ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2021

Дунейм  къытехьащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием къыдигъэкI «Доклады АМАН» журналым и япэ номерыр (2021 гъэ)

2021-06-10

  • Дызэрыт илъэсым япэу къыдэкIа журналым   ихуащ биологием, экономикэм, геофизикэм, тхыдэм, философием теухуа къэхутэныгъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

«Кабардино-Балкарская  правда» газетым и редактор нэхъыщхьэ Бжьахъуэ Ранетэ

2021-06-10

  • КъБР-м и Правительствэм 2021 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м къыдигъэкIа Унафэ №222-РП-м ипкъ иткIэ, «Кабардино-Балкарская правда» газетым    и редактор нэхъыщхьэу ягъэуващ КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьынымрэ цIыхубэ хъыбарегъа-щIэ политикэмкIэ и комитетымрэ КъБР-м и Парламентым КIэлъыплъыныгъэмрэ регламентымкIэ и комитетымрэ хэт, «Урысей зэкъуэт» Урысейпсо политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм къыбгъэдэкIыу КъБР-м и Парламентым и депутат Бжьахъуэ Ранетэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Хьэрэкхъуэрэ»

2021-06-10

  • ЕкIуэкIыу:8. Мылажьэу шхэ бжьэ. 9. Пхъэщхьэмыщхьэ плъыжь цIыкIу. 10. КъБР-м щежэх псы. 14. ЗэфIэкI зиIэ, зи тетыгъуэ. 15. Къуажэм зи цIэ зэрихьэ псыежэх. 16. ЦIыхубзхэм зэрызагъэдахэ. 17. Уафэ джабэр нэху къэхъуу щыщIидзэ. 18. Хьэпщхупщ. 19 . ХадэхэкIи, удзи, гъави къызэщIэзыубыдэ псалъэ. 20. Уэшх нэужьым кумблIэмбхэм къинэ псы. 21. Къущхьэхъу щIыпIэ. 23. Шэшэным щежэх псы. 26. ЩIащIэным нэмыса шыщIэ. 27. Къущхьэхъу хъупIэхэм я нэхъ ин дыдэ. 30. Дунейм и къэхъукъащIэ. 33. Уафэр зыгъэлыд. 35. ЖэщкIэ къаджэ къуалэбзу. 36. Жыг куэду зэхэт. 37. ЦIыхубзыцIэ, ди зэманым куэдрэ уримыхьэлIэжу. 38. Шы жэкIэ. 39. Губгъуэ удз гъагъэ 44. Жумэрэн лъэпкъыгъуэм щыщ хьэкIэкхъуэкIэ бзаджэ. 45. Канадэм щыIэ псыдэлъадэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хьэтхэр Европэм  дауэ къызэрыщыхутар?

2021-06-10

  • Нобэ зыми шэч къытрихьэжу къыщIэкIынкъым хьэтхэмрэ (хьетхэмрэ) абхъаз-адыгэхэмрэ зы лъэпкъыу зэрыщытам. Абы щыхьэт техъуэ къэхутэныгъэ гъэщIэгъуэнрэ художественнэ тхыгъэу иужьрей илъэсхэм куэд дыдэ къыдэкIащ. Ар зыфIэмыкъабыл, егъэлеиныгъэу къэзылъытэ гуэрхэр пасэм щыIами, ди зэманым апхуэдэхэри хэпщIыкIыу нэхъ мащIэ хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

Шэрыбхэм  я  дунейм

2021-06-10

  • Мэкъуауэгъуэм и 2-м щегъэжьауэ и 9-м нэс Геленджик къалэм щекIуэкIащ Аэродизайнерхэм я IX дунейпсо фестиваль.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«ФIыуэ  слъагъу  си  къалэ»

2021-06-10

  • Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэт урысейпсо зэпеуэ иджыблагъэ къыхилъхьащ «НИКА» къэралпсо егъэджэныгъэ порталым. ХъыбарегъащIэ IэнатIэхэм ящыщ псоми япыщIауэ лажьэ а IуэхущIапIэм а жэрдэмыр щIищIам и мурад нэхъыщхьэхэм хелъытэ къытщIэхъуэ щIэблэр хэкупсэу, щалъхуа щIыпIэмрэ абы и цIыхухэмрэ фIыуэ ялъагъуу гъэсэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Бухарест  и  медалхэр

2021-06-10

  • Румынием щекIуэкIащ алыдж-урым, бэнэкIэ хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я дунейпсо зэхьэзэхуэ. Парвулеску Дмитрийрэ Йорга Василерэ я фэеплъ зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ бэнакIуэхэм ехъулIэныгъэ щызыIэрагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Псэм дыхьэ щIыпIэ

2021-06-10

  • Социологхэр цIыхухэм яхэупщIыхьащ ди къалэхэм ящыщу псэм нэхъ зыщигъэпсэхуу, зэIузэпэщу къалъытэм теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку