ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КЪБР-м и ТВ-р

2021-04-03

 •  1КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 5
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ТВ-галерея». УФ-м щIыхь зиIэ и артист Хъупсырджэн Албэч (12+)
 • 7.05 «Нанэ и псэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Сценэм къыхуигъэщIа». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Тхьэщыгъуей Жаннэ
 • (адыгэбзэкIэ) (12+)

 • 9.00 «ЦIыкIураш» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 9.15 «Псэуащ-щыIащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Спорт утыку цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.20 Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэ махуэм и щIыхькIэ Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым щекIуэкIа концерт (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Хабзэр яхъумэу» (12+)
 • 19.55 Уэрэд жыIэнымкIэ егъэджакIуэ Бэрбэч Светланэ (12+)
 • 20.35 «Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу». ГраффитимкIэ IэпщIэлъапщIэ Гъурф Ренат (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мэлыжьыхьым и 6
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 Уэрэд жыIэнымкIэ егъэджакIуэ Бэрбэч Светланэ (12+)
 • 6.55 «Си хъуэпсапIэм сыхуэкIуэу». ГраффитимкIэ IэпщIэлъапщIэ Гъурф Ренат (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Хабзэр яхъумэу» (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Спорт утыку цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «СабийгъагуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Сабий тхылъым и тхьэмахуэ (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «ЕхьэкI-къехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ». Темыркъан Борис (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «Вся жизнь на виду».            КъБР-м, КъШР-м, АР-м щIыхь зиIэ я журналист ХьэфIыцIэ Мухьэмэд (12+)
 • 20.55 «ЗэIущIэхэр». УсакIуэ Табаксоев Мухътар Балъкъэр Ипщэ къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэм и еджакIуэхэм яIуощIэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мэлыжьыхьым и 7
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ЕхьэкI-къехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ». Темыркъан Борис (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Вся жизнь на виду». КъБР-м, КъШР-м, АР-м щIыхь зиIэ я журналист ХьэфIыцIэ Мухьэмэд (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ЗэIущIэхэр». УсакIуэ Табаксоев Мухътар Балъкъэр Ипщэ къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэм и еджакIуэхэм яIуощIэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.05 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Узыншагъэм и дунейпсо махуэ. «Узыншагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.25 «ГушыIалъэ». ГушыIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 18.20 ««49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 Узыншагъэм и дунейпсо махуэ. «ПщIэну щхьэпэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». ТхакIуэ, драматург Теппеев Алим и творчествэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.55 «Усэхэр зэрыт дэфтэр» (12+)
 • 21.10 Узыншагъэм и дунейпсо махуэ. ДНК-м теухуауэ щIоупщIэ (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 8
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 Узыншагъэм и дунейпсо махуэщ. «ПщIэну щхьэпэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 7.10 Узыншагъэм и дунейпсо махуэщ. ДНК-м теухуауэ щIоупщIэ (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ГушыIалъэ». ГушыIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». ТхакIуэ, драматург Теппеев Алим и творчествэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Жаншэрхъ». Спорт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.20 «Телестудио: балъкъэрыбзэ». 105-нэ дерс (12+)
 • 17.50 «Ууаз» (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 19.55 «Зэманым декIуу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «ТегъэщIапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 Урысей гвардиер къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 5 ирокъу (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 9
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Ууаз» (12+)
 • 6.50 Урысей гвардиер къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 5 ирокъу (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ТегъэщIапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «Жаншэрхъ». Спорт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.20 «Анэшхуэм и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 17.20 Нушич Бранислав. «Диплом». ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и спектакль. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «IэщIагъэлI». ДыщэкI КIэбышэ Алинэ. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 «Абы и псалъэ». Публицист, тхакIуэ КхъуэIуфэ Хьэчим и фэеплъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «Бгыхэмрэ бгырысхэмрэ». СССР-м АльпинизмэмкIэ спортым и мастер Гулиев Юсуф (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Дмитриев Владимир (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 10
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «IэщIагъэлI». ДыщэкI КIэбышэ Алинэ. Япэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.40 «Бгыхэмрэ бгырысхэмрэ». СССР-м АльпинизмэмкIэ спортым и мастер Гулиев Юсуф (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Мэсей Аслъэнджэрий (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Дмитриев Владимир (12+)
 • 8.25 «Абы и псалъэ». Публицист, тхакIуэ КхъуэIуфэ Хьэчим и фэеплъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «Телестудио: адыгэбзэ». 106-нэ дерс (12+)
 • 17.00 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.25 Нушич Бранислав. «Диплом». ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и спектакль. КIэухыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 «ЩIылъэмрэ уэгумрэ ятеухуауэ» (12+)
 • 19.15 «Си гукъэкIыжхэр». УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Дау Марианнэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.55 «IэщIагъэлI». ДыщэкI КIэбышэ Алинэ. ЕтIуанэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.40 «Езым и дуней». УсакIуэ         Баев Сахьид зыхэт нэтын (12+)
 • 21.15 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 21.30 «Миссия народного дипломата». Дзэм къыхэкIыжа офицерхэм я дунейпсо чэнджэщакIуэ комитетым и секретарь нэхъыщхьэ Къумахуэ Анатолэ теухуа телефильм (12+)
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 11
 • 6.00 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.15 «IэщIагъэлI». ДыщэкI КIэбышэ Алинэ. ЕтIуанэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.40 «Езым и дуней». УсакIуэ Баев Сэхьид зыхэт нэтын (12+)
 • 7.15 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 7.30 «Миссия народного дипломата». Дзэм къыхэкIыжа офицерхэм я дунейпсо чэнджэщакIуэ комитетым и секретарь нэхъыщхьэ Къумахуэ Анатолэ теухуа телефильм (12+)
 • 7.55 «Си гукъэкIыжхэр». УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Дау Марианнэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 «Лэгъупыкъу». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэ махуэм и щIыхькIэ екIуэкIа махуэшхуэ концерт (12+)
 • 17.50 «49-нэ каналым и пощт»
 • 19.30 «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 «Гухэлъ уэрэдхэр». Макъамэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «Утыку». КъШР-м и цIыхубэ артисткэ Ижаевэ Лианэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.55 «Щэнхабзэмрэ дэрэ» (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • ОТР
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 5
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ЦIыхум тхыдэм щиубыд увы-пIэр». Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Кокиев Георгий (12+)
 • 7.05 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр, УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и отличник Урысмамбэт Гъумар
 • 7.35 Макъамэ нэтын (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Лъэхъэнэгъу». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Лосэн Тимур (12+)
 • 17.00 «Чемпионхэр». УФ-м дзюдомкIэ спортым и мастер Гъэунэ Анзор
 • 17.20 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Абыхэм Хэкур яхъумащ». Хэку зауэшхуэм и ветеран Атэлыкъ Георгий теухуауэ (12+)
 • 17.45 «Спектр». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Хьэмырзэ Ахьмэд (12+)
 • 18.15 Къэбэрдей-Балъкъэрым япэу цирк студие къыщызэзыгъэпэщауэ щыта Якуэкъутэ Владимир
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мэлыжьыхьым и 6
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Чемпионхэр». УФ-м дзюдомкIэ спортым и мастер Гъэунэ Анзор
 • 6.35 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 6.55 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Абыхэм Хэкур яхъумащ». Хэку зауэшхуэм и ветеран Атэлыкъ Георгий теухуауэ (12+)
 • 7.20 Къэбэрдей-Балъкъэрым япэу цирк студие къыщызэзыгъэпэщауэ щыта Якуэкъутэ Владимир (12+)
 • 7.50 «Усэхэр зэрыт дэфтэр» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Спектр». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Хьэмырзэ Ахьмэд (12+)
 • 8.50 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 17.00 «Хабзэр яхъумэу» (12+)
 • 17.15 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 17.45 «Зэныбжьэгъугъэм и лъэмыжхэр». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Гуртуев Сэлихь и творчествэм теухуауэ (12+)
 • 18.10 «Мыхъур. Черкесикэ». ХьэфIыцIэ Мухьэмэд (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мэлыжьыхьым и 7
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Хабзэр яхъумэу» (12+)
 • 6.30 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 7.00 «Мыхъур. Черкесикэ». ХьэфIыцIэ Мухьэмэд (12+)
 • 7.35 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 УФ-м и цIыхубэ артист Темыркъан Борис и фэеплъ пшыхь. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 17.25 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Режиссёр Кульбаев Мусалим (12+)
 • 18.00 «Уэр папщIэ театр!» (12+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 8
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.25 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 6.45 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Режиссёр Кульбаев Мусалим (12+)
 • 7.25 «Уэр папщIэ театр!» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 УФ-м и цIыхубэ артист Темыркъан Борис и фэеплъ пшыхь. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Усэхэр зэрыт дэфтэр» (12+)
 • 17.15 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Абыхэм Хэкур яхъумащ». Хэку зауэшхуэм хэта МаскIэ Мустафэ (12+)
 • 17.35 «Кавказым хуэусахэр». Пушкин Александр (12+)
 • 18.10 «ГъащIэм и теплъэгъуэ». Будаев Сулейман (12+)
 • 18.35 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 9
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 6.25 «Кавказым хуэусахэр». Пушкин Александр (12+)
 • 7.00 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Абыхэм Хэкур яхъумащ». Хэку зауэшхуэм хэта МаскIэ Мустафэ (12+)
 • 7.20 «Усэхэр зэрыт дэфтэр» (12+)
 • 7.35 «ГъащIэм и теплъэгъуэ». Будаев Сулейман (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр» (12+)
 • 17.00 «Зэрыщыт дыдэу» (12+)
 • 17.15 «Партитура» (12+)
 • 17.40 «Лъэужь». IутIыж Мэжид (12+)
 • 17.55 «Ар сэращ…» Кулиевэ Жаннэрэ Ахмадулинэ-Кулиевэ Елизаветэрэ я гукъэкIыжхэр (12+)
 • 18.15 «Зи гъащIэр IэщIагъэм тезыухуахэр». КъБР-м ЦIыхубэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и отличник Тутей Азрэт (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 10
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 6.25 «Зэрыщыт дыдэу» (12+)
 • 6.40 «Ар сэращ…» Кулиевэ Жаннэрэ Ахмадулинэ-Кулиевэ Елизаветэрэ я гукъэкIыжхэр (12+)
 • 7.05 «Зи гъащIэр IэщIагъэм тезыухуахэр». КъБР-м ЦIыхубэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и отличник Тутей Азрэт (12+)
 • 7.35 «Лъэужь». IутIыж Мэжид (12+)
 • 7.50 «Мамырыгъэм хуэлажьэ творчествэ». Экстремизмэмрэ терроризмэмрэ (12+)
 • 8.25 «Концерт». КъБР-м и цIыхубэ артист Къэбэрдокъуэ Мурат. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Сабийхэм я дуней» (12+)
 • 17.25 «Зэманымрэ цIыхумрэ». КъБР-м я журналистхэм я союзым и тхьэмадэ Мэзыхьэ Борис (12+)
 • 17.55 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Политикэ, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор А. Портнягинрэ УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ В. Имтосимирэ
 • 18.25 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 11
 • 6.00 «Ди мэзым къыщыхъуахэр». Таурыхъ (6+)
 • 6.50 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 7.25 КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Политикэ, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор А. Портнягинрэ УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ В. Имтосимирэ (12+)
 • 7.55 «Зэманымрэ цIыхумрэ». КъБР-м я журналистхэм я союзым и тхьэмадэ Мэзыхьэ Борис (12+)
 • 8.25 «Концерт». КъБР-м и цIыхубэ артист Къэбэрдокъуэ Мурат. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». Медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат, Налшык къалэ и клиникэ сымаджэщ №1-м и дохутыр КIэнцIэлий Галинэ (12+)
 • 17.30 «Зэманымрэ цIыхумрэ». ТхакIуэ, тхыдэдж, лъахэхутэ Коломиец Владимир (12+)
 • 17.55 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ ЩоджэнцIыкIу Iэдэм и гъащIэмрэ и творчествэмрэ теухуауэ
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 5
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Тщыгъупщэ хъунукъым». Хэку зауэшхуэм и ветеран, СССР-м и ЛIыхъужь Иуан Хьэсэн (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (12+)
 • Гъубж, мэлыжьыхьым и 6
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Демографие» лъэпкъ проектыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, мэлыжьыхьым и 7
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Нэхъыжьхэр» лъэпкъ проектыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Махуэку, мэлыжьыхьым и 8
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «ГъащIэм и алыфбей». КъБР-м и цIыхубэ егъэджакIуэ ДыщэкI Марие (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, мэлыжьыхьым и 9
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 9.15 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр     (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Ди щIэинхэр». Дыщэ идэ (12+)
 • 17.40 «Макъамэм и лъахэ» (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (12+)
 • Щэбэт, мэлыжьыхьым и 10
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 «IэщIагъэлIхэр». КъБКъУ-м щылажьэ ЩIэныгъэлI-химикхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Тхьэмахуэ, мэлыжьыхьым и 11
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»