ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Казбек хуэзащ  Карелин Александррэ  Мамиашвили  Михаилрэ

2021-02-18

  • КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и Правительствэм и Унэм мазаем и 16-м щаIущIащ УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым хэт, Урысейм и ЛIыхъужь Карелин Александррэ Урысейм Спорт бэнэкIэмкIэ и федерацэм и президент Мамиашвили Михаилрэ. ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Зауррэ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Муратрэ.

  • ХьэщIэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къеблэгъащ Урысейм Спорт бэнэкIэмкIэ и федерацэм щIыналъэхэм щригъэкIуэкI лэжьыгъэм ипкъ иткIэ икIи 1976 гъэм Монреаль щекIуэкIа Олимп Джэгухэм совет бэнакIуэхэр зэрыщытекIуэрэ илъэс 45-рэ зэрырикъум ирихьэлIэу къызэрагъэпэщ Iуэхухэм хыхьэу. Ахэр спорт залхэм кIуэнущ, спортсменхэмрэ абыхэм я гъэсакIуэхэмрэ яIущIэнущ.
  • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым спортым зыщегъэужьыным, бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэм щыхуагъасэ IуэхущIапIэхэм, лъэпкъ проектхэм япкъ иткIэ мы зэманым яухуэхэм я Iуэху зыIутхэм. ХьэщIэхэм жаIащ текIуэныгъэщIэхэмкIэ узыщыгугъ хъуну спорстмен ныбжьыщIэхэр республикэм зэримымащIэм шэч къызэрытрамыхьэр икIи абыхэм я зэфIэкIым хагъэхъуэнымкIэ защIэгъэкъуапхъэщ.
  • «Ди дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ совет, урысей спортым текIуэныгъэхэм хуэгъэпса я хабзэхэм адэкIи пыщэным, — жиIащ Карелин Александр. — Абы щыгъуэ, Монреаль щекIуэкIа Олимп Джэгухэм, ди бэнакIуэхэм медаль зэмылIэужьыгъуи 10 къахьауэ щытащ — дыщэу блы, дыжьыну тIу, домбеякъыу зы. Ар бэнэкIэм щыхуагъасэ еджапIэхэу къэралым щылажьэхэм я ехъулIэныгъэ къызэрымыкIуэт. А хабзэхэм дэ дызэкъуагъэувэ икIи ноби, псом япэрауэ, дигу къэкIыр дэ урысей бэнакIуэу дызэрыщытырщ — иужькIэщ дызилIыкIуэ щIыналъэм дыщегупсысыр».
  • КIуэкIуэ Казбек хьэщIэхэм фIыщIэ яхуищIащ республикэм къызэрыкIуам икIи щIыналъэхэм, къапщтэмэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым, спортым зыщегъэужьыным гулъытэшхуэ зэрыхуащIым папщIэ. «Спорт хабзэфIхэр, псом япэрауэ, фэ фщыщ дэтхэнэ зыми епхащ. Классикэ бэнэкIэ лIэужьыгъуэм республикэм зыщегъэужьыным фи нэIэ щытемыта къэхъуакъым, ди деж фыкъызэрыкIуари мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхуу икIи бэнакIуэ ныбжьыщIэхэм я дежкIэ щапхъэ дахэу увынущ. Дэ дыхуейщ ди щIэблэр фэ фэщхь хъуным хущIэкъуну. Дызэдегугъумэ, ди къэралыгъуэм хуэфэщэн щIэблэ дахэ тхуэгъэсэнущ», — къыхигъэщхьэхукIащ щIыналъэм и Iэтащхьэм.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.