ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2021

Уз  зэрыцIалэм  пэщIэт къарур  зэщIагъэуIуэ

2021-06-29

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ эпидемиологие щытыкIэм теухуауэ оперативнэ зэIущIэ иригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и хъуэхъухэр

2021-06-29

 • ЕджапIэр  къэзыуха  ныбжьыщIэхэм
 • ПщIэ зыхуэтщI еджапIэр къэзыуххэ!
 • Нобэрей махуэм пIейтеиныгъэ мащIэ хэлъми, гуимыхужщ дэтхэнэ зымкIи. КъызэвнэкI еджапIэм щефхьэкIа илъэсхэр фи гъащIэм и IэфIыпIэм щыщщ, абы къывита гухэхъуэмрэ гуфIэгъуэмрэ зэфлъыт щыIэнукъым, гуапагъэрэ нэщхъыфIагъэрэ хэлъу куэдрэ фигу къэкIыжынущ. Къыфщхьэщыта фи егъэджакIуэхэм, гъэсакIуэхэм, ущиякIуэхэм, фи ехъулIэныгъэ псори гурэ псэкIэ зыхащIэу, къыфхуэгумащIэу икIи къывдэгуфIэу къывбгъэдэтахэм фIыщIэ яхуфщIу, къывбгъэдалъхьа щIэныгъэр вгъэлъапIэу фызэрыхъунум шэч къытесхьэркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Бжыгъэр  зи  лъабжьэ  зэпыщIэныгъэр  йофIакIуэ

2021-06-29

 • Мы махуэхэм Москва щекIуэкIащ УФ-м и «Диалог» автоном зэгухьэныгъэмрэ (АНО) Ломоносовым и цIэр зезыхьэ МКъУ-мрэ къыхалъхьауэ щыта егъэджэныгъэ программэм къыщыгъэлъэгъуа лэжьыгъэ унэтIыныгъэхэм щытепсэлъыхьа курсхэр. Бжыгъэр зи лъабжьэ иджырей медиакоммуникацэхэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт IэнатIэхэм зэрызыщаужь щIыкIэхэм тепсэлъыхьащ УФ-м и субъект зэмылIэужьыгъуэхэм щылажьэ, ЩIыналъэм унафэр щызегъэкIуэнымкIэ центрхэм (ЦУР) я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Егъэджэныгъэм и фIагъыр

2021-06-29

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ егъэджэныгъэ-щIэныгъэ IуэхущIапIэм мы махуэхэм щокIуэкI практикэ семинар инрэ щIэныгъэ конференцрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЦIыкIухэм  фIыуэ  ялъагъу  дохутыр

2021-06-29

 • Щхьэлыкъуэ къуажэм дэт амбулаторэм педиатру щолажьэ Гуанэ Бэллэ. Сабийхэрщ зэIэзэри, ахэр бзэ гуапэкIэ къыдехьэх, ядогушыIэ, трагъэзэн хуей хъумэ, шынэ ягу илъыжкъым. Арщ дохутыр нэсыр — щIэныгъэ бгъэдэлърэ ар къыхуэгъэсэбэпмэщ. Езы дохутырыр Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм къыщыхъуащ, Налшык къалэ щопсэу, хъыджэбзрэ щIалэрэ иIэщ. Дэ Бэллэ и IэщIагъэм хэлъ щэхухэр зэдгъэщIэну упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ЩIым и къэкIуэнум уезыгъэгупсысщ

2021-06-29

 • Хьэршыр зыдж щIэныгъэлI-хэм зэрыжаIэмкIэ, уэщIым къыщызылъэтыхь мащэ кIыфIхэм я зэранкIэ, ЩIы Хъурейр бзэхыжыпэнкIэ хъунущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ислъамым и нур

2021-06-29

 • Уаз
 • Къурмэн хьид лъапIэм
 • Муслъымэн псоми ди зэхуэдэ Къурмэн махуэ лъапIэр къоблагъэ. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, мы гъэм хьидыр бадзэуэгъуэм и 20-м тохуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Анэдэлъхубзэр Москва щагъэIу, тхылъыщIэхэр щагъэлъагъуэ

2021-06-29

 • Мэкъуауэгъуэм и 17 — 20-хэм Москва и Утыку плъыжьым щекIуэкIащ «Красная площадь» VII тхылъ фестивалымрэ Урысейм ис лъэпкъхэм я V лъэпкъ литературэ фестивалымрэ. Ди республикэм и цIэкIэ тхылъ выставкэм хэтащ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ. Илъэсым и литературэ зэхыхьэ нэхъыщхьэм зыкъыщигъэлъэгъуащ (мы гъэм ещанэу) «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ, адыгэ усакIуэ Къаныкъуэ Заринэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Бжыгъэшхуэхэр зи натIэ хъуа «Нарт»

2021-06-29

 • Ди республикэм футболымкIэ и чемпионатым ипкъ иткIэ щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэта иужь джэгугъуэм бжыгъэшхуэ дыдэкIэ къыщыхагъэщIар Нарткъалэ и «Нартым» и закъуэщ. Ар иджыпсту хуэфащэ дыдэу турнир таблицэм и кIэух увыпIэм щытщ, пэщIэдзэ зэIущиблми щыфIахьауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Мейкъуапэ къыщыхэжаныкIахэр

2021-06-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхэквондистхэм хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Адыгейм и къалащхьэ Мейкъуапэ иджыблагъэ щекIуэкIа Урысей Федерацэм и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэм. Ар щекIуэкIащ Къуэблэ Екъуб и цIэр зезыхьэ СпортымкIэ уардэунэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыщхьэр хэтащ щIыналъэхэм зегъэужьыным теухуа Урысейпсо семинар-зэIущIэм

2021-06-26

 • ЩIыналъэхэм псэупIэ ухуэнымрэ инфраструктурэм зегъэужьынымрэ щызрагъэхъулIахэм щытепсэлъыхьа Урысейпсо зэIущIэу УФ-м и Прави- тельствэм и ЗэзыгъэуIу центрым щекIуэкIам КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Уз зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэм пэщIэту

2021-06-26

 • Зэрыдунейуэ зыубыда коронавирус уз зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэм мы зэманым куэд егъэгулэз. МащIэу ужьыхыжауэ жыхуаIа узыфэр аргуэру къызэролэж, сымаджэхэр нэхъыбэ мэхъуж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Адыгэшхэр Бытырбыху щекIуэкIа шы гъэлъэгъуэныгъэм

2021-06-26

 • «Иппосфера-2021» — арат зэреджэр мэкъуауэгъуэм и 11 — 14-хэм Санкт-Петербург (Бытырбыху) щекIуэкIа шы гъэлъэгъуэныгъэм. Абы хэтащ Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым икIахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

НэгъуэщI дунейм къыщыхутауэ къыщыхъуат

2021-06-26

 • Иджыблагъэ Налшык къалэ щыхьэщIащ дуней псом щыцIэрыIуэ, модэм и тхыдэдж, коллекционер, теленэтынхэр езыгъэкIуэкI Васильев Александррэ иригъаджэхэмрэ. Къыхэгъэщыпхъэщ Кавказыр нэхъ гъунэгъуу зэригъэцIыхуну къызэригъэпэща зекIуэм и кIэух Iыхьэу ар ди щIыналъэм къызэрыкIуар. Нэхъ ипэкIэ Псыхубэрэ Кисловодскрэ щыIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

КъБР-м и ТВ

2021-06-26

 • 1КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 28
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Ди псэлъэгъухэр». Къуэдз Оксанэ, Ганновер къалэ, Германие (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Спектр». Дигорэ къэрал драмэ театрым и режиссёр нэхъыщхьэ Джелиев Казбек (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр