ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2021

Ди  лъэпкъэгъу  лъапIэхэ,  сынывохъуэхъу!

2021-07-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Адыгейм шыщхьэуIум и 1-м Хэкум къэзыгъэзэжа адыгэхэм я махуэр щагъэлъапIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъэкIуэжыну  хуеймэ, Iэмалхэр  щыIэщ

2021-07-31

 • Мелуаниблым зэрынэхьэсу къалъытэ адыгэ лъэпкъыр нобэ къэрал 50-м щIигъум щопсэу. Илъэси 150-м щIигъуауэ нэгъуэщIхэм яхэс ди къуэшхэмрэ шыпхъухэмрэ Iэмалрэ зэфIэкIыу яIэр ирахьэлIэ я бзэмрэ хабзэмрэ яхъумэным. Сыт хуэдиз бэлыхь я псэм дэлъу псэуами, абыхэм яхузэфIэкIащ лъэпкъ зэхэщIыкIыр ямыгъэкIуэдыну, къащIэхъуэ щIэблэр зыщыщ лъэпкъыр ящIэу къагъэхъуну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ТIэунейрэ чемпионхэр

2021-07-31

 • Мы махуэхэм Токио щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и спортсменхэм къахэкIащ етIуанэ дыщэ медалхэр абы къыщызыхьахэр. Ахэр Рылов Евгенийрэ Бацарашкинэ Виталинэрэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Адыгэ  кхъужьейм паспорт  хуатхынущ

2021-07-31

 • Адыгэ Республикэм щапхъэ пщIыну щхьэпэ Iуэхушхуэ къыщаIэтащ. Абы щыIэ Урысей географие зэгухьэныгъэм и мурадщ КъэкIыгъэхэм я генофондыр хъумэнымкIэ урысейпсо институтым гуэту адыгэ кхъужьей лIэужьыгъуэ къэс паспорт хуагъэхьэзырыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Псоми  я  фейдэ зыхэлъ зэдэлэжьэныгъэ

2021-07-31

 • «Урысейм и пощт» ФГУП-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм иджыблагъэ щекIуэкIащ абы и лэжьакIуэхэмрэ республикэм къыщыдэкI газет нэхъыщхьэхэм я унафэщIхэмрэ я зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ IэнатIэхэм яку дэлъ зэдэлэжьэныгъэр егъэфIэкIуэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Жылагъуэ  советым и  гулъытэ

2021-07-31

 • Урысейм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм Налшык къалэ щиIэ къудамэм и Жылагъуэ советым ди щIыналъэм ит зыгъэпсэхупIэхэмрэ узыншагъэр щызэфIагъэувэж IуэхущIапIэхэмрэ зыщызыгъэпсэху сабийхэм яIущIэныр, япсэлъылIэныр, псалъэмакъ купщIафIэхэр драгъэкIуэкIыныр хабзэ дахэу къадогъуэгурыкIуэ. Дызэрыт илъэсми Жылагъуэ советым сабийхэр и гулъытэ щигъэщIакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ

2021-07-31

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 2
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Утыку». Щукин Борис и цIэр зезыхьэ Театральнэ институтым и балъкъэр студиер къэзыухахэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Уи Хэку и мывэхэри дыщэщ

2021-07-31

 • Гулъытэ
 • ЩIэблэм  зрагъэгъэпсэху
 • Хэкум къэзыгъэзэжа адыгэхэм я махуэм ирихьэлIэу Дунейпсо Адыгэ Хасэм иджыблагъэ Iуэхугъуэ зыбжанэ республикэм щригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-07-31

 • Гупсысэ кIэщIхэр
 • ЕхъулIэныгъэр уафэм  къехуэхыркъым
 • ГурыщIэр — гушыIэжьейкъым, дыхьэшхэн ухъуну ухуэмеймэ, псоми яхуумыIуатэ. УусакIуэмэ — ар нэгъуэщI Iуэхущ: цIыхур уи гу пцIанагъэм есэжащи, къыпхупыгуфIыкI мыхъумэ, къыпщыдыхьэшхыжыркъым (гущIэгъу къыпхуещI).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Балигъ мыхъуахэм я  хуитыныгъэхэр хъумэным  теухуауэ

2021-07-29

 • КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ балигъыпIэ имыувахэм яхуэгъэза хабзэхэр къызэпемыгъэудыным теухуа Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Японхэм бжьыпэр яутIыпщыркъым

2021-07-29

 • XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп спортсменхэм иужь махуитIым я медалхэм щыхагъэхъуащ. АрщхьэкIэ ахэр иджыри еплIанэщ — бжьыпэр зыIыгъыр Япониеращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Хэкупсэ  нэсу дунейм  тетащ Тэмазэ Владимир

2021-07-29

 • ЦIыхум иIэнкIэ хъуну хъугъуэфIыгъуэ нэхъ инхэм, лъапIэхэм ящыщщ ар щалъхуа щIыналъэр. «Хэку» псалъэ кIэщIым куэдым ди гумрэ ди псэмрэ къыщигъэуш гурыщIэри гуащIэщ икIи лъэщщ. Абы текIуэфын къаруи щымыIэми ярейщ, сыту жыпIэмэ зи хэкур фIыуэ зылъагъу цIыхум абы и ехъулIэныгъэмрэ зэпэщыныгъэмрэ папщIэ имыщIэфын щыIэкъым, ар, хуей хъумэ, щытынущ абы и къыщхьэщыжакIуэ нэсуи. Зи гугъу сщIы хьэлхэмрэ щэнхэмрэ дэплъагъуу, «хэкупсэ» псалъэр зыхуэкIуэпсу Тхьэм къыхуиуха и дэтхэнэ махуэри езыхьэкIахэм яхуэдэт дзэ къулыкъум къыхэкIыжа полковник, пщIэрэ щIыхьрэ жылагъуэм щызиIэу псэуа, цIыху щыпкъэ икIи гуапэ, нэхъыжьыфI Тэмазэ Владимир Хьэмид и къуэр. Коронавирус уз зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэм зи гъащIэр мы гъэм къызэпиудахэм ящыщщ ар. Псэужамэ, абы и ныбжьыр бадзэуэгъуэм и 30-м илъэс 85-рэ ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

И  хъуэхъури  зэпэфIщи, и  псалъэри  IукIафIэщ

2021-07-29

 • (ХьэтІохъущыкъуей  къуажэхэм  я  псалъалъэ)
 •  Балэ — хыв пIащэфIым щхьэкIэ жаIэ. Псалъэр ХьэтIохъущыкъуейхэм я дежщ щызэхэтхар.
 • Бэлахъуэ — хывыхъуэ.
 • Был Iуэгъуэ — зы макъ къыжьэдэкIыркъым, жыхуиIэщ.
 • Бырамбыху джанэ — цIыхубз жэщ джанэ. Бешкъэзакъхьэблэхэм къахьыжа псалъэщ.
 • Гуажэ хуэхъун — и жагъуэ хъун, жыхуиIэщ.
 • Гуащэв — гуащэм хуагъасэ вы.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Андемыркъан и лIыхъужь хъыбархэм щIапIыкIа цIыхубэ усакIуэ Бицу Анатолэ и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу

2021-07-29

 • ДифI догъэлъапIэ
 • Зэманым  зихъуэжми, псэм  зихъуэж  хъунукъым
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Бицу Анатолэ и ныбжьыр бадзэуэгъуэм и 26-м илъэс 75-рэ ирикъуащ. Къыщалъхуа махуэм ирихьэлIэу дэ абы зыхуэдгъэзащ, икIи упщIэ зыбжанэм жэуап иредгъэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Балъкъ Iуфэ щытекIуа «Тэрчыр» япэ йощ

2021-07-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым бжьыпэр щиубыдащ тхьэмахуэ блэкIам тIэунейрэ зи хьэрхуэрэгъухэр хэзыгъэщIа «Тэрчым».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол