ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бжыгъэшхуэхэр зи натIэ хъуа «Нарт»

2021-06-29

 • Ди республикэм футболымкIэ и чемпионатым ипкъ иткIэ щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэта иужь джэгугъуэм бжыгъэшхуэ дыдэкIэ къыщыхагъэщIар Нарткъалэ и «Нартым» и закъуэщ. Ар иджыпсту хуэфащэ дыдэу турнир таблицэм и кIэух увыпIэм щытщ, пэщIэдзэ зэIущиблми щыфIахьауэ.

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и футбол командэ нэхъыжь дыдэхэм икIи пщIэ зиIэхэм ящыщ Нарткъалэ и «Нарт»-р хуабжьу щытыкIэ гугъум ихуащ. Нэхъапэм «Автомобилист», «Химик» цIэхэр щызэрихьами, зэман гъунэгъу блэкIами ар республикэм щынэхъыфIхэм хабжэрт икIи чемпионыгъэри кубокри мызэ-мытIэу зыIэригъэхьат, КъБР-м и щIыхьыр ихъумэу ди къэралым футболымкIэ и ещанэ дивизионым илъэс зыбжанэкIэ щыджэгуаи къэхъуу.
 • Мыгъэрей зэхьэзэхуэр нарткъалэдэсхэм мыхьэнэншэу ирагъэжьащ. ПэщIэдзэ зэIущIэхэм я хьэрхуэрэгъухэм зыгуэрурэ япэщIэтурэ бжыгъэр мыину къыхагъащIэу щытамэ, иджы топий е бгъу зы джэгугъуэм къыщыхудагъэкIыныр мардэ мэхъу. Апхуэдэу къыщыщыщIащ блэкIа зэIущIэм Ислъэмей къуажэм щыщыхьэщIами, тхьэмахуитI ипэкIэ Псынэдахэ щыщыIами. Гуауэщ, «Нартым» апхуэдэу фIэкIа и цIэ уардэр адэкIэ хуэмыгъэпэжынумэ.
 • КуэдкIэ нэхъ щIагъуэкъым Аруан районым и адрей командэхэми я Iуэхур. Старэ Шэрэдж къуажэм и гупри зэхьэзэхуэм хуэхьэзыркъым, пэщIэдзэ джэгугъуиблми зэрыфIахьар къэплъытэмэ. Псыгуэнсури жыжьэ нэсакъым, я хьэрхуэрэгъухэм ерыщу япэщIэт пэтми. Абы щыгъуэми щэбэт кIуам республикэм и нэгъабэрей чемпионым зыкIи къыпикIуэтакъым икIи Прохладнэ къикIа «Энергетик»-р зытригъэкIуакъыми, дяпэкIэ нэхъ зыкъиужьыжыну ущыгугъу хъуну къыщIэкIынщ.
 • УщымыгуфIыкIынкIэ Iэмал иIэкъым Лэскэн районым и лIыкIуэ закъуэм и ехъулIэныгъэхэм. Джэгугъуэ блэкIам Тырныауз щыIэу аргуэру текIуэри, «Урыхум» етIуанэ увыпIэм зыщигъэбыдащ.
 • Зэхьэзэхуэм япэ текIуэныгъэр къыщихьащ Налшык и «Спартак-Д»-м. Ар Старэ Шэрэдж къуажэм щыIэу бжыгъэшхуэкIэ хэгъэрейхэм ефIэкIащ.
 • Гъуащхьауэхэм я зэпеуэм иджыпсту пашэныгъэр щIалищым зэуэ щызэдагуэш. Ахэр дэтхэнэми я хьэрхуэрэгъухэм топи 8 яхудэзыгъэкIахэу Иуан Азрэт («Энергетик»), Суйдым Аслъэн («Урыху») Глашев Алим («ЛогоВАЗ») сымэщ.
 • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Кэнжэ» (Кэнжэ) — «Малка» (Малкэ) — 3:1, «Родник» (Псынэдахэ) — «Шэрджэс» (Шэджэм) — 2:0, «ЛогоВАЗ» (Бабугент) — «Тэрч» (Тэрч) — 0:3, «Псыгуэнсу» (Псыгуэнсу) — «Энергетик» (Прохладнэ) — 1:1, «Эльбрус» (Тырныауз) — «Урыху» (Урыху) — 1:3, «Ислъэмей» (Ислъэмей) — «Нарт» (Нарткъалэ) — 8:1, «Шэрэдж» (Старэ Шэрэдж) — «Спартак-Д» (Налшык) — 0:3.
 • «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) — «Шэджэм-2» (Шэджэм ЕтIуанэ) зэIущIэр ягъэIэпхъуащ.
 • ДызыхуэкIуэ щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ щыIэну зи чэзу джэгугъуэм щызэIущIэнущ: бадзэуэгъуэм и 3-м — «Энергетик» — «Шэрэдж», «Малка» — «Родник», «Шэджэм-2» — «Кэнжэ», «Эльбрус» — «ХьэтIохъущыкъуей»; бадзэуэгъуэм и 4-м — «Урыху» — «Спартак-Д», «Нарт» — «Псыгуэнсу», «Тэрч» — «Ислъэмей», «Шэрджэс» — «ЛогоВАЗ» командэхэр.
 • Хьэтау Ислъам.