ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2021

Дунейм  къытехьащ  Тэрч  махуэгъэпсыр

2021-04-08

  • Осетие Ищхъэрэ — Алание Республикэм и лъэпкъ библиотекэм и унафэщIым и къуэдзэ Бибоевэ Иринэ игъэхьэзырауэ, Владикавказ къалэм къыщыдэкIащ «Тэрч махуэгъэпс» зыфIаща 2021 гъэм и календарь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Анэдэлъхубзэр  фIыуэ ирагъэлъагъу

2021-04-08

  • Бзэр лъэпкъыр зэрыщыIэм и нэщэнэ нэхъыщхьэщ. Адрейхэм дахэмышыпсыхьыжын щхьэкIэ ди анэдэлъхубзэр щIэблэ къыдэкIуэтейм яIурылъу, абыкIэ гупсысэу къэдгъэхъун хуейщ. «Чы щIыкIэ къыумыгъэшмэ, бжэгъу хъуа иужь къыпхуэгъэшыжынукъым», — жыхуиIэращ адыгэми, ди щIалэгъуалэм адыгэбзэр ящIэн щхьэкIэ ахэр иджыри цIыкIуу дегъэхьэхын хуейкъэ я бзэм и дахагъэм, и къулеягъэм?! Абы и лъэныкъуэкIэ лэжьыгъэ хъарзынэу щрагъэкIуэкI Бахъсэн къалэм дэт прогимназие №1-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ГъащIэм фIыщIэ хуещI

2021-04-08

  • «СызэрегупсысымкIэ, дэтхэнэ зы цIыхуми хьэл мыхъумыщIи щэн дахи хэлъщ. АрщхьэкIэ, сэ сытым дежи сызыхущIэкъуар, Iейр къэзгъанэу, фIым гу зэрылъыстэнырщ. А псом къыхэкIыуи, сэ нэхъ сфIэлъапIэу цIыхухэм яхэлъ хьэл-щэнхэм ящыщщ пэжагъыр, зэкIэлъыкIуагъэр, и пщэ дилъхьэжар зэригъэзэщIэным хущIэкъуныр, зи яужь ихьа Iуэхур и пIалъэм зэфIэгъэкIыным яужь итыныр», — щитхащ «Ар пщыгъупщэ хъунукъым» («Это нельзя забыть») зыфIища и тхылъым УФ-м пщIэ зыхуащI и метеоролог, КъБР-м и промышленностым щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, мы махуэхэм зи ныбжьыр илъэс 80 ирикъуа Шурдым Юрэ Хьэпагуэ и къуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЦIыхубэм  ягу  къинэжа

2021-04-08

  • КъБР-м и щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ илъэс 40-м нэблагъэкIэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIа, Музыкэ театрым и репертуарым хыхьэ оперэхэмрэ опереттэхэмрэ партие нэхъыщхьэхэр щызыгъэзащIэу щыта Дэбагъуэ Хьэсэн псэужамэ, гъатхэпэм и 30-м и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Хэку зауэшхуэм хэтахэм я сурэтхэр

2021-04-08

  • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм мы махуэхэм къыщызэIуахащ Хэку зауэшхуэм хэтахэм я сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

«Ажэгъуэмэ»

2021-04-08

  • ЕкIуэкIыу:13. Зи бзий цIыкIухэр шыдудзым ейм ещхь, гуэрэн зэрыIыгъ Iуву къэкI удз (свинорой пальчатый). 14. Гъатхэм пасэу, уэс телъу къыхэкI удз гъэгъа (подснежник). 15. Мэз щIагъ жьауэм къыщыкI, тхьэмпэ бгъуэшхуэ зиIэ удз. 18. Хужьу гъагъэ жыг, джэш жылэм ещхь къызыпыкIэ. 19. Жызум хужьым къыщIахуа шагъыр. 20. Шэм ещхьу къыщIэжу, асу дыдж зыщIэт удз (молокан). 21. Банэ зытет удзыжьхэм ящыщ (осот).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дунейпсо  чемпионатым  кIуэнухэр

2021-04-08

  • «КёкусинКайкан каратэмкIэ урысей лъэпкъ федерацэ» урысейпсо физкультурэ-спорт жылагъуэ зэгухьэныгъэм иригъэкIуэкIащ ката/кумитэ лIэужьыгъуэмкIэ къэралым и зэхьэзэхуэрэ чемпионатрэ. Къэзан къалэм щызэхэта зэпэщIэтыныгъэм къыщыхахащ 2022 гъэм и мэлыжьыхьым Японием щекIуэкIыну дунейпсо чемпионатым Урысейм и командэ къыхэхам хэту щызэуэнухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Медаль зэмылIэужьыгъуи 8

2021-04-08

  • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм самбомкIэ ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ. Я хьэлъагъ елъытауэ зэщхьэщыха гуп 18-м щыбэнащ спортсмен 200-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр