ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2021

Нартхэм  я  шыуан лъапIэр Хэкум къашэж

2021-06-08

  • Адыгэ Республикэм хыхьэ Улап къуажэм и Iэгъуэблагъэм пасэрей кхъэлъахэ къыщагъуэтыжри, археологхэр щылэжьэн щIадзауэ щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Налшык — Сочэ»  кхъухьлъатэ гъуэгуанэр къызэIуах

2021-06-08

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм тенджыз ФIыцIэ Iуфэм нэсыным дяпэкIэ трагъэкIуэдэнур зы сыхьэт иримыкъущ — иджыблагъэ Налшык къыщетIысэхащ а гъуэгуанэм тетыну Сочэ къикIа кхъухьлъатэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Шапсугия»  газетыр илъэс  30  ирокъу

2021-06-08

  • Хы Iуфэ Шапсыгъым, ПсыфIыпэ къалэм, иджыблагъэ щызэхэтащ «Шапсугия» лъэпкъ газетыр къыдэкIыу зэрыхуежьэрэ илъэс 30 зэрырикъум теухуа пшыхьыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Къэбэрдей-Балъкъэр: телъыджэхэмрэ щэхухэмрэ» тхылъищыр къыхожаныкI

2021-06-08

  • Удмуртием и къалащхьэ Ижевск иджыблагъэ щызэхэтащ «Тхылъхэр Чайковский Пётр и хэкум» зыфIаща, щIыналъэхэм зэдай II зэхьэзэхуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ я гъэфIэж пшыхьыр. Ар къызэзыгъэпэщари езыгъэкIуэкIари Удмурт Республикэм Лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ Печатымрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и IуэхущIапIэмрэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дыгъужь Сарэ адэжь хэкум къегъэзэж

2021-06-08

  • НэхъапэIуэкIэ фэдгъэцIыхуащ мы тхыгъэр зытеухуа Дыгъужь Сарэ: Иорданием къикIыжауэ Налшык щыпсэу хъыджэбз акъылыфIэм икIи зэкIужым 2016 гъэм къыхуагъэфэщауэ щытащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм къызэригъэпэщауэ илъэс зыбжанэ хъуауэ екIуэкI «Адыгэ пщащэ» республикэ зэпеуэм и Гран-при саугъэтыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-06-08

КъБР-м и композитор цIэрыIуэхэу (сэмэгумкIэ къыщыщIэдзауэ) ХьэIупэ ДжэбрэIил, Темыркъан Борис, Молэ Владимир, ХьэхъупащIэ Хьэжбэчыр, Къардэн Хьэсэн, Къэзан Аслъэнджэрий сымэ Москва макIуэ. 1993 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КIыщ Мухьэдин: Сурэт  щIэсщIыр  нэгъуэщIу зэрысхуэмышэчырщ

2021-06-08

  • УФ-м щIыхь зиIэ и художник, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ХудожествэхэмкIэ Урысей академием хэт, ЩIДАА-м, европей академием и академие зыбжанэм я академик КIыщ Мухьэдинрэ и арт-унафэщI Жаклинрэ ди гуапэу захуэдгъэзащ. Испанием щыпсэу, щIэх-щIэхыурэ Налшык къэкIуэж ди хэкуэгъу художник цIэрыIуэмрэ и щхьэгъусэмрэ уепсэлъэну сыт щыгъуи щIэщыгъуэщ. Иужьрей илъэсхэм сурэтыщI Iэзэм гъуазджэм хуищIа хэлъхьэныгъэхэм, и лэжьыгъэ хьэлэмэтхэр дунейпсо утыку зэрыщигъэлъагъуэм, и ехъулIэныгъэ- хэм, пандемием зригъэува щытыкIэм, гъуазджэм хуиIэ лъагъуныгъэм теухуа и гупсысэхэмрэ и мурадхэмрэ гъэщIэгъуэн тщыхъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Нобэ Хыхэм я дунейпсо махуэщ

2021-06-08

  • И къежьэкIэ хъуам и гугъу тщIынщи, дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным егъэщIылIа пщэрылъхэр зыхуэдэм теухуауэ 1992 гъэм Рио-де-Жанейрэ (Бразилие) щекIуэкIа къэрал зэхуаку конференцым къыщыхалъхьауэ щытащ илъэс къэс мэкъуауэгъуэм и 8-р Хыхэм я дунейпсо махуэу къызэдалъытэныр. А жэрдэмыр даIыгъащ адрей къэралхэми. ИкIи, Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм и Ассамблее Нэхъыщхьэу 2008 гъэм екIуэкIам къыщащта унафэм ипкъ иткIэ, абы иужь ита илъэсым къыщыщIэдзауэ, зи гугъу тщIы махуэм гулъытэ хэха щыхуащIу щIадзащ ди планетэм и щIыпIэ куэдым. Апхуэдэ щIыкIэм тету IэмалыфIи къыкъуэкIащ хыхэм яхуэсакъын, ахэр хъумэн зэрыхуейр иджыри зэ цIыхухэм ягу къэгъэкIыжынымкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ  кхъужьыр зэрапхъуэ

2021-06-08

  • Сочэ къалэм ресторану дэтыр къызэхэпкIухьрэ, япщэфI шхыныгъуэхэм ущыщIэупщIэмэ, «щIыналъэм щызекIуэ зи чэзу защIэхэм» зэрытрагъащIэм гу лъыптэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Ласицкенерэ  Акименкэрэ Токио  къапоплъэ

2021-06-08

  • Урысей Федерацэм и языныкъуэ спортсменхэр 2021 гъэм екIуэкIыну лъэпкъхэм зэдай зэхьэзэхуэхэм хэтыну Атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо ассоциацэм Допингым пэщIэт и комитетыр арэзы техъуащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщалъхуарэ зыщызыгъэсахэу Ласицкене (Кучинэ) Мариерэ Акименкэ Михаилрэ хуит ящIа цIыхуипщIым ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр