ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2021

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыIащ Май щIыналъэм и социальнэ IуэхущIапIэхэм

2021-06-23

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм Май щIыналъэм и социальнэ IуэхущIапIэхэм я лэжьэкIэр зригъэлъэгъуащ. КIуэкIуэ Казбекрэ щIыпIэ администрацэм и унафэщI Саенкэ Татьянэрэ тепсэлъыхьащ районым дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ зи чэзу къалэнхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Вакцинэр цIыхухэм яхэлъхьэным хуэунэтIа лэжьыгъэр щIохуабжьэ

2021-06-23

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ республикэм коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIауэ зэфIагъэкIхэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

СыгуфIэщэну сыхуейщи, Аращ сэ сыщIэнэщхъейр

2021-06-23

  • УсакIуэ Мыкъуэжь Анатолэ Хьэбалэ и къуэр Советскэ (иджы Шэрэдж) районым хыхьэ Аушыджэр къуажэм 1956 гъэм мэкъуауэгъуэм и 21-м къыщалъхуащ. 1973 гъэм къуажэ школыр, 1978 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и филологие факультетыр къиухащ. 1979 — 1995 гъэхэм «Адыгэ псалъэ» газетым корреспонденту, 1995 — 2013 гъэхэм «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм художественнэ литературэмкIэ редактору, адыгэ литературэмкIэ редакцэм и унафэщIу щылэжьащ. Мы зэманым «Iуащхьэмахуэ» журналым и редактор нэхъыщхьэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Аброкъуэ Бэллэ: «Напэм и пэ псэр ихуэ» — аращ адыгэм и щIэныгъэр, и хабзэр

2021-06-23

  • Мы дунейр цIыхум егъэдахэ гуапагъэкIэ, гупсысэкIэ, IуэхущIафэкIэ. Уардэрэ пагэу къигъэщIа адыгэ лъэпкъыр къулейщ апхуэдэ цIыху нэхукIэ. «Нур» журналым и унафэщI, усакIуэ Аброкъуэ Бэллэ и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ! Макъ зэщIэжьыуэ — ар си гум къохьэ Бэллэ и гугъу щысщIым деж. Адыгэ радиом щылажьэм щыгъуэ, и макъыр радиом и зы нэщэнэ гуэр хуэдэу хъуат. И усэхэри аращ — макъ зэщIэжьыуэхэр щызэрогъуэт! Иджыпсту Бэллэ насыпгуэшщ — гъэщIэрэщIарэ купщIафIэу адыгэм и щIэблэм яIэрохьэ сабий журналыр. Гупсысэ щIэщыгъуэхэр зэхыдигъэхащи, дывдогуашэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

БлэкIамрэ нобэмрэ зэпызыщIэ лэжьыгъэхэр

2021-06-23

  • Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ Америкэм и Штат Зэгуэтхэм къыщалъхуа икIи къыщыхъуа ди лъэпкъэгъу сурэтыщI, къэхутакIуэ Бэрзэдж Чэгъэду (Зак Кахадо) и «Существование-сосуществование» выставкэ гъэщIэгъуэныр. Зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ Лъэпкъ музейм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Накуэ Феликс.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Топ  пщыкIущ  щыдагъэкIа  зэпэщIэтыныгъэ  гуащIэ

2021-06-23

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым ипкъ иткIэ щэбэтым зэхэта джэгугъуэм щызэIущIат иджыри къэс зы очкои фIэмыкIуэдауэ зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъ «Ислъэмеймрэ» нэгъабэрей зэпеуэм щытекIуа «Энергетик»-мрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол