ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2021

Республикэм и Iэтащхьэр  сабийхэм я  узыншагъэр  щызэтрагъэувэж спорт школым щыIащ

2021-04-03

 • КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ щыIащ Налшык къалэм сабийхэм я узыншагъэр щызэтрагъэувэжу дэт спорт школым. Республикэм и Iэтащхьэм цIыкIухэм зыщагъасэ пэшхэр къиплъыхьащ икIи спортсмен ныбжьыщIэхэм я ехъулIэныгъэхэм щыгъуазэ зищIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Зытелажьэ  Iуэхур цIыхубэм зэхащIыкI

2021-04-03

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и вице-президент, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ къыIэрыхьэ хъуэхъухэр иджыри зэпыуакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Бзухэм я дунейпсо махуэ

2021-04-03

 • Япэ дыдэу ар гъэлъэпIэн щыщIадзар Америкэм и Штат Зэгуэтхэм хыхьэ Пенсильвание щIыналъэм ит Ойл-сити къалэ цIыкIуращ. 1894 гъэм абыкIэ жэрдэмыр къыхэзылъхьар а щIыпIэм курыт егъэджэныгъэмкIэ и инспектор Бэбкок Чарльзщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЕгъэджакIуэхэмрэ  IэпщIэлъапщIэхэмрэ я  Iэзагъым  кърикIуахэр

2021-04-03

 • Москва щекIуэкIащ егъэджакIуэхэм я Iэзагъыр къыщапщытэ «Адыгэбзэр щрагъэдж дерсхэм щэнхабзэр къызэрыщагъэсэбэп Iэмалхэр» зэхуэс купщIафIэр. Ар къызэрагъэпэщащ Президент грантхэмкIэ фондыр, анэдэлъхубзэмкIэ егъэджакIуэхэм я зэгухьэныгъэхэр, ЦIыхубэ хозяйствэхэмкIэ Урысей академиемрэ УФ-м и Президентым и деж щыIэ Къэрал IуэхущIапIэхэмрэ егъэджэныгъэмрэ зегъэужьынымкIэ Федеральнэ институтым Лъэпкъ мащIэхэм егъэджэныгъэм щаIэ Iуэху зэIумыбзхэмкIэ я щIэныгъэ-къэхутакIуэ центрыр я дэIэпыкъуэгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIэ лъапIэр щIагъэбыдэж

2021-04-03

 • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ боксымкIэ цIыхухъухэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм хухаха зэпеуэм хэтащ илъэс 19-40-м ит спортсменхэр. Абы щытекIуахэм Урысейм спортым и мастер цIэр къыщыхуагъэфэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЗауэлIхэм я фэеплъ зэхыхьэ

2021-04-03

 • Гъатхэпэм и 24-м Нарткъалэ щекIуэкIащ 115-нэ шу дивизэм и зауэлIхэм фэеплъ хуащIа IэпщэрызауэмкIэ республикэ зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэс 12-15-м итхэу Налшык, Нарткъалэ, Шэджэм къалэхэм, Шэрэдж Ищхъэрэ, Псыгуэнсу, Къэхъун, Хьэтуей, Аушыджэр, Лашынкъей, Бабугент, Шэджэм Ищхъэрэ къуажэхэм щыщ спортсменхэр. Зэхьэзэхуэр къызэрагъэпэщащ КъБР-м IэпщэрызауэмкIэ и федерацэм, Аруан муниципальнэ районымрэ Къэхъун къуажэ администрацэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

«Батэр зыгъэш, шынэ зымыщIэ»

2021-04-03

 • Барэсбий сэр нэхърэ илъэс зыбжанэт зэрынэхъыжьыр, си нэхъапэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ зригъэгъуэтщ, еджэщ, епщэжри, и гъащIэри и дунейри щIэныгъэм хэту ирихьэкIащ. ДыщызэрыцIыхуа махуэм щегъэжьауэ дунейм ехыжыхункIэ ди зэхуакум ныбжьэгъугъэ илъу, пэжагъ дэлъу, дызэгурыIуэу, щхьэж ищIэмрэ зыхищIэмкIэ дызэдэгуашэу дыкъызэдэгъуэгурыкIуащ. Дызытелажьэ Iуэхугъуэхэр мащIэу зэщхьэщыкIми, ди къежьапIэр зыт — тIури дыфилологт. Барэсбий Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым филологиемкIэ и факультетыр диплом плъыжькIэ къиухащ, сэри зы илъэскIэ абы иужь ситу Адыгэ къэрал университетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэр къесхьэлIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ХъуэпсапIэм  я  нэхъыбэр  театрым  епхащ

2021-04-03

 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Хъыдзэдж Борис
 • и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу
 • Лъэпкъым зи фэ ираплъ, цIыхубэр зэрыгушхуэ, зэрыпагэ артист гъуэзэджэхэмкIэ адыгэ театрыр къулейщ. Абыхэм уэрамым уащрихьэлIэн къудейр гухэхъуэщ, сценэм иту зэ плъэгъуамэ, я джэгукIэм хьэщыкъ уащIри, гъуазджэншэу упсэужыфыркъым. Дэрэжэгъуэ къуат къудейкъым, уи щхьэр лъагэу уагъэлъагъуж. Апхуэдэ творческэ цIыхухэм ящыщ зыщ гъатхэпэм и 24-м зи ныбжьыр илъэс 70 ирикъуа, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актёр пажэ Хъыдзэдж Борис. Дэрэжэгъуэ щымыщIэну, узыншагъэ быдэ иIэну, ролыщIэхэмкIэ къулеину, и щхьэгъусэ Iэсятрэ езымрэ зэкъуэту илъэс куэдкIэ зэдэпсэуну дохъуэхъу Борис, цIыхухэм гукъыдэжу яритар куэдкIэ гъэбэгъуауэ Тхьэм къыбгъэдилъхьэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Трам и къуэ Къэрабэ

2021-04-03

 • Къэрабэхэ зэшибл хъурт. КъызэдекIуалIэу зэщIыгъуу зэдэшхэну зы жэщ-зы махуэ къахуихуэртэкъым. Я адэ-анэм гукъанэшхуэ къыщыхуащIым, зэгурыIуэхэри, махуэ гуэрым зэкъуэшиблри зэдэшхащ. «Мыр дэзыгъэлъэгъуа Алыхьым къурмэн дыхухъу», — жаIэри гуфIахэщ. Жылэр зэхуашэсри Iэнэ кърахьэжьащ, тхьэлъэIушхуи ящIыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-04-03

 • Псалъэжьхэр
 • Узэрыгугъэу ухъутэмэ, уунэхъурэт?
 •  Дзыгъуэ пэтрэ и гъуэ щылIыхъужьщ.
 •  ЛIыгъэ щIапIэ лIы икIуадэркъым.
 •  Абрэмывэ пэт зы пIэм илъкъым.
 •  Бгъэплъыщэмэ, мывэри зэгуоуд.
 •  Бжэн щынэ къилъхуркъым.
 •  Дахэу ябз дахэу ядыжыркъым.
 •  ИкIута из хъужыркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

КЪБР-м и ТВ-р

2021-04-03

 •  1КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 5
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ТВ-галерея». УФ-м щIыхь зиIэ и артист Хъупсырджэн Албэч (12+)
 • 7.05 «Нанэ и псэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Сценэм къыхуигъэщIа». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Тхьэщыгъуей Жаннэ
 • (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр