ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2021

Къэбэрдей-Балъкъэрым  ис  лъэпкъхэр  бзэхэм  зэкъуагъэувэ

2021-06-17

  • «Усэрэ уэрэдрэ — гъунэгъум и бзэмкIэ» — арат и псалъащхьэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу Къэрал Думэм хэт Къанокъуэ Арсен Урысейм и Махуэм ирихьэлIэу иригъэкIуэкIа зэхьэзэхуэ гъэщIэгъуэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Махуэр  къыщIрахьэжьар

2021-06-17

  • Мэкъуауэгъуэм и 17-р Губгъуэшэкъракъхэм (къумхэм) земыгъэубгъунымрэ уэгъухэм япэщIэтынымкIэ (World Day to Combat Desertification and Drought) я махуэу къыщызэдалъытащ ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и 49-нэ сессиеу 1994 гъэм Франджым и къалащхьэ Париж щекIуэкIам. ГъэлъэпIэн ар щыщIадзар къыкIэлъыкIуа илъэсым къыщегъэжьауэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Урысейм и Махуэр ягъэлъапIэ

2021-06-17

  • Мэкъуауэгъуэм и 12-м Налшык къалэм гукъинэжу щагъэлъэпIащ Урысейм и Махуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тэтэр Аминэ: Анэбзэм и IэфIыр зыхэзыщIэ  сабийр насыпыфIэщ

2021-06-17

  • Укъыщалъхуа щIыналъэр, абы илъ хабзэ дахэр, щэнхабзэ екIур фIыуэ плъагъуу, анэдэлъхубзэр анэ гумащIэм хуэдэу къыбдэгъуэгурыкIуэу, абы и IэфIагъыр гурэ псэкIэ зыхэпщIэу упсэуныр насыпышхуэщ. Апхуэдэ лъэпкъ фIыгъуэхэм щIапIыкIа адыгэ пщащэхэм ящыщщ Кэнжэ (Къуэшыркъуей) жылэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм и методист, егъэджакIуэ икIи гъэсакIуэ Тэтэр Аминэ. Къуажэм дэт курыт школ №20-р ехъулIэныгъэ иIэу къэзыуха хъыджэбзым и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Социальнэ лэжьыгъэмкIэ, сервисымрэ туризмымкIэ и институтым. «ХьэщIэщ Iуэхур» унэтIыныгъэмкIэ абы и бакалавриатыр фIы дыдэу къиухащ, абыкIэ арэзы мыхъуу, «Туризм» IэщIагъэм магистратурэм щыхуеджэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

«Вагъуэ цIыкIур» аргуэру токIуэ

2021-06-17

  • Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я «У самого синего моря» IX дунейпсо фестивалыр. Зэхыхьэр екIуэкIащ «Алые паруса» щэнхабзэ фондыр и дэIэпыкъуэгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Абхъазым и Дыщэнэ

2021-06-17

  • Урысей Федерацэм и Къэрал саугъэтыр мы гъэм зратахэм ящыщщ оперэ уэрэджыIакIуэ Герзмавэ Хиблэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха