ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Республикэм и Iэтащхьэр  сабийхэм я  узыншагъэр  щызэтрагъэувэж спорт школым щыIащ

2021-04-03

  • КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ щыIащ Налшык къалэм сабийхэм я узыншагъэр щызэтрагъэувэжу дэт спорт школым. Республикэм и Iэтащхьэм цIыкIухэм зыщагъасэ пэшхэр къиплъыхьащ икIи спортсмен ныбжьыщIэхэм я ехъулIэныгъэхэм щыгъуазэ зищIащ.

  • Мы IуэхущIапIэр хуэщIащ зи лъэр тэмэму къызыдэмыбзхэр, набгъэхэр, тхьэкIумэжьажьэхэр спортым дегъэхьэхыным икIи абыхэм я узыншагъэр гъэбыдэным. Апхуэдэ сабийуэ школым 98-рэ къокIуалIэ. ЦIыкIухэм зыхуагъасэ атлетикэ псынщIэм, шабзэкIэ нэщанэ еуэным, псы есыкIэм, тхэквондэм, мини-футболым, нэгъуэщIхэми.
  • ЕджапIэм и IэщIагъэлIхэмрэ гъэсакIуэхэмрэ апхуэдэу ядолажьэ Спортым зыхуэгъэсэнымкIэ центрым, «Спартак» стадионым, «Олимпийский» спорт комплексым, Тырныауз и «Геолог» спорт комплексым къекIуалIэхэм, интернат еджапIэ №3-м, зи узыншагъэр зэкIэлъымыкIуэ сабийхэм папщIэ Приближнэ станицэм щыIэ школым щIэсхэм. Узыншагъэр зэтегъэувэжыным, гъэбыдэным хуэунэтIа спорт лIэужьыгъуэхэм республикэм щыхуагъасэ сабийхэм я бжыгъэр иджыпсту мини 7,5-м ноблагъэ. Зи узыншагъэр зыкIэлъымыкIуэ цIыкIухэм папщIэ республикэм гъэ къэс спорт зэхыхьэ, зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэу 30-м щIигъу щокIуэкI. Ди сабийхэр къыщыхожаныкI, щытокIуэ щIыналъэ, урысейпсо зэхьэзэхуэ куэдым.
  • Зи узыншагъэр зэкIэлъымыкIуэ сабийуэ, ныбжьыщIэу, балигъыу нэхъыбэ спортым къыхэшэнымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм ятеухуауэ КIуэкIуэ Казбек ечэнджэщащ КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъамрэ мы школым и унафэщI Кулюшин Александррэ. А псалъэмакъым хиубыдэу Кулюшин Александр къыхигъэщащ зэхьэзэхуэхэм хэтынухэм ящыщ куэдым зэхьэзэхуэхэм зыщыхуагъэхьэзыркIэ ди республикэм щыIэ Iэмалхэр къызэрагъэсэбэпыр, апхуэдэ зэпеуэ инхэм зыкъыщызыгъэлъэгъуэфын щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ ди дежи зэрыщыIэр.
  • Республикэм и Iэтащхьэм къызэригъэлъэгъуамкIэ, спортым мы и унэтIыныгъэм псом япэу муниципальнэ районхэм, къуажэхэм зыщегъэужын хуейщ, сыту жыпIэмэ, лъэпкъ программэхэм япкъ иткIэ ди жылагъуэхэм спорт IуэхущIапIэхэр зыубгъуауэ щаухуэ, щызэрагъэпэщыж. Апхуэдэ Iэмалхэр нэгъэсауэ къэгъэсэбэпын, егъэджакIуэхэр, гъэсакIуэхэр гъэхьэзырын икIи зи узыншагъэр зэкIэлъымыкIуэхэм ящыщу районхэм щыпсэухэр спортым зыубгъуауэ къыхэшэн хуейщ», — къыхигъэщхьэхукIащ КIуэкIуэ Казбек.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.