ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЕгъэджакIуэхэмрэ  IэпщIэлъапщIэхэмрэ я  Iэзагъым  кърикIуахэр

2021-04-03

  • Москва щекIуэкIащ егъэджакIуэхэм я Iэзагъыр къыщапщытэ «Адыгэбзэр щрагъэдж дерсхэм щэнхабзэр къызэрыщагъэсэбэп Iэмалхэр» зэхуэс купщIафIэр. Ар къызэрагъэпэщащ Президент грантхэмкIэ фондыр, анэдэлъхубзэмкIэ егъэджакIуэхэм я зэгухьэныгъэхэр, ЦIыхубэ хозяйствэхэмкIэ Урысей академиемрэ УФ-м и Президентым и деж щыIэ Къэрал IуэхущIапIэхэмрэ егъэджэныгъэмрэ зегъэужьынымкIэ Федеральнэ институтым Лъэпкъ мащIэхэм егъэджэныгъэм щаIэ Iуэху зэIумыбзхэмкIэ я щIэныгъэ-къэхутакIуэ центрыр я дэIэпыкъуэгъуу.

  •  Зэхыхьэм и лэжьыгъэр щрагъэжьащ УФ-м и Жылагъуэ палатэм. Абы хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутатхэр. Зэхуэсым и къалэн нэхъыщхьэр зыхуэунэтIауэ щытар щэнхабзэм ехьэлIауэ егъэджакIуэхэм ябгъэдэлъ щIэныгъэр анэдэлъхубзэр щрагъэджкIэ къагъэсэбэпынырт, еджакIуэхэр я лъэпкъыбзэм нэхъри драгъэхьэхынырт.
  • Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм и унафэщIым и къуэдзэ Балэ Людмилэ а зэхыхьэм ирагъэблэгъащ икIи абы утыку къыщрихьащ «ЩэнхабзэмкIэ унэр школхэм я дэIэпыкъуэгъущ» и проектыр. И Iуэху бгъэдыхьэкIэхэр и щапхъэу, Балэр зэIущIэм хэтхэм яхутепсэлъыхьащ анэдэлъхубзэр хъума, лъэпкъыбзэр нэхъри хэIущIыIу хъунымкIэ, абы зегъэужьын и лъэныкъуэкIэ егъэджэныгъэ, Iуэхум гууз лыуз хузиIэ нэгъуэщI жылагъуэ IуэхущIапIэхэм уазэрыдэлэжьэнум теухуа и еплъыкIэхэм.
  • ЩIэныгъэ гуэдзэн щрагъэгъуэт IуэхущIапIэхэм я егъэджакIуэхэм зэпеуэм щагъэлъэгъуащ анэдэлъхубзэр щрагъэджкIэ щэнхабзэм щыщ Iыхьэхэр къызэрагъэсэбэп Iэмалхэр къыщыхьа я дерсхэм я видеонэтынхэр.
  • Зэхьэзэхуэм хэтахэм я лэжьыгъэхэм къыдэкIуэу я лъэпкъ фащэхэри утыку кърахьащ. КърихьэлIахэм гъэщIэгъуэн ящыхъуащ Тэтэр Iэминэ зэпеуэм щигъэлъэгъуа «Дыщэ, дыжьынидэ лIэужьыгъуэхэмрэ пасэрей джэгукIэхэмрэ хуэбгъасэурэ сабийхэм я бзэм зэрызебгъэужьынур» и лэжьыгъэр.
  • ЗэпэIэщIэу ирагъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм кърикIуахэр зэхалъхьэжа нэужь, текIуахэр ягъэнэIуащ. Апхуэдэхэщ Урысейм и щIыналъэ 42-м ящыщ цIыху 60-р. Абыхэм ящыщщ Налшык къалэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и управленэм Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ щиIэ унэм и методист Тэтэр Iэминэ. КъызэгъэпэщакIуэхэм ар ирагъэблэгъащ Москва мы гъэм и щэкIуэгъуэ-дыгъэгъазэ мазэхэм щрагъэкIуэкIыну урысейпсо мастер-классым хэтыну.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.