ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2021

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щIыналъэм исхэм Урысейм и Махуэм и щIыхькIэ зэрехъуэхъур

2021-06-11

 • ПщIэ зыхуэсщI си хэкуэгъухэ!
 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Урысейм  и МахуэмкIэ!
 • Лъэпкъпсо махуэшхуэм дэ ди гум   щызу зыхыдегъащIэ ди къэралым ис лъэпкъхэм зы тхыдэ гъуэгуанэ къызэрызэдакIуар, лIыхъужьыгъэкIэ гъэнщIа ди блэкIамрэ Урысейм и иджырей ехъулIэныгъэхэм я мыхьэнэмрэ. Абы дэ дыхуеунэтI цIыхугъэм, зэкъуэтыныгъэм, хэкупсэу щытыным хуэдэ лъапIэныгъэхэм, лIэщIыгъуэ куэд хъуауэ лIакъуэхэм зэIэпахыурэ къекIуэкIхэм. Дэтхэнэ зыми ди къалэныр ди Хэку уардэм и лъэщагъымрэ и къарумрэ дгъэбэгъуэнырщ, ди къэкIуэнум хьэлэлу дыхуэлэжьэнырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыпсэухэу, абы и хьэщIэхэу пщIэ зыхуэтщIхэ! Урысейм и МахуэмкIэ дынывохъуэхъу!

2021-06-11

 • Урысейм и Махуэр — ар Хэкур фIыуэ лъагъуным, абы пщIэ хуэщIыным я махуэшхуэщ, лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и дамыгъэщ. Дэ тщыщ дэтхэнэ зыми къыдэлъытащ, ди егугъуныгъэм, ди ехъулIэныгъэхэм елъытащ къэралым и нобэмрэ и къэкIуэнумрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Ныбжьышхуэ  имыIэми,  и  мыхьэнэр  инщ

2021-06-11

 • Дэтхэнэ зэманми щIэ гуэрхэр къегъэщI. Апхуэдэщ илъэс къэс ди къэралым щагъэлъапIэ мэкъуауэгъуэм и 12-р. А махуэм Урысейм и гъащIэм увыпIэшхуэ щиубыдащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Обозревателым и псалъэ

Нэхъ псынщIэу, нэхъ лъагэу, нэхъ лъэщу

2021-06-11

 • Ди къэралым и къалащхьэ Москва мы махуэхэм щекIуэкIащ Урысейпсо спорт фестиваль. Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм хуэщIауэ «ШколакIуэ-хэм я урысейпсо зэщIэхъееныгъэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм къызэригъэпэща зэхьэзэхуэм хэтащ ди республикэм и курыт школхэм я еджакIуэхэри. Хэтам и мызакъуэу, текIуэныгъэ къыщахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«НыбжьыщIэ псоми — зэхуэдэ Iэмал»

2021-06-11

 • Апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ проект егъэлажьэ Урысейпсо цIыхубэ фронтым (ОНФ), егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм жыджэру ядэлажьэ волонтёрхэм я зэфIэкIыр къигъэсэбэпу. ОНФ-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ щIыналъэ къудамэм хэт щIалэгъуалэм ящыщ куэди хэтщ проектыр зыгъэзащIэхэм. Иджыблагъэ абыхэм къыхалъхьащ гъэмахуэ лагерхэм кIуэурэ, абы зыщызыгъэпсэху ныбжьыщIэхэм я гъусэу пщэдджыжь зарядкэр ящIыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Сабиипсэр зыузэщI бзылъхугъэ щыпкъэ

2021-06-11

 • КъытщIэхъуэ щIэблэм гъэсэныгъэ тэмэм етыныр, абыхэм я псэр щIэныгъэм хуэбгъэушыныр, къыдэпхьэхыныр икIи школ кIуэгъуэм къызыхуэтыншэу хуэбгъэхьэзырыныр икъукIэ лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнщ, абы къищынэ-           мыщIауи, гугъущ. Мыхьэ- нэшхуэ зиIэ а Iуэхур къызыхуэтыншэу щызэфIэпхыфынур уи IэнатIэм гурэ псэкIэ убгъэдэтмэщ, дзыхь къыпхуащIамкIэ жэуаплыныгъэ зыхэпщIэрэ адрейхэм щапхъэ уахуэхъун хуэдэу лэжьыгъэр епхьэкIмэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩыIэныгъэм и джэж макъ

2021-06-11

 • «ЩыIэныгъэмрэ зэдэщыIэныгъэмрэ» — аращ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Лъэпкъ музейм щекIуэкIыну гъэлъэгъуэныгъэм зэреджэр. Ар къызэзыгъэпэщыр зи IэдакъэщIэкIхэр мызэ-мытIэу ди щIыналъэм къэзыша, зи хъэтIрэ зи гупсысэкIэкIэ куэдым щIэщыгъуэ ящыхъу, утыку кърихьэ гъуазджэ теплъэгъуэхэмкIэ джэрпэджэжышхуэ зыгъэIу сурэтыщI Чэгъэду Закщ. Сурэт пшыхьыр къыщызэIуахынур мэкъуауэгъуэм и 17-рщ, ауэ иджыпсту абы иIэ щIэупщIэр щыхьэт тохъуэ сурэтыщIым и гуращэр къызэрехъулIам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Адзэпш – Рычэпстэ

2021-06-11

 • ЩIыпIэцIэхэм ятеухуа ди тхыгъэ-хэм ящыщ зым къыщыхэдгъэщауэ щытащ иджырей Архъызым и Iэхэлъахэм ди гъунэгъуу къэрэшейхэр мымащIэу зэрыщитIысыкIар лъахэхутэхэм щхьэусыгъуэ яхуэхъуу, а бгылъэ щIыпIэхэм я тхыдэри, фIэщыгъэу зэрахьэхэри а лъэпкъым и закъуэ ирапхыу, абыкIэ зэфIэзыгъэкIыну хущIэкъухэри куэду къазэрыхэкIыр. Дэ къызэрытлъытэмкIэ, апхуэдэ бгъэдыхьэкIэ зезыхьэхэр и щыпкъапIэм куууэ нэплъысыныр, зэрыщытар ипэжыпIэкIэ зэхэгъэкIыныр «къызэгугъуэкIхэр» аращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ

2021-06-11

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 14
 • 6.00 «Республикэ:  тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Ди псэлъэгъухэр». «Хьэтхэр» тхылъыр зи IэдакъэщIэкI Фырэ Анфисэ зыхэт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Узыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-06-11

 • Гупсысэр – псалъэкIэ
 • Насып гъуэгу
 • Щэхуу, бзыщIауэ зэрыщытынуми уемылIэлIэжу, уи гурылъхэмрэ уи нитIым я хъуаскIэхэмрэ къызэбутIыпщрей хъуащ. Си ныбжьым укъыздытридзэу, си макъым уриджэрпэджэжу си гъащIэм укъыхэбэкъуэну ухэтщ. ЩIэчэ имыIэуи жыIэщIэ, дэубзэ укъысхуэхъуну узэрыщIэхъуэпсри убзыщIыну уигу къэбгъэкIыххэркъым. СыткIи уи деж къыщызлэжьа езэш уимыIэу къысхуэбгъаблэ уэздыгъэм къыпих нур гуакIуэр, щысхьырабгъу лъэпкъ хэмылъу къысхуупхъ псалъэ хэщыпыхьахэр?.. ПщIэрэ, уигурэ уилрэ къысщIэузу къысщагъэхъу къудейщ абыхэм, къэуат гуэри зыхэсщIэркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

2021-06-11

Зыхыхьэхэр: Хэха