
 • ПасэIуэу къалъхуаи щыIэкъым, кIасэIуэу лIэжаи щыIэкъым.
 • Хьэ къобэнырейм ущымышынэ, узыщышынэнур зыри жимыIэурэ и кIэр пхуэзыгъэджэгуращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис