ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2021

Гуимыхуж  махуэщI къыхузэрагъэпэщ

2021-06-05

 • Бахъсэн щIыналъэм щэнхабзэмкIэ и IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм Зеикъуэ къуажэ дэт, сабий зеиншэхэмрэ адэ-анэхэм я нэIэ щIэмытыжхэмрэ я еджапIэм и къудамэу зи акъылкIэ сэкъат зиIэхэм я интернатым и гъэсэнхэм папщIэ гуимыхуж махуэщI къыхузэрагъэпэщащ Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм. Сабий 80 хуэдиз зыщIэс еджапIэр а махуэм къыпхуэмыцIыхужыну щIэращIэт, цIыкIуи ини нэжэгужэт, жыпIэнурамэ, гуфIэгъуэшхуэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэныгъэщIэкъум и  дуней  телъыджэ

2021-06-05

 • Бейтыгъуэн Сэфарбий иджыри и зы щIэнгъуазэ къыдэкIащ. «Панорама мировых имён: вершины в оригинальных терминах» — аращ и лэжьыгъэм фIищар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Ди  газетым  мэкъуауэгъуэм  и  2-м  тета  «IутIанэ»  адыгэ  псалъэзэблэдзым  и  жэуапхэр

2021-06-05

 • ЕкIуэкIыу:1. Къуэпс 3. Аргъей 6. Нахъутэ 11. КIэпхъ 12. Тхьэмпэ 13. Хъыбар 14. Блэгъу 16. Хьэсанш 20. Трамэ 21. ЩIыIу 24. Ханко 26. ГуащэIэпэ 27. Лъакъуэху 29. КIадэ 30. Гъур 31. УнэIут 33. Сосрыкъуэ 36. Нэгъуджэ 38. Бганэ 39. Еру 42. Саут 44. Сэро 47. Бру 48. Гъэгъаишхуэ 49. Мэжджытудз 50. Пшахъуэплъ 52. Уэсэпс 54. НабдзэщIэч 57. Ахъшэ 58. Аранэ 60. Мэзыш 62. Фэкъу 63. Пщэпкъ 67. Щхьэмыж 70. Щтэ 71. Хьэнэпс 74. Пхъуантэшхуэ 75. Пхъэхь 77. Хупс 79. Жэщырывэ 80. Гуащэщхьэц 81. КIэн 83. Тезыр 85. Бжэнудз 86. Шырыкъу 87. Тхъуэжьей 89.Унэгуащэ 90. Пхъэлъантхъуэ 91. Мэсирэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи  IуэхущIафэкIэ  зи  цIэр  гъащIэм  къыхэзына  бзылъхугъэ

2021-06-05

 • ЦIыхур псэущ абы теухуа гукъэкIыжхэр  щыIэхукIэ.  Дунейм   зэрехыжрэ  илъэс 25-рэ дэкIами, Лашынкъей къуажэм фельдшеру щылэжьа Труновэ Аннэ ноби куэдрэ гуапэу и цIэр жаIэу зэхыбох. И дуней тетыкIэмкIэ, и IуэхущIафэ дахэхэмкIэ абы гъащIэм и лъэужь къыхинащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

КъБР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-06-05

ТхакIуэхэм я деж къеблэгъащ профсоюз, парт лэжьакIуэхэр.1976 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Адыгэхэм дыуэщIымрэ  жэназымрэ  ехьэлIауэ зэрахьэ хабзэхэр

2021-06-05

 • Дэтхэнэ зы лъэпкъми абы щыщ цIыхухэми я гъащIэ еплъыкIэр, езыхэр адрей лъэпкъхэм къахэзыгъэщхьэхукI щытыкIэхэр къэзыгъэлъагъуэ хабзэхэр яIэжщ. Адыгэ лъэпкъми ди псэукIэр, цIыхухэр зэрызэбгъэдэт, дызэрыпсэун хуей щIыкIэр убзыхуауэ къыджезыIэ Адыгэ Хабзэр диIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-06-05

 • Фэ фщIэрэ?
 • ТхылъымпIэр къыщагупсысар
 •  
 • 1962 гъэм ди къэралым и еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIэса студентхэм я бжыгъэр плIыкIэ нэхъыбэт, Инджылызым, Италием, ФРГ-м зэгъусэу щеджэм нэхърэ. А лъэхъэнэм ди хэкум исхэм ящыщу цIыхуиплIым я зыр еджэрт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

КъБР-м и ТВ

2021-06-05

 • 1КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 7
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 КъБР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу. «Утыку» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «ЩIэныгъэр гъуазэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Ди псэлъэгъухэр». Коллекционер Тхьэкъуахъуэ Iэуес (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «Кавказым хуэусахэр» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр