ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тхьэкъуахъуэ  Мурат  Альберт  и  къуэр

2021-02-18

 • 2021 гъэм мазаем и 14-м дунейм ехыжащ Урысей Федерацэм СледствиемкIэ и комитетым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ Следственнэ управленэ нэхъыщхьэм мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхухэр зэхэгъэкIынымкIэ и управленэм и унафэщI, юстицэм и генерал-майор Тхьэкъуахъуэ Мурат Альберт и къуэр.

 • Тхьэкъуахъуэ М. А. Аруан щIыналъэм хыхьэ Аруан къуажэм 1970 гъэм мэкъуауэгъуэм и 2-м къыщалъхуащ. 1995 гъэм абы Ростов къэрал университетыр къиухащ «юриспруденция» IэщIагъэр иIэу. Тхьэкъуахъуэм следователу лэжьэн щыщIидзащ Аруан щIыналъэм и прокуратурэм.
 • IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм пэрыту ар илъэс зыбжанэкIэ щыIащ Налшык къалэм и прокуратурэм, иужькIэ Урысей Федерацэм СледствиемкIэ и комитетым Кавказ Ищхъэрэ, Ипщэ федеральнэ щIыналъэхэм щиIэ Следственнэ управленэ нэхъыщхьэм къулыкъу щищIащ.
 • Урысей Федерацэм и Президентым 2011 гъэм и бадзэуэгъуэм Iэ зыщIидза указымкIэ Тхьэкъуахъуэ М. А. ягъэуващ Урысей Федерацэм СледствиемкIэ и комитетым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ Следственнэ управленэ нэхъыщхьэм мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхухэр зэхэгъэкIынымкIэ и управленэм и унафэщI къулыкъум.
 • Щылэжьа IэнатIэ псоми Тхьэкъуахъуэ М. А. къыщигъэлъэгъуащ IэщIагъэлI Iэзэу зэрыщытыр, цIыхугъэ зэрыхэлъыр. Ар сыт щыгъуи пэжым и телъхьэт, гумызагъэт икIи гупыр зэщIигъэуIуэфу, иунэтIыфу, жэуаплыныгъэ хэлъу, зыхуежьа Iуэхур и кIэм нигъэсу лэжьащ. Абы и унафэм щIэту зэхагъэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм щыпсэухэр, жылагъуэр зыгъэгузэва уголовнэ Iуэху куэд.
 • Тхьэкъуахъуэ М. А. хьэлэлу зэрылэжьам папщIэ дамыгъэ лъапIэ куэд къыхуагъэфэщащ.
 • Тхьэкъуахъуэ Мурат Альберт и къуэм, щIыхь, пщIэ зыхуащIу къэгъуэгурыкIуа цIыху щыпкъэм, ныбжьэгъу пэжу щытам и фэеплъ нэхур сыт щыгъуи ди гум илъынщ.
 • КIуэкIуэ К. В., Егоровэ Т. Б., Мусуков А. ТI., Къуэдзокъуэ М. М.,
 • Мэкъуауэ Т. Э., Ажий В. Хь., Ахъуэхъу Т. Б., Бауаев А. Къ., Берд Хь. А.,
 • Багъэтыр О. З., Воронин С. В., Геляхов А. С., Говоров С. А.,
 • Жанатаев С. А., Къардэн М. Н., Къуэдзокъуэ З. Б., Къуныжь М. А., Лыхь А. Ч., Мер Ю. Хъ., Мэлбахъуэ Б. Хь., Павлов В. П., Потапов А. Е.,
 • Сэхъурокъуэ Хь. Хь., Тату Къ. Б., Хабаров Н. А., Хьэщхъуэжь
 •    А. Б., Хъубий М. Б., Шыхъуэбахъуэ М. Хь.