ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2021

КIуэкIуэ Казбек сабийхэр  гъуазджэм  щыхуагъасэ  еджапIэм  щыIащ

2021-06-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ Нарткъалэ щригъэкIуэкIа лэжьыгъэм хэту «Лэгъупыкъу» зи фIэщыгъэ сабий еджапIэми щыхьэщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Сабийм  нэхърэ  нэхъ  лъапIэ  щыIэкъым

2021-06-04

 • Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ депутатхэр и гъусэу щыIащ Прохладнэ къалэм дэт сабий унэ-интернатым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр  илъэси  100  щрикъум  ирихьэлIэу

2021-06-04

 • И  псалъэм пщIэ щимыIэ къэхъуакъым
 • Ди республикэм и тхыдэм цIыху щэджащэ куэд хэтащ, нобэ лъахэм щекIуэкI псэукIэр зэтеувэным хэлъхьэныгъэшхуэхэр хуащIауэ. Апхуэдэхэм ящыщщ Мэлбахъуэ Тимборэ Къубатий и къуэр. Зи гъащIэ гъуэгур республикэм и тхыдэм къыпхугуэмых а къулыкъущIэр нобэ жьантIэм дэс дэтхэнэ зыми и нэгум щIэтщ гъащIэ блэкIам и дамыгъэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Езыр хъурейми, топым нэрымылъагъу дзакIэхэр иIэщ

2021-06-04

 • Абы  шынагъуэ  Iэджи  пыщIащ.
 • Дриплъэжынти  тхыдэм.
 • НаIуэу зэрыщытщи, лъакъуэкIэ топ къехуэкIыныр, футболыр къэзыгупсысар инджылызхэрщ — ар и цIэ дыдэми къыбжеIэ. XII лIэщIыгъуэм щыIа джэгукIэр иджырейм хуабжьу къыщхьэщыкIырт сыткIи. ШыкIэкIэ куда хъыдан хъурейуэ зэкIуэцIышыхьар зым трихрэ, адрейм Iэрыхьэу уэрамхэм къыщрахуэкIырт. Куэдрэ къэхъурт джэгум хэт цIыхуипщIыр иужькIэ щызэзэуэж. НэгъуэщI къэрал икIа гуэрым итхыжащ: «Мыр джэгукIэмэ, сыт «зэзауэ» жыхуаIэжыр».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Тхыдэ къулей зиIэ

2021-06-04

 • Буэнос-Айрес Аргентинэм и щыхьэрщ икIи Америкэ Ипщэм и къалэ нэхъ дахэ дыдэхэм ящыщщ. ЦIыху мелуанищым нэблагъэ щыпсэу къалэр Риачуэло псым и ижьырабгъу Iуфэм Iусщ,Атлантикэ хым километр 275-кIэ пэжыжьэу.
 • ЗыплъыхьакIуэ кIуэхэм я нэгу зыщрагъэужьыну щIыпIэхэр мыбы щыгъунэжщ. Къалэм дунейр щыхуабэщ гъэмахуэми щIымахуэми, ауэ зэи дыгъэр щыгуащIэкъым. НэгъуэщI къэралым икIыу кIуэхэм Аргентинэм и щыхьэрым и тхыдэ къулейм зыщагъэгъуэзэну Iэмал псори щыIэщ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЛIыгъэм  и  дерс

2021-06-04

 • Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу Тэрч къалэ «ЛIыгъэм и дерс» зи фIэщыгъэ, щIалэгъуалэр хэкупсэу къэгъэтэджыным хуэунэтIа Iуэхугъуэ дахэ щекIуэкIащ. ЦIыхуищэм щIигъу зыхэта а зэхуэсыр къызэзыгъэпэщар Тэрч щIыналъэм щыIэ хабзэхъумэ къулыкъущIапIэм и лэжьакIуэхэрщ. Тэрч къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIа  мы зэIущIэ щхьэпэр Къэрал гъунапкъэхъумэхэм я махуэми хуэгъэпсат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Гукъыдэжыр щагуэш  пшыхьт

2021-06-04

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал драмэ театрым Акъ Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ Къэрэшей-Шэрджэс драмэ театрым и актёрхэм щагъэлъэгъуащ «Мамэ и къуэ закъуэ» комедиер.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Iэпщацэр  «Чайка»-м  хохьэ

2021-06-04

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым зыкъыщызыгъэлъагъуэ Песчанокопскэм и «Чайка» командэм илъэситIкIэ хэтыну зэгурыIуэныгъэм Iэ тридзащ «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьэхъумэныкъуэ щIалэщIэ Iэпщацэ Марат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол