ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Уаемрэ  уэсымрэ къагъэдзыхэ

2021-02-18

  • Нартсанэ (Кисловодск) зыщызыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ мазаем и 16-м ЕсэнтIыгу щригъэкIуэкIащ. Ди щIалэхэм аргуэру хьэрхуэрэгъу къахуэхъуат тхьэмахуэ ипэкIэ хагъэщIа Мэхъэчкъалэ и «Легион Динамо»-р.

  • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021 гъэхэм щыIэ зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэм тхьэмахуитIым нэблэгъауэ Нартсанэ зыщыхуэзыгъэхьэзыр командитIым гъубжым джэгупIэ губгъуэм кърагъэхьахэр я къарукIэ зэхуэгъэдэгъуейт. Япэ дивизионым хэт Брянск и «Динамо»-м къыкIэлъыкIуэ махуэм IущIэну къызыпэщылъ налшыкдэсхэм Дагъыстэным и къалащхьэм къикIахэм иджы пэщIагъэувар щIалэгъуалэращ, нэхъ лъэрызехьэ зытIущ гъусэ хуащIри. «Легион Динамо»-м и футболист нэхъыфIхэр къриутIыпщхьащ, тхьэмахуэ ипэкIэ къызэрыхагъэщIар ягъэзэкIуэжын мурад яIэу.
  • Иужь махуэхэм къеха уэс Iувымрэ дызыщыужа уаемрэ джэгум хуэфэщэн хэлъхьэныгъэ хуащIащ. ЩIалэхэм топыр дахэ-дахэу къахуэгъэIурыщIэртэкъым, езыхэр щIэх-щIэхыурэ щIэцIэнтхъукIырт. Апхуэдэ щытыкIэм нэхъ щIэхыу есащ мэхъэчкъалэдэсхэр. Дакъикъэ пщыкIух дэкIауэ арат ахэр 2:0-у япэ щищам.
  • Абы иужькIэ «Спартак-Налшыкым» зызэщIакъуэжащ. Иджы тепщэныгъэр къанэ щымыIэу зыIэщIэлъыр арат. Ди щIалэхэм я ебгъэрыкIуэныгъэ лъэщхэм мыгувэу ехъулIэныгъэхэр къахуихьащ икIи, загъэпсэхуну щикIым ирихьэлIэу, Пащтымрэ Сэбаншымрэ бжыгъэр зэхуэдэ ящIыжат. АрщхьэкIэ судьям къыщIигъуа зэманым «Легион Динамо»-р аргуэру япэ ищыжащ, Эльдарушев Абу-Саид метр пщыкIузым и деж щыту къахудигъэкIа топым и фIыгъэкIэ.
  • Джэгум и етIуанэ Iыхьэм ирихьэлIэу нэхъри зэщIэщта губгъуэм лъэныкъуэхэм къащыхуэгъэлъэгъуэща щыIэкъым. А махуэм убыдыгъуей хъуа Эльдарушевым ещанэ топри ди гъуэм къыдигъэкIри, зэIущIэр 4:2-уэ иухащ.
  • «Спартак-Налшыкым» и гуп нэхъыщхьэр дыгъуасэ Брянск и «Динамо»-м дэджэгун хуеящ, арщхьэкIэ щIыIэм и зэранкIэ ягъэIэпхъуащ.
  •  
  • Жыласэ  Заурбэч.