ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2021

Езанэ  госпиталри  зэхуащIыж

2021-04-06

 • СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэхэмрэ ебэнынымкIэ центрыр, узыфэ зэрыцIалэ нэхъ шынагъуэхэм япэ­щIэтыным хуагъэпса госпиталь №1-р щылэжьар, иджы нэхъапэм зытета мардэм техьэжу и лэжьыгъэм пищэж хъунущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Анэдэлъхубзэмрэ  лъэпкъ  гъащIэмрэ

2021-04-06

 • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм Педагогикэ IэщIагъэлIхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ и центрым иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ семинар гъэщIэгъуэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТхьэкIумашэ Михаил Хьэмид и къуэр

2021-04-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 94-м иту 2021 гъэм мэлыжьыхьым и 4-м дунейм ехыжащ скульптор цIэрыIуэ, РСФСР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, КъБАССР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, СССР-м и Художникхэм я зэгухьэныгъэм хэт ТхьэкIумашэ Михаил Хьэмид и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Согугъэ  иджыри Барэсбий къэпсэлъэну…»

2021-04-06

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым и унэм «МамырщIэкъу» зыфIаща зэIущIэр иджыблагъэ щызэхэтащ. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Бгъэжьнокъуэ Барэсбий (1947 — 2020) и фэеплъыр гъэлъэпIэным теухуа пшыхьыр щIызэхашам щхьэусыгъуэ иIэт: Абхъаз къэралыгъуэм и дамыгъэ нэхъыщхьэм, «Ахьдз Апша» («Напэмрэ ЩIыхьымрэ») орденым, и етIуанэ нагъыщэр, щIэныгъэлIым и унагъуэм Iэрыгъэхьэжынырт. Зи цIэ къитIуа дамыгъэр зыхуагъэфащэр щIэныгъэм, щэнхабзэм, гъуазджэм хуащIа хэлъхьэныгъэмкIэ Хэкумрэ лъэпкъымрэ я пщIэмрэ щIыхьымрэ езыгъэIэтахэрщ. Бгъэжьнокъуэ Барэсбий и гъащIэри и лэжьыгъэри зыхуэунэтIауэ щытар аращ — щIэныгъэм и Iэмалхэмрэ гъуэгухэмкIэ адыгэ-абазэ лъэпкъхэр зэпыщIэнырт, я зэхуаку дэлъын хуей зэш лъэмыжыр гъэбыдэнырт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

КъБР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-04-06

 • АдыгэлI нэс, лъэпкъым и цIыху пажэхэм ящыщщ медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, Урысей Федерацэм, Дагъыстэным, Осетие Ищхъэрэ — Аланием щIыхь зиIэ я дохутыр цIэхэр зыхуагъэфэща, МедицинэмкIэ Евразие Академиемрэ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академиемрэ хэта профессор Лий Адэлджэрий Iэмырбий и къуэр. ЩыцIэрыIуэри ди республикэм и закъуэтэкъым, атIэ къэралми, дунейм и щIыпIэ куэдми пщIэ къыщыхуащIырт и зэфIэкI къызэрымыкIуэм папщIэ.
 • Нартсанэ дэт «Луч» санаторэм и дохутыр нэхъыщхьэу лэжьа Лийрщ вертеброневрологие IэзэкIэм и ефIэкIыныгъэхэр япэу наIуэ къэзыщIар. Къупщхьэ уз зиIэу ар зэIэзахэм, зи гуныкъуэгъуэр зыщхьэщихахэм я бжыгъэр къэлъытэгъуафIэкъым. ЦIыхум гущIэгъу хуэщIыныр, и узыр щхьэщыхыныр зи гъащIэ гъуазэу псэуа Лийм хуэфащэу зэрихьэрт цIэ лъапIэхэр. Абыхэм ящыщт КъБР-м, КъШР-м, Адыгэ Республикэм я цIыхубэ дохутыр цIэ лъапIэхэри.

Зыхыхьэхэр: Хэха

БзэщIэныгъэм зэи къыщымыхъуар, щыжамыIар  утыку къизыхьа ШэкIыхьэщIэ Марие

2021-04-06

 • Адыгэ цIыхум къихьыфыну щIэныгъэм и кууагъыр лъэпкъ куэдым я фIэщ ищIыфащ абы. Нэрылъагъу ищIащ зэфIэувауэ, щыз хъуауэ къалъытэ щIэныгъэ унэтIыныгъэм зэи зыми игу къэмыкIа, щымыIа адыгэ цIыхум зэрыхилъхьэфынур, зы лIэщIыгъуэ и щIэныгъэлIхэм яхуэщIэнум хуэдиз и закъуэ хузэфIэкIри. Зы къэхутэныгъэм адрейр къригъэтэджыкIыурэ, бзэщIэныгъэм зэи къыщымыхъуа, щыжамыIа, зытемытхыхьа утыку къищIащ. Ар егъэджакIуэу, Iуэху къызэгъэпэщакIуэ Iэзэу, щIэныгъэрылажьэу щыта, сытым щыгъуи ипэкIэ плъа ШэджыхьэщIэ Мариещ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Зи лэжьыгъэм  хуэпэж

2021-04-06

 • КъБР-м и цIыхубэ артисткэ, Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Бесчокъуэ Майе и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ. Утыкур зыгъэбжьыфIэ бзылъхугъэ гуапэр ящыщщ цIыхубэм я гукъыдэжым хэзыгъахъуэхэм, дэрэжэгъуэ езытхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Лыхьхэмрэ  адыгэхэмрэ

2021-04-06

 • XVI — XVII лIэщIыгъуэхэм Польшэр зэпымыууэ щIэкъуащ Шэрджэсым зыкъызэрыпищIэным. Лыхьхэм (полякхэм) я дежкIэ абы мыхьэнэшхуэ иIэт: адыгэхэр зауэшыти, дахьэхыурэ я дзэм хашэрт, зауэ къалъыкъуэкIмэ, Кавказым ираша адыгэхэрат пашэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Дыщэ медалымрэ зэIэпах кубокымрэ

2021-04-06

 • Армэм и генерал Хрулёв А. и цIэр зэрихьэу Санкт-Петербург дэт Дзэ академием и курсантхэм я зэхьэзэхуэ самбэмкIэ екIуэкIащ. Абы дыщэ медалрэ зэIэпах кубокымрэ къыщихьащ ди лъахэгъу Гъазэ Ибрэхьим.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Щхьэ  бжыгъэкIэ  нэхъыбами…

2021-04-06

 • «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (1:0). Прогресс. «Биолог» стадион. Мэлыжьыхьым и 3-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол